Projekty

Aktuálně řešené vědecké projekty

Projekt Řešitel z FM VŠE Číslo Období řešení Agentura, program Hlavní nositel Spolunositel
Adaptivní alertovací business inteligence systém Ing. Vladimír Přibyl, Ph.D. FW01010606 1. 1. 2020 – 31. 12. 2022 Technologická agentura České republiky (TAČR) AMBICA s.r.o. VŠE (FM)
Cílem projektu je vyvinout softwarové řešení „Adaptivní alertovací systém“, které umožní uživateli (organizaci) pravidelné automatické monitorování vybraných podnikových procesů založené na dostupných datech z informačních zdrojů organizace. Účelem výsledného systému je poskytovat organizaci různými informačními kanály bez aktivního analytického úsilí uživatelů informace o odchylkách/anomáliích (alerty) v klíčových podnikových procesech a umožnit tak organizaci rychlou reakci na potenciální problémy, ohrožení i obchodní příležitosti. Systém odhalí prostřednictvím sofistikovaných matematických modelů odchylky/anomálie v datech a poskytne automaticky sadu vysvětlujících výstupů a doplňkových informací, které uživatelům pomohou analyzovat příčiny a rozhodovat o případných opatřeních.
Úspěšnost organizací z hlediska profesního vzdělávání: identifikace klíčových faktorů Komárková Lenka, doc. RNDr. Ph.D. 18-01159S 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020 Grantová agentura České republiky (GAČR) VŠE (FM)
Cílem projektu je identifikovat mezi charakteristikami profesního vzdělávání ty klíčové faktory, které mají největší dopad na úspěšnost organizace, sestavit odpovídající model a poskytnout tak nástroj na podporu manažerského rozhodování v oblasti řízení lidských zdrojů.
Léčba a péče o osoby s Alzheimerovou chorobou – ekonomická zátěž v kontextu perspektiv vývoje nových léků Komárková Lenka, doc. RNDr. Ph.D. TL01000300 2018 – 2021 Technologická agentura České republiky (TAČR) Univerzita Hradec Králové VŠE (FM), Fakultní nemocnice Hradec Králové
Cílem projektu je analýza vývoje počtu osob s Alzheimerovou chorobou a souvisejících potřeb na léčbu a péči v ČR se zaměřením na Královéhradecký kraj a kraj Vysočina
Revitalizace městských center a dalších veřejných prostorů v České republice: problémy, zahraniční inspirace, možnosti řešení Krbová Jana, Ing. Ph.D. TL01000498 2018 – 2020 Technologická agentura České republiky (TAČR) Západočeská univerzita v Plzni VŠE (FM)
Cílem projektu je poskytnout představitelům veřejné správy, ale i podnikatelského a neziskového sektoru prakticky orientované informace a poznatky pro účinné intervence v oblasti oživení městských center a vybraných veřejných prostorů vedoucí posílení jejich atraktivity, resp. konkurenční schopnosti.
Identifikace schémat časového vývoje indikátorů chudoby a sociálního vyčlenění domácností založená na vícerozměrných panelových datech smíšeného typu doc. RNDr. Lenka Komárková, Ph.D. 19-00015S 1. 1. 2019 – 31. 12. 2021 Grantová agentura České republiky (GAČR) Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta VŠE (FM)
Analýza časového vývoje indikátorů materiálního strádání evropských domácností, jeho závislosti na dalších faktorech a identifikace typických vzorů jejich průběhu v čase. Vývoj nových ekonometrických modelů pro analýzu vícerozměrných panelových dat smíšeného typu, jež se v tomto kontextu vyskytují.
Manažerské rozhodování: racionalita paradoxního chování prof. Radim Jiroušek, DrSc. 19-06569S 1. 1. 2019 – 31. 12. 2021 Grantová agentura České republiky (GAČR) VŠE (FM)
S použitím moderních partií matematiky (například teorie domněnkových funkcí, či netranzitivních preferenčních relací) budou navrhovány modely, jejichž Optimální rozhodování bude věrně simulovat lidské, zdánlivě neracionální chování. Modely budou statisticky ověřovány na experimentálně získaných datech. Použití těchto modelů může výrazně zvýšit kvalitu rozhodování systémů pro podporu vyhodnocování hrozeb a rizik spojených se zaváděním nových technologií.
Vliv nositele změny na organizační design Mgr. Ing. Pavel Král, Ph.D. 19-14484Y 1. 1. 2019 – 31. 12. 2021 Grantová agentura České republiky (GAČR) VŠE (FM)
Cílem projektu je zjistit, jak charakteristiky nositele změny dané jeho předchozím vývojem ovlivňují jeho vnímání organizačního designu a jak toto vnímání následně ovlivňuje tvorbu alternativ zamýšleného organizačního designu.

