Doktorské studium

Studijní program Management je akreditován v českém i v anglickém jazyce, v prezenční i kombinované formě. Standardní doba studia jsou 4 roky, maximální doba studia je pět let.

Charakteristika studijního programu
Cílem doktorského studijního programu Management je zejména výchova vědeckých pracovníků schopných vytvářet a dlouhodobě udržet podmínky pro rozvoj jednotlivých oblastí teorie managementu. V souladu s tímto cílem studijní program umožňuje prohloubení teoretických poznatků v oblasti managementu a poskytuje nástroje pro vědecko-výzkumnou práci s využitím jak kvantitativních, tak kvalitativních metod. Úspěšné ukončení této vědecké výchovy umožní absolventům pokračovat v další vědecké činnosti s důrazem na interdisciplinární přístup či povede ke zkvalitnění jejich manažerské práce využitím principů praxe založené na vědecké evidenci (evidence-based practice).

Profil absolventa studijního oboru
Absolvent doktorského studijního programu Management bude schopen dále rozvíjet stávající vědecké poznatky v oblastech ekonomiky a managementu, obohacovat vystudovaný obor o nové myšlenky a tvořivě je aplikovat do praxe, nalézat možná interdisciplinární propojení s jinými vědeckými oblastmi a vyučovat ekonomické a manažerské předměty na vysokoškolské úrovni. Své uplatnění nalezne zejména na vysokých školách a vědeckovýzkumných institucích zaměřených na management a jemu příbuzné obory (marketing, manažerská ekonomika apod.) ať již v tuzemsku či zahraničí, na ministerstvech a v dalších orgánech veřejné správy a ve vrcholových řídících funkcích
tuzemských i nadnárodních obchodních korporací.

Struktura předmětů pro obor Management

 1. Předměty povinné (organizačně zajišťuje fakulta)
  6DMAN1 Management
  6DEKO1 Ekonomie (Hospodářská politika)
  6DVDM1 Výzkumný design a metodologie
 2. Předměty povinně volitelné (organizačně zajišťuje fakulta), doktorand si na základě doporučení školitele a dle zaměření své práce volí jeden z uvedených dvou předmětů:
  6DKLM1 Kvalitativní výzkumné metody v managementu
  6DKNM1 Kvantitativní výzkumné metody v managementu
 3. Předměty volitelné (organizačně zajišťuje fakulta nebo škola)
  Po dohodě se školitelem volí doktorand další maximálně 3 předměty potřebné pro zpracování disertační práce:
  DZAH1 Zahraniční studijní pobyt
  Další volně volitelné předměty (maximálně dva) lze vybírat z nabídky volně volitelných předmětů akreditovaných pro doktorské studium na ostatních fakultách VŠE.

Další povinnosti
Doktorandi fakulty plní další povinnosti v souladu se Studijním a zkušebním řádem Vysoké školy ekonomické a s Individuálním studijním plánem zahrnujícím standard doktoranda fakulty, který je specifikován v Opatření děkana o dalších povinnostech studentů doktorského studia na Fakultě managementu VŠE v Praze (6/2017).

Další informace poskytne studijní referentka doktorského studia Mgr. Irena Míková (irena.mikova@vse.cz, 384 417 235).