Studentská vědecko-odborná činnost

Soutěž studentské vědecko-odborné činnosti je určená pro studenty všech ročníků Fakulty managementu a také jiných fakult a univerzit s ekonomickým zaměřením. Soutěž vrcholí studentskou konferencí, na které jsou prezentovány části závěrečných nebo seminárních prací studentů.

Důležité termíny

Registrace na konferenci: do 10. 3. 2019
Odevzdání práce: do 20. 3. 2019
Termín konání: v sobotu 6. 4. 2019

Čím je účast na konferenci užitečná studentům?

 • Studenti mají možnost prezentovat metodické přístupy a výsledky své vědecké a odborné činnosti. V rámci srovnání s ostatními příspěvky, a hlavně v rámci diskuse ke svým příspěvkům, mají možnost získat zpětnou vazbu, která přispěje ke kvalitnější budoucí práci.
 • Studenti získají cenné zkušenosti při prezentaci vlastní práce a naučí se reagovat na otázky v rámci odborné diskuse od členů komise.
 • Úspěšní studenti (ti, kteří obsadí 1.–3.místo) mají možnost získat finanční odměnu v podobě mimořádného stipendia.
 • Všichni účastníci získají diplom, potvrzující účast na této konferenci.

Čím je účast na konferenci užitečná manažerům z podnikatelské sféry?

 • Seznámí se s okruhy, které studenti v rámci svých prací řeší.
 • V diskusi mohou studenty navést na řešení užitečná pro praxi.
 • Mohou si zadat k řešení téma v rámci následujícího školního roku.

Formální úprava práce

Zpravidla 10 stran (bez titulních stran, tedy od Úvodu včetně seznamu literatury).
Práce se předkládá v šabloně soutěžní práce SVOČ (viz níže).
Práce se odevzdává ve dvou výtiscích a zároveň v elektronické podobě.

Rada SVOČ

 • proděkan pro vědu, výzkum a doktorské studium,
 • proděkan pro pedagogickou činnost,
 • zástupci podnikatelského prostředí – Jihočeský vědeckotechnický park, případně zástupci firem, absolventi fakulty z praxe,
 • vedoucí kateder FM VŠE,
 • tajemník SVOČ,
 • případně další členové dle zaměření prací přihlášených do soutěže.

Tematické oblasti konference SVOČ

 1.  Management (Management v soukromém a veřejném sektoru, řízení lidských zdrojů, organizační chování, projektový management, health care management, mezinárodní management, aspekty a soudobé trendy veřejných financí, udržitelný management krajiny – ekonomická, sociální a environmentální hlediska, …).
 2. Marketing a obchod (Spotřebitelské chování, marketingová komunikace, digitální marketing, mezinárodní marketing, strategický marketing, health care marketing, brand management).
 3. Finance účetnictví a daně (Využití účetních informací pro řízení, kalkulace nákladů a ceny, střediskové řízení nákladů, analýza výkonnosti firmy, investiční rozhodování, řízení pracovního kapitálu, oceňování podniku).
 4. Informatika a kvantitativní metody (Využití metod operačního managementu, statistická analýza, modelování ekonomické, dynamické, agentové…, kvantitativní metody v manažerském rozhodování, využití metod znalostního managementu, analýza a návrh IS…).

 

Další informace poskytne tajemník SVOČ Ing. Irena Stejskalová, PhD. (stejskai@vse.cz).