 

Aktuálně řešené rozvojové projekty

Projekt Číslo Období řešení Agentura, program Hlavní nositel
Rozvoj vzdělávací a dalších činností a podpora kvality na VŠE v Praze CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002342 1. 6. 2017 – 31. 12. 2022 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání – ESF výzva pro vysoké školy Vysoká škola ekonomická v Praze
Projekt realizuje VŠE v Praze s cílem komplexní podpory rozvoje v oblastech: vzdělávání pracovníků, podpory výuky zaměřené na podnikatelství a moderní metody, předměty v cizích jazycích, reakreditace vybraných studijních programů na základě požadavků praxe, internacionalizace,
podpory studentů se specifickými studijními potřebami, rozvoje oblasti kvality, efektivního a projektového řízení. Realizace projektu posílí postavení VŠE v oblasti manažerského a ekonomického vzdělávání.

 

Dokončené vědecké projekty

Projekt Číslo Období řešení Agentura, program Hlavní nositel
ENTER-transfer, Advancement of the economic and social innovation through the creation of the environment enabling business succession Kincl Tomáš, doc. Ing. Ph.D. CE1158 1. 6. 2017 – 31. 5. 2020 European Regional Development Fund (ERDF), Interreg CENTRAL EUROPE Ekonomická univerzita v Bratislavě VŠE (FM)
Cílem projektu je vznik podpůrných nástrojů pro řízení následnictví, díky kterým dojde k zefektivnění celého procesu a podpoře rozvoje malého a středního podnikání v jednotlivých regionech. K tomu bude využito expertních znalostí zúčastněných univerzitních pracovišť.
OptiPro 4.0: Optimalizace výrobních procesů – Průmysl 4.0 v pohraniční oblasti bavorsko-české Bína Vladislav, doc. Ing. Ph.D. 1. 3. 2017 – 28. 2. 2019 Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko (Cíl EÚS 2014–2020) Cluster Machatronik & Automation Management, GmbH (CMAB) Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta managementu
Cílem projektu OptiPro 4.0 je s využitím moderních přístupů digitální éry pro oblast malých a středních podniků zefektivnit proces tvorby přidané hodnoty, energetické a zdrojové efektivity a transparentnosti procesů v oblasti bavorsko – české produkční sítě. K tomu bude využito expertních znalostí zúčastněných univerzitních pracovišť.
Získávání a modelování (lékařských) znalostí (ZIMOLEZ) 2C06019 30. 6. 2006 – 30. 6. 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta managementu
Cílem projektu byl návrh a implementace nových metod pro dobývání znalostí z multimodalitních zdravotnických databází a jejich interpretaci pro potřeby řízení a diagnostiky ve zdravotnictví. V rámci projektu byly navrženy a ověřeny nové postupy pro vytváření znalostních modelů využitelných pro podporu rozhodování. Postupy byly založeny na využití netriviálních vícerozměrných statistických modelů. Pro praktické využití modelů bylo též navrženo algoritmické řešení reálných úloh přizpůsobených požadavkům lékařské praxe a vytvářet experimentální programová řešení, na kterých byly navrhované metody ověřovány.
Ekonomicky optimální procesy na sítích P402/12/2147 1. 1. 2012 – 31. 12. 2014 Grantová agentura České republiky Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta managementu
