Podmínky přijímacího řízení

Přehled bakalářských studijních programů

Studijní programStandardní délka studia Předpokládaný počet
přijímaných studentů
Forma studia
Management3 roky300
(obě formy celkem)
prezenční
kombinovaná *
Procesní řízení3 roky50prezenční

*) V kombinované formě studia probíhá výuka formou soustředění 4× za semestr, a to v pátek, sobotu a v neděli.

Přihlášku můžeš podat do 30. dubna 2024!

 


Přijímací řízení pro akademický rok 2024/2025

Zákonným požadavkem pro přijetí do bakalářského stupně studia je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.

Dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou uchazeči prokazují odevzdáním úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení. Uchazeč, který získal zahraniční středoškolské vzdělání absolvováním studia ve středoškolském vzdělávacím programu na zahraniční střední škole, v mezinárodní střední škole, v evropské škole působící podle Úmluvy o statutu Evropských škol nebo ve škole, v níž ministerstvo povolilo podle školského zákona plnění povinné školní docházky, prokazuje splnění podmínky dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou odevzdáním úředně ověřené kopie zahraničního dokladu o zahraničním středoškolském vzdělání, jeho úředního překladu do českého nebo anglického jazyka a potvrzením příslušné zahraniční střední školy nebo jiného příslušného zahraničního orgánu o tom, že absolvent studia ve středoškolském vzdělávacím programu dané zahraniční střední školy je v uvedeném cizím státě oprávněn ucházet se o přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu.

Doklad o obecném uznání rovnocennosti nebo platnosti zahraničního dokladu o dosažení středního vzdělání v České republice (nostrifikace) se vyžaduje jen v případě, pokud Fakulta managementu vysloví pochybnosti o dostatečné úrovni, rozsahu nebo obsahu předchozího zahraničního vzdělání uchazeče, doloženého zahraničním dokladem, