Zahraniční vztahy

Rozvoj zahraničních vztahů a internacionalizace prostředí Fakulty managementu je pro její dlouhodobý pozitivní vývoj klíčová. Zahraniční a mezinárodní aktivity přispívají výrazným způsobem k internacionalizaci jak pedagogických, tak i vědeckých aktivit fakulty. Tato oblast je tak nedílnou součástí Dlouhodobého záměru FM VŠE na období 2016-2020 a také Strategie rozvoje FM VŠE na období 2016-2020, resp. její aktualizace pro období 2018-2020. Mezi hlavní cíle této oblasti patří:

  1. zintenzivnění výjezdové studentské a akademické mobility
  2. zintenzivnění příjezdové studentské mobility (krátkodobé i dlouhodobé)
  3. zintenzivnění příjezdové akademické mobility
  4. navázání mezinárodní spolupráce pro podporu internacionalizace vnitřního prostředí

Fakulta je integrována do všech forem výjezdové a příjezdové mobility studentů i akademických pracovníků. Pro realizaci studentské a akademické výjezdové mobility využívá především program ERASMUS+ a velmi bohatou partnerskou síť Vysoké školy ekonomické v Praze. Studenti rovněž stále častěji vyjíždějí na odborné stáže u organizací partnerské sítě fakulty.

Bližší informace k zahraničním mobilitám

Příjezdová mobilita není s ohledem na velikost fakulty a především její umístění v malém městě tak intenzivní. Akademičtí pracovníci přijíždějí na krátkodobé výukové pobyty přes program ERASMUS+. Zapojují se do výuky standardních předmětů vyučovaných v angličtině, častěji však působí v rámci krátkodobého studijního programu pro zahraniční studenty. Studenti ze zahraniční mohou přijet v rámci těchto mobilitních programů:

Bližší informace je možné nalézt zde:

Fakulta rovněž usiluje o navázání užší spolupráce s vybranými zahraničními fakultami obdobného zaměření a velikosti. Postupně rozšiřuje svoji partnerskou síť na základě memorand o spolupráci. Partnerům nabízí možnost spolupracovat v těchto oblastech:

  • výměna studentů, akademiků, výzkumníků
  • výměna informací, zkušeností a sdílení nových znalostí
  • společné výzkumné nebo rozvojové projekty
  • společné výzkumné publikace
  • společné konference, semináře, workshopy
  • společný studijní program ve formě Double Degree

Partnerská síť Fakulty managementu VŠE