Projekt se orientuje na základní výzkum modelů a metod, umožňujících řešit teoretické problémy ekonomické optimalizace procesů na sítích. Jedná se o problémy buď dosud vůbec nevyřešené, anebo o takové, kde známé řešení není zatím plně uspokojivé. Jejich obecným společným rysem je snaha snižovat náklady na možné minimum tak, aby se udržely požadované kvalitativní ukazatele procesů. Ve výjimečných případech se naopak žádá zvýšení kvality při zachování nákladů. Konkrétní problémy se týkají jak sítí reálných např. dopravních nebo přenosových tak i abstraktních, vyjadřujících procesy přechodů mezi stavy některého reálného systému.Při řešení budou využívány a rozvíjeny matematické a teoreticko-informatické poznatky o sítích a na nich se pohybujících agentech.
Metody podpory manažerského rozhodování založené na analýze textových informačních zdrojů P403/12/2175 1. 1. 2012 – 31. 12. 2014 Grantová agentura České republiky Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta managementu
V současné době jsou podnikatelé a manažeři vystaveni všudypřítomnému informačnímu smogu. Z toho přirozeně vyplývá narůstající význam metod spadajících do oblasti “business intelligence”. V současnosti se však používají metody, které jen velmi obtížně zvládají obrovské a nestrukturované datové (textové) zdroje jakými je na příklad Internet, jehož význam dnes stále roste. K dosažení tohoto hlavního cíle projektu je nutné nalézt a ověřit dostatečně spolehlivé metody umožňující pro každý textový dokument strojově nalézt kontext, tedy mnohadimenzionální lingvistickou charakteristiku reprezentující obsah dokumentu. Pro zpracování vícejazyčných zdrojů byly vyvinuty přístupy, které nejsou závislé na jazyku zdroje, nevyžadují dodatečné nástroje závislé na použitém jazyku. Kontext je dynamický, klasifikace dokumentu tedy není závislá jen na posuzovaném dokumentu ale i na korpusu; rozšíření korpusu tak může způsobit změnu v klasifikaci dokumentu.
Přístupy k identifikaci faktorů výkonnosti podniků s důrazem na metody výběru příznaků ve statistickém rozpoznávání P403/12/1557 1. 1. 2012 – 31. 12. 2014 Grantová agentura České republiky Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta managementu
Podstata projektu vychází z hypotézy, že výkonnost podniků je ovlivňována společným (nikoliv partikulárním) působením většího počtu faktorů. Metody, které jsou v současnosti pro tento typ úloh aplikovány (například korelace, testování průměrů nebo rozptylů apod.) realitu nepřiměřeně zjednodušují, a to zejména omezením počtu zkoumaných proměnných (tj. potenciálních faktorů), předpokladem apriorního modelu obsaženého v datech a zvláště pak nerespektováním složitých vzájemných závislostí mezi proměnnými. Navrhovaný projekt chce nalézt řešení, které výše uvedená zjednodušení překoná. Výsledkem projektu je teoreticko-metodologické rozpracování pokročilých metod výběru příznaků ve statistickém rozpoznávání do oblasti podnikohospodářské teorie, vedoucí k tvorbě nástroje pro rozpoznávání potenciálu podniků být výkonnými a konkurenceschopnými.
Kauzální modely pro podporu manažerského rozhodování 15-00215S 1. 1. 2015 – 31. 12. 2017 Grantová agentura České republiky Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta managementu
Projekt je pokračováním projektů č. GACR403/12/2175 “Metody podpory manažerského rozhodování založené na analýze textových informačních zdrojů” a ICC/08/E010 “Logika kauzálního a pravděpodobnostního usuzování za nejistoty”. Výzkum byl zaměřen na rozvoj teoretických nástrojů umožňujících formální reprezentaci manažerských znalosti (a to jak znalostí expertních, tak i znalostí získaných z dat formálními postupy) s cílem zlepšit kvalitu manažerského rozhodování. Inovací navrhovaného přístupu bylo použití kauzálních modelů zachycujících příčinné vztahy, tedy modelů umožňujících posoudit účinky zamýšlených zásahů na základě dat shromážděných před zamýšleným zásahem.

