Doktorské studium

Doktorské studium je nejvyšším stupněm akademického vzdělání, který lze studovat. To s sebou přináší řadu příležitostí pro osobní rozvoj, rozšiřování vědeckých přístupů ke zkoumání vybraných oblastí a v neposlední řadě také aktivní zapojení do života vysoké školy. Tradiční vztah pedagog-student se zde mění, studenti doktorského studia se stávají vědecko-výzkumnými partnery svých školitelů a zároveň dostávají prostor pro využití svých znalostí a dovedností i v rámci výuky nižších stupňů vysokoškolského studia.
Na studenty doktorského studia, tzv. doktorandy, jsou však kladeny nadstandardní nároky, jejichž cílem je co možná nejvyšší rozvoj jejich komplexního uvažování v rámci vědeckých přístupů. Ačkoliv je i zde důraz kladen na prohlubování teoretických poznatků, neprobíhá už studium za všech okolností stejným způsobem jako v předchozích stupních vysokoškolského studia. Značná část studijního procesu je tak věnována především rozvoji vlastního tvůrčího myšlení, které je základem pro prohlubování znalostí v konkrétních, samostatně zvolených oblastech.


Pro koho je doktorský studijní program určen?

Doktorské studium cílí především na ty, kteří chtějí rozvíjet svůj potenciál ve vědecko-výzkumné sféře v oblastech managementu a ekonomie. Studium je tak vhodné pro absolventy magisterských studijních programů, kteří mohou dále rozšiřovat a prohlubovat znalosti z magisterského studia a kombinovat je s rozvinutými vědecké přístupy. Neocenitelným přínosem však může být doktorské studium rovněž pro ty, kteří v současné době již působí v business sféře a hledají prostor pro osobní růst. Těm nabízí možnost změny v procesu uvažování a v přístupu k řešení reálných problémů prostřednictvím vědeckého myšlení a vědeckých přístupů. Na studium nemusí tedy být pohlíženo jen jako na vědecko-výzkumnou činnost, jejímž cílem je převážně prohlubování teoretických poznatků, ale jako na nástroj, který umožňuje nahlížet na reálné problémy jinou, komplexnější optikou a který dává možnost aplikovat všechny tyto přístupy i v praxi.

Studovat na Fakultě managementu je možné v prezenční či kombinované formě studia. Prezenční forma počítá s intenzivnějším zapojením studentů do života fakulty, studenti jsou aktivně zapojování do výuky a stávají se tak do určité míry plnohodnotnými spolupracovníky. Kombinovaná forma je pak vhodná pro ty, kteří v současné době pracují a vyhledávají prostor pro osobní rozvoj právě prostřednictvím získání nových znalostí, dovedností a vědeckých přístupů. Doktorský studijní program je navíc možno studovat v českém nebo anglickém jazyce, což přináší studentům příležitost pro zvyšování svých kvalit i po stránce jazykových znalostí.

Absolventi doktorského studijního programu se uplatňují nejen na vysokoškolských a vědecko-výzkumných institucích zaměřených na management a příbuzné obory, ale také na vrcholových vedoucích pozicích tuzemských i nadnárodních korporací.

Povinnou součástí doktorského studijního programu je zahraniční studijní pobyt. Všichni studenti tak získávají jedinečnou příležitost vycestovat do zahraničí, získávat znalosti i mimo Fakultu managementu, porovnávat a kombinovat je se znalostmi již získanými a tím vším rozvíjet svůj profesní potenciál.

Všechny oblasti, které jsou s doktorským studiem spojeny, Fakulta managementu nadstandardně podporuje, a to nejen administrativně, metodicky či procesně, ale také finančně. Příkladem může být podpora spojená s účastí na tuzemských a zahraničních konferencích, získávání projektových grantů v rámci Interní Grantové Soutěže, možnost prezentování vlastních přístupů a výzkumů během pravidelných specializovaných doktorandských seminářů či během mezinárodní konference FMSCICOM pořádané Fakultou managementu a mnoho dalších. Studenti prezenční formy studia dostávají v rámci zapojení do života fakulty vlastní pracovní místo v nejmodernější části budovy, včetně kompletního vybavení pro svou práci. Využívat mohou rovněž veškeré další vybavení, například experimentální neuromarketingovou a eyetrackingovou laboratoř.


Struktura předmětů pro obor Management

I. Předměty povinné
organizačně zajišťuje fakulta
6DMAN1 Management
6DEKO1 Ekonomie (Hospodářská politika)
6DVDM1 Výzkumný design a metodologie
II. Předměty povinně volitelné
organizačně zajišťuje fakulta; doktorandi si na základě doporučení školitele a dle zaměření své práce volí jeden z uvedených dvou předmětů
6DKLM1 Kvalitativní výzkumné metody v managementu
6DKNM1 Kvantitativní výzkumné metody v managementu
III. Předměty volitelné
organizačně zajišťuje fakulta nebo škola; Po dohodě se školitelem volí doktorand další maximálně 3 předměty potřebné pro zpracování disertační práce
DZAH1 Zahraniční studijní pobyt
Další volně volitelné předměty (maximálně dva) lze vybírat z nabídky volně volitelných předmětů akreditovaných pro doktorské studium na ostatních fakultách VŠE.

Další povinnosti

Doktorandi fakulty plní další povinnosti v souladu se Studijním a zkušebním řádem Vysoké školy ekonomické a s Individuálním studijním plánem zahrnujícím standard doktoranda fakulty, který je specifikován v Opatření děkana o dalších povinnostech studentů doktorského studia na Fakultě managementu VŠE v Praze (6/2017).

Další informace poskytne studijní referentka doktorského studia Mgr. Irena Míková (irena.mikova@vse.cz, 384 417 235).