Výše pravidelného stipendia v doktorském studiu

Pravidelné stipendium náleží studentovi prezenční formy studia po dobu standardní doby studia. Stipendium se vyplácí jednou měsíčně na účet, který student oznámí na Oddělení pro vědu a výzkum. Výpočet pravidelného stipendia se řídí pravidly viz níže.

Nad rámec tohoto stipendia je studentovi přiznána odměna ve formě stipendia za nahlášené výsledky tvůrčí činnosti. Odměna za nahlášené výsledky tvůrčí činnosti je přiznána ve výši dle Rozdělení prostředků institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj na Fakultě managementu VŠE v Praze platném pro aktuální rok (tj. platí stejná pravidla jako pro odměňování akademických pracovníků).

Další stipendium může student doktorského studia získat při plnění povinností nad rámec stanovený Opatřením děkana č. 6/2017 o dalších povinnostech studentů doktorského studia na Fakultě managementu VŠE v Praze (v aktuální verzi). Plnění těchto povinností se vyhodnocuje zpravidla dvakrát ročně (ke konci ledna a ke konci sprna).