 

Dokončené rozvojové projekty

Projekt Číslo Období řešení Agentura, program Hlavní nositel
Podpora rozvoje studijního prostředí na FM VŠE CZ.02.267/0.0./0.0/17_044/0008545 1. 2. 2018 – 30. 6. 2019 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta managementu
Cílem projektu je zvýšit kvalitu vzdělávání na FM VŠE. Výstupem projektu bude pořízení moderních informačních technologií (SW a HW) a AVT vybavení, speciální přístrojové vybavení pro výuku předmětu marketingového výzkumu, zajištění dostupnosti kvalitní odborné literatury a literatury a moderní odborné literatury na elektronických nosičích a v neposlední řadě vytvoření takového studijního prostředí, kde budou mít studenti možnost samostudia a adekvátní podmínky pro přípravu na výuku a ke studiu. Výsledkem projektu je, poskytnou studentům takovou kvalitu vzdělávací infrastruktury a vzdělávání, která zvýší jejich konkurenceschopnost na trhu práce prostřednictvím kvalitní přípravy na VŠ.
Revitalizace a stavební úpravy FM VŠE CZ.1.05/4.1.00/04.0191 1. 7. 2011 – 30. 4. 2014 Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta managementu
Hlavním cílem projektu bylo zlepšení kvality infrastruktury pro vzdělávání s vazbou na výzkumně-vývojové a inovační aktivity.
K dílčím cílům patřilo zajištění moderní infrastruktury pro vědu a výzkum studentů magisterského a doktorského studia a také pro pořádání doktorských a vědeckých konferencí, workshopů a kulatých stolů a konečně vytvoření vhodných prostorů pro zapojení absolventů do VaV, zejména grantových projektů, programů a dalších vědecko-výzkumných aktivit. V rámci projektu realizovaného v letech 2011–2014 byly rekonstruovány a revitalizovány učebny, posluchárny, sloužící k výuce s dopadem do VaV činnosti a zastřešením prostoru mezi pavilony byl vybudován nový pavilon Dvorana.
FM VŠE – Inovace studijního oboru a vzdělávacích programů Fakulty managementu VŠE Praha v J. Hradci CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002342 1. 5. 2009 – 31. 5. 2012 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta managementu
Obsahem projektu byla inovace bakalářského, magisterského a doktorského studijního programu FM s cílem udržet vynikající uplatnitelnost absolventů v praxi, zajistit trvale udržitelnou kvalitu vzdělávání odpovídající evropským standardům a zvýšit konkurenceschopnost absolventů na mezinárodním trhu práce. Inovace byly zaměřeny na strukturu studijních programů, zavedení modularity při řešení prostupnosti mezi různými stupni studia, na zvýšení důrazu na multidisciplinární přístup, rozvíjení kritického a tvořivého myšlení a na posílení profesní orientace bakalářského programu a zvýšení individualizace doktorského studia. Klíčovým předpokladem bylo propojování výzkumu a vzdělávání a internacionalizace studia.
Modernizace výukových a pracovních prostor FM v JH CZ.1.05/4.1.00/11.0242 1. 1. 2014 – 22. 8. 2015 Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta managementu
Hlavním přínosem projektu bylo zrekonstruování stávajících kapacit FM VŠE, modernizace exteriéru a doplňkové aktivity sestávající se z doplnění HW a SW, kancelářské techniky a zařízení, rozšíření ploch nástavbou nad pavilony B a C, čímž vznikly pracovny pro vědecko-pedagogické pracovníky, pracovny pro hostující profesory a post-doc stážisty, pracovny pro doktorandy, zázemí pro správu vědy (proděkan pro vědu, oddělení pro vědu a výzkum) a učebny pro pořádání letních škol, vědeckých seminářů a mezinárodních konferencí.
Zateplení části obvodového pláště areálu FM VŠE č. p. 1117/II v Jindřichově Hradci CZ.1.02/3.2.00/10.08020 24. 6. 2013 – 1. 11. 2013 Operační programu Životní prostředí Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta managementu
Účelem projektu je realizace úspor energie v objektu Vysoké školy ekonomické v Praze – Fakulty managementu v Jindřichově Hradci. Navrhované opatření spočívá v zateplení obvodových stěn a výměně otvorových výplní v celkové výměře 2 380,00 m2.