Přijímací řízení

Základní informace

Do 30. května 2021 je nutné podat elektronickou přihlášku ke studiu na Vysoké škole ekonomické v Praze a zaplatit administrativní poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením.

Po odeslání elektronické přihlášky obdrží uchazeč (na e-mailovou adresu, kterou v přihlášce uvede) číslo účtu a variabilní symbol, které použije pro platbu administrativního poplatku za přijímací řízení. Poplatek lze uhradit pouze bankovním převodem nebo poštovní poukázkou, jiný způsob úhrady není možný. Poplatek za přijímací řízení se v případě neúčasti na přijímacích zkouškách nevrací.

Administrativní poplatek za přijímací řízení pro akademický rok 2021/2022 činí 870 Kč, u studijních programů v cizím jazyce činí 50 EUR.

Přijímací zkoušky se konají 17. června 2021. Účast na náhradním termínu je možná pouze po předložení zdůvodněné žádosti, schválené děkanem fakulty. Termín konání náhradní zkoušky je 9. září 2021

Podmínky pro skládání přijímacích zkoušek

K přihlášce ke studiu je třeba do 30. května 2021 doručit na fakultu následující dokumenty:

 • Dodatek k přihlášce a Prohlášení o předchozích a souběžných studiích (k dispozici na webové adrese na webové adrese http://veda.vse.cz/doktorske-studium/pro-uchazece.
 • Strukturovaný odborný životopis, případně se seznamem vlastních publikovaných odborných prací se stručnou anotací a posudky těchto prací.
 • Doklad o dosaženém vysokoškolském vzdělání (tj. ověřená kopie diplomu a závěrečného vysvědčení, u studujících v zahraničí posouzení zahraničního vzdělání). Uchazeč, který předpokládá ukončení magisterského studia v termínu po podání přihlášky a uchazeč, který získal předchozí vzdělání v zahraničí (nostrifikaci diplomu, pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak), předkládá doklad o vysokoškolském vzdělání nejpozději do vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu.
 • Vlastní představu o zaměření výzkumné činnosti a disertační práce zpracovanou formou vědecké eseje v rozsahu 4–6 stran A4 v českém, slovenském, nebo anglickém jazyce. Přílohou předložené vědecké eseje je i podrobný seznam prostudované domácí a světové literatury pojednávající o dané problematice. Uchazeč je povinen v přihlášce uvést jméno docenta nebo profesora, s nímž předem konzultoval zaměření zamýšleného tématu disertační práce. Seznam školitelů je pro uchazeče k dispozici na adrese https://fm.vse.cz/doktorske-studium/seznam-skolitelu/ .

Obsah přijímacích zkoušek

V rámci přijímací zkoušky jsou posuzovány odborné a jazykové znalosti.

 • Odborné znalosti jsou prokazovány formou odborné rozpravy k problematice studijního programu, na který se uchazeč hlásí. Posuzuje se přitom odborný zájem, znalost studijního programu a celková připravenost uchazeče k doktorskému studiu.
 • Fakulta zkoušku z cizího jazyka od uchazeče nepožaduje. Odborná rozprava v rámci přijímacího pohovoru je však vedena v anglickém jazyce.
 • Uchazeč s cizí státní příslušností, který bude studovat studijní program v českém jazyce, bude navíc muset prokázat v rámci přijímacího pohovoru aktivní znalost českého jazyka. Výjimku tvoří pouze uchazeči ze Slovenské republiky, kteří budou absolvovat přijímací pohovor (odbornou zkoušku) v anglickém jazyce.

Hodnocení přijímací zkoušky

Odborná část zkoušky se hodnotí stupněm a slovním hodnocením. Jazyková část přijímací zkoušky se hodnotí stupněm.

Stupně hodnocení jsou:

 • 1 – výborně
 • 2 – velmi dobře
 • 3 – dobře
 • 4 – nevyhověl

Pokud je uchazeč z některé části přijímací zkoušky hodnocen stupněm 4 – nevyhověl, pak u přijímací zkoušky neprospěl. Komise zapíše stručné zdůvodnění tohoto výsledku.

Po ověření podmínek pro přijetí ke studiu a podle výsledku přijímací zkoušky, odborného zaměření uchazeče a kapacity školitelů v daném studijním programu děkan rozhodne o přijetí či nepřijetí uchazeče ke studiu.

Písemné rozhodnutí o přijetí/nepřijetí k doktorskému studiu bude každému uchazeči odesláno v souladu se zákonem o vysokých školách.

Přijatí uchazeči obdrží rozhodnutí o přijetí do doktorského studijního programu, resp. oboru, vč. rozhodnutí o formě studia a přijetí na katedru, dále pak pokyny pro zápis a zahájení studia.

Nebyl-li uchazeč ke studiu přijat výhradně pro nedostatek kapacity školitelů, platí výsledky jeho přijímací zkoušky jeden rok ode dne jejího konání; tento uchazeč se může předepsaným způsobem přihlásit v příštím řádném termínu přijímacího řízení s žádostí o uznání úspěšně vykonané přijímací zkoušky.

Děkan si vymezuje právo změnit v rozhodnutí o přijetí formu studia s ohledem na potřebu fakulty po konzultaci s garantem programu.

Uchazeč může požádat o přezkoumání rozhodnutí. Žádost se podává rektorovi prostřednictvím děkana příslušné fakulty, který rozhodnutí vydal, a to do 30 dnů ode dne jeho doručení.

Uchazeč, který byl přijat ke studiu v doktorském studijním programu, se stává studentem doktorského studia dnem zápisu do studia.

Podmínky studia v doktorském studijním programu upravuje Studijní a zkušební řád Vysoké školy ekonomické v Praze

Další povinnosti doktorandů FM upravuje Standard doktoranda dostupný na adrese https://fm.vse.cz/doktorske-studium/standard-doktoranda/.

Další informace poskytne studijní referentka doktorského studia Mgr. Irena Míková (irena.mikova@vse.cz, telefon +420 384 417 235).