Okruhy – ekonomie

Následující tematické okruhy a literatura slouží pro přípravu k přijímacím zkouškám do navazujícího magisterského studijního programu – část Ekonomie.


Mikroekonomie

 1. Úvod do ekonomie, rovnováha na trhu produkce: Normativní a pozitivní přístup k ekonomie, poptávka a nabídka na trhu produkce, necenové determinanty poptávky a nabídky
 2. Chování spotřebitele a formování poptávky: Užitek a jeho měření. Optimum (rovnováha) spotřebitele. Indiferentní křivka, rozpočtové omezení. Mezní a celkový užitek – grafický průběh. Přebytek spotřebitele. Individuální a tržní poptávka. Elasticity poptávky – cenová,(křížová a důchodová) elasticita, vztah mezi cenovou elasticitou a výdaji na statek.
 3. Produkční analýza, náklady firmy a zisk: Předpoklady teorie firmy. Teorie produktu – produkční funkce. Celkový, mezní a průměrný produkt. Zákon klesajících výnosů z variabilního vstupu. Izokvanta, izokosta, výnosy z rozsahu. Náklady firmy v krátkém období – typy, tvary a vlastnosti nákladových křivek v krátkém období – celkové, variabilní a fixní náklady, průměrné náklady, průměrné variabilní náklady, průměrné fixní náklady, bod zvratu a bod ukončení činnosti. Nákladové křivky v dlouhém období. Nákladové optimum firmy v dlouhém období. Explicitní a implicitní náklady. Příjmy a zisk – celkové, mezní a průměrné příjmy, průběh příjmových veličin podle typu konkurence na trhu produkce – vztah s elasticitou, vztah mezi cenou a mezními příjmy u firmy v dokonalé a nedokonalé konkurenci. Rovnováha firmy na základě rovnosti mezních nákladů a mezních příjmů . Cenová elasticita nabídky. Účetní a čistý ekonomický zisk
 4. Chování firmy na dokonale konkurenčním trhu, rovnováha dokonale konkurenčního trhu: Charakteristika dokonalé konkurence – definiční znaky. Poptávka po produkci firmy v dokonalé konkurenci. Křivka nabídky u firmy v dokonalé konkurenci – bod uzavření firmy, bod zvratu. Efektivnost dokonalé konkurence – dokonale konkurenčních trhů. Výhody ze směny – přebytek spotřebitele a výrobce.
 5. Chování firmy v podmínkách nedokonalé konkurence: Příčiny vznik nedokonalé konkurence. Charakteristika jednotlivých tržních v nedokonalé konkurenci. Měření tržní moci – Lernerův index. Vztah mezi cenou a mezními příjmy v nedokonalé konkurenci. Optimum (rovnováha) firmy za nedokonalé konkurence. Úplný monopol – optimální množství produkce a ceny. Neefektivnost monopolu – náklady mrtvé váhy. Regulace monopolu. Oligopol (smluvní oligopol, model oligopolu s dominantní firmou) – cenové vůdcovství. Monopolistická konkurence – rovnováha v krátkém a dlouhém období.
 6. Typy firem a jejich cíle: Typy zisku – účetní zisk, čistý ekonomický zisk. Alternativní cíle firmy – firma maximalizující obrat (Baumolův model)
 7. Formování cen výrobních faktorů; teorie rozdělování: Základní výrobní faktory. Formy cen výrobních faktorů. Poptávka po výrobních faktorech. Nabídka výrobních faktorů. Dokonalá a nedokonalá konkurence na trhu výrobních faktorů. Mezní náklady na faktor podle typu konkurence na trhu faktoru. Příjem z mezního produktu podle typu konkurence na trhu faktoru. Rovnováha firmy při nájmu výrobního faktoru. Teorie rozdělování . Pojem důchod a pojem bohatství. Zdroje nerovností v důchodech a jejich měření – Lorenzova křivka, Ginino koeficient.
 8. Trh práce a trh půdy: Práce jako výrobní faktor. Poptávka po práci. Nabídka práce – individuální a tržní nabídka na trhu práce. Rovnováha dokonale konkurenčního trhu práce. Nedokonalosti trhu práce – faktory způsobující nedokonalosti. Problematika odborů – cíle, nástroje a dopady činnosti odborů na trh práce. Monopson na trhu práce. Minimální mzda a její dopad na trhu práce. Transferový výdělek a ekonomická renta.
 9. Teorie kapitálu a úroku: Vymezení pojmu kapitál – členění kapitálu. Poptávka na trhu kapitálu. Nabídka na trhu kapitálu v krátkém a dlouhém období. Rovnováha na trhu kapitálu. Současná hodnota budoucích výnosů – problém diskontování peněžních toků.
 10. Úloha vlády v ekonomice – mikroekonomické problémy: Hlavní funkce vlády. Zásahy vlády do dílčích trhů (do trhů finální produkce, do trhu práce). Selhání trhu v oblasti efektivnosti – monopolní síla, problematika externalit a řešení problému externalit. Veřejné statky – vlastnosti veřejných statků. Asymetrické informace.
 11. Teorie celkové ekonomické rovnováhy: Dílčí a všeobecná rovnováha. Předpoklady modelu 2*2*2. Krabicové schéma. Hranice produkčních možností. Rovnováha a efektivnost. Efektivnost ve výrobě. Efektivnost směny. Celková efektivnost. Efektivnost a spravedlnost.

