Okruhy – teorie managementu

Následující tematické okruhy a literatura slouží pro přípravu k přijímacím zkouškám do navazujícího magisterského studijního programu – část Teorie managementu.


Management

 1. Povaha, smysl a praxe managementu.
 2. Vývoj manažerských myšlení a jednání.
 3. Rozhodování.
 4. Podnikatelské prostředí.
 5. Manažerské funkce – Plánování, Organizování, Vedení, Kontrola.
 6. Problematika organizování a organizačních struktur ve vztahu k managementu.
 7. Tvorba organizační struktury – obecný a kontingenční přístup.
 8. Životní cyklus organizace, etapy rozvoje organizační struktury, fáze vývoje organizační struktury.
 9. Organizační struktury SBU, výhody a nevýhody SBU, důvody pro použití SBU.
 10.  Síťové organizační struktury – interní a externí typy v organizačním projektování.
 11. Správa a řízení organizace – vymezení, typy, charakteristiky

Základní literatura

 • DONNELLY, J. H., GIBSON, J. L., IVANCEVICH, J. M. Management. Praha: Grada Publishing, 2001.
 • VEBER, J. a kol.: Management : základy, moderní manažerské přístupy, výkonnost a prosperita 2. aktualiz. vyd. Praha: Management Press, 2009.
 • BLAŽEK, L.: Management organizování, rozhodování, ovlivňování. 2. rozš. vydání. Praha: Grada Publishing, 2014.
 • DĚDINA, J., MALÝ, M: Moderní organizační architektura. Praha: Alfa Publishing, 2005.
 • TRUNEČEK, J. a kol. Management v informační společnosti. Praha: VŠE, 1997.
 • DĚDINA, J., ČEJKA, J.: Management a organizování podniku v podmínkách globalizace. Praha: BRABAPRESS 93, 1999, ISBN 80 – 9027160X.
 • MALÝ, M., THEODOR, M., PEKLO, J. Řízení a správa společností. Praha: VŠE, 2002.
 • VODÁČEK, L. Strategické aliance se zahraničními partnery. Praha: Management Press 2002.

Doplňková literatura

 • VODÁČEK, L., VODÁČKOVÁ, O. Moderní management v teorii a praxi. 2. rozš. vyd. Praha: Management Press, 2009.

Marketing

 1. Podstata, pojetí a funkce marketingu. Alternativní koncepce marketingových aktivit.
 2. Marketingové řízení (proces, fáze) – metody marketingového plánování.
 3. Marketingové prostředí.
 4. Chování spotřebitelů na trhu – faktory působící na spotřební chování.
 5. Kupní chování institucí – specifika, vlivy, kupní rozhodování.
 6. Marketingový informační systém.
 7. Marketingový výzkum – předmět, proces, segmentace trhu.
 8. Marketingový mix (tvorba a řízení).
 9. Produkt (vývoj a zavádění nových výrobků na trh) – marketingový program služeb.
 10. Cena – faktory ovlivňující tvorbu cen. Přizpůsobování ceny konkrétním podmínkám na trhu.
 11. Marketingové cesty – funkce marketingových cest a jejich typy. Marketingová logistika
 12. Komunikační proces a jeho prvky.

Základní literatura

 • ZAMAZALOVÁ, M. Marketing. Praha: C. H. Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-115-4.
 • KOTLER, P., ARMSTRONG, G. Marketing. Praha: Grada Publishing, 2004. ISBN 80-247-0513-3.
 • KOTLER, P. a kol. Moderní marketing. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-1545-2.

Doplňková literatura

 • GEUENS, M., BERGH, J., PELSMACKER, P. Marketingová komunikace. Praha: Grada Publishing, 2003. ISBN 80-247-0254-1.
 • KOZEL, R., MYNÁŘOVÁ, L., SVOBODOVÁ, H. Moderní metody a techniky marketingového výzkumu. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-3527-6.
 • VAŠTÍKOVÁ, M. Marketing služeb efektivně a moderně. Praha: Grada Publishing, 2014. ISBN 978-80-247-5037-8.
 • KARLÍČEK, M. Základy marketingu. Praha: Grada Publishing, 2013. ISBN 978-80-247-4208-3.

Ekonomika

 1. Úvod do podnikové ekonomiky – podnik a podnikání, okolí podniku, život podniku, základní cíle a funkce podniku, typologie podniků.
 2. Majetková výstavba podniku – dlouhodobý hmotný, nehmotný a finanční majetek a jeho oceňování, oběžný majetek a jeho oceňování, odepisování dlouhodobého majetku.
 3. Kapitálová výstavba podniku – vlastní kapitál, cizí kapitál, oceňování kapitálu, obecné zásady, cena kapitálu, optimum kapitálové struktury (WACC, ROE, optimální stupeň zadluženosti), ukazatele kapitálové struktury, souvislosti majetkové a kapitálové struktury a strategie financování.
 4. Efektivnost podniku a její základní kategorie – výrobní faktory a jejich klasifikace, kombinace výrobních faktorů, spotřeba výrobních faktorů (náklady podniku a kalkulace nákladů), výsledky činnosti podniku (výnosy a hospodářský výsledek), analýza bodu zvratu, efektivnost a hospodárnost, ukazatele efektivnosti a hospodárnosti.
 5. Řízení cash flow – metody výpočtu cash flow, výkaz cash flow, využití cash flow.
 6. Hlavní hospodářské činnosti v podniku – výrobní činnost, výrobní kapacita, podnikové řízení, nákup, odbyt, personální práce, investiční činnost a financování podniku (úvod do problematiky investic a financování podniku).
 7. Zakladatelský projekt a zakladatelský rozpočet – postup sestavení zakladatelského rozpočtu.

Základní literatura

 • Synek, M., Kislingerová, E. a kol. Podniková ekonomika. 6. přeprac. a dopl. vyd. Praha: C.H.Beck, 2015. 554 s. ISBN 978-80-7400-274-8

Doplňková literatura

 • MIKOVCOVÁ, H. Praktikum Podniková ekonomika pro bakalářské studium. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2006. 231 s. ISBN 80-86898-78-4.