Základní literatura

 • Macáková, L. a kol.: Mikroekonomie. Základní kurs. 8. aktualizované vydání. Slaný, Melandrium 2003. 271 stran. ISBN 80-86175-38-3.
 • Sirůček, P., Nečadová, M.: Mikroekonomická teorie I. Cvičebnice. 2. aktualizované vydání. Slaný, Melandrium 2003. 303 stran. ISBN 80-86175-37-5
 • Sirůček, P.: EKONOMIE. Pro přijímací zkoušky na navazující magisterský studijní program na VŠE v Praze. Praha, Oeconomica – Nakladatelství VŠE v Praze 2003. 223 stran. ISBN 80-245-0473-1

Makroekonomie

 1. Makroekonomický produkt a důchod: Základní makroekonomické identity Základní makroekonomické veličiny. Tvorba, rozdělení a užití produktu – produkční, důchodová a výdajová metoda prezentace HDP. Princip přidané hodnota. Disponibilní důchod. Finální statky. Nominální a reálný produkt. Národní a domácí produkt. Čistý ekonomický blahobyt.
 2. Rovnovážný produkt v modelu důchod – výdaje: Spotřební výdaje a úspory domácností. Investiční výdaje. Vládní výdaje a daně. Čistý export. Určení rovnovážné produkce, výdajový multiplikátor. Multiplikátor čistého exportu. Výdaje autonomní a indukované, předpoklady modelu důchod-výdaje, rovnováha v  modelu důchod – výdaje,
 3. Agregátní poptávka a agregátní nabídka: Agregátní poptávka, poptávkové šoky. Agregátní nabídka v různých pojetí – krátké a dlouhé období (keynesiánském, klasickém a monetaristickém pojetí). Nabídkové šoky. Rovnovážný produkt a rovnovážná cenová hladina v krátkém a dlouhém období.
 4. Ekonomický růst, hospodářské cykly: Pojetí ekonomického růstu. Růst nominálního a reálného produktu. Teorie růstu a teorie cyklu. Zdroje růstu – růstové účetnictví. Prorůstová politika. Charakteristika hospodářského cyklu a jeho fází. Příčiny a mechanismus cyklu. Proticyklická politika. Potencionální produkt.
 5. Peníze a trh peněz. Měnová politika: Formy a funkce peněz – peněžní agregáty. Bankovní systém a tvorba peněz – peněžní multiplikátor. Položky v bilanci centrální banky a komerční banky. Poptávka po penězích – motivy držby peněz, nabídka peněz. Úroková sazba na trhu peněz. Centrální banka – nástroje a cíle měnové politiky (keynesiánské a monetaristické pojetí měnové politiky).
 6. Otevřená ekonomika: mezinárodní obchod a pohyb kapitálu, determinace měnového kursu: Absolutní a komparativní výhody – přínosy z obchodu. Faktory mezinárodního pohybu kapitálu. Měnový trh a rovnovážný měnový kurs – faktory ovlivňující měnový kurz. Systémy měnových kurzů- fixní kurz a volně plovoucí kurz.
 7. Nezaměstnanost. Makroekonomické problémy trhu práce: Definice a měření nezaměstnanosti. Příčiny a formy nezaměstnanosti – frikční, strukturální a cyklická nezaměstnanost. Dobrovolná a nedobrovolná nezaměstnanost. Přirozená míra nezaměstnanosti. Ekonomické a sociální důsledky nezaměstnanosti – Okunův zákon.
 8. Inflace, protiinflační politika: Definice a měření inflace – cenové indexy. Inflace tažená poptávkou, inflace tlačená náklady (nabídková inflace). Inflační očekávání. Důsledky inflace. Snižování inflace, Phillipsovy křivky, původní a rozšířená verze. Pojem deflace.
 9. Rozpočet a fiskální politika: Charakteristika rozpočtové soustavy. Příjmy a výdaje rozpočtu jako nástroje fiskální politiky. Keynesiánská, klasická a monetaristická interperetace fiskální politiky. Expanzivní a restriktivní fiskální politika. Účinnost fiskální politiky – vytěsňovací efekt. Vládní deficity a dluhy (krytí deficitu a dluhu, monetizace dluhu). Vestavěné stabilizátory. Vládní výdaje a vládní transfery.
 10. Vnější ekonomická rovnováha. Zahraničně ekonomická politika: Charakteristika platební bilance – složky platební bilance. Formy, příčiny a důsledky vnější ekonomické nerovnováhy. Mechanismy obnovení vnější rovnováhy. Protekcionismus, jeho cíle a nástroje.

Základní literatura

 • Helísek, M.: Makroekonomie. Základní kurs. 2. přepracované vydání. Slaný, Melandrium 2002. 326 stran. ISBN 80-86175-25-1 (brož.), resp. 80-86175-26-X (váz.).
 • Pavelka Tomáš, Makroekonomie základní kurz, I. vydání, Melandrium 2006, ISBN 80-86175-45-6
 • Provazníková R., Volejníková J. – Makroekonomie-cvičebnice pro základní a středně pokročilý kurz, Melandrium, ISBN 80-86175-05-7, 1998 (nebo pozdější vydání)
 • Sirůček, P.: EKONOMIE. Pro přijímací zkoušky na navazující magisterský studijní program na VŠE v Praze. Praha, Oeconomica – Nakladatelství VŠE v Praze 2003. 223 stran. ISBN 80-245-0473-1

Doplňková literatura

 • Rusmichová, L., Soukup, J. a kol.: Makroekonomie. Základní kurs. 5. vydání. Slaný, Melandrium 2002. 167 stran. ISBN 80-86175-24-3.
 • Sirůček, P., Neset, P. a kol.: Makroekonomická teorie I. Cvičebnice. 1. část. 2. aktualizované vydání. Slaný, Melandrium 2003. 175 stran. ISBN 80-8617-36-7.
 • Holman, R.: Ekonomie. 3. aktualizované vydání. Praha, C. H. Beck 2002. 714 stran. ISBN 80-7179-681-6.
 • Samuelson, P. A., Nordhaus, W. D.: Ekonomie. 13. vydání. Praha, Svoboda 1995. 1011 stran. ISBN 80-205-0494-X.
 • Mankiw, N. G.: Zásady ekonomie. Praha, Grada 1999. 763 stran. ISBN 80-7169-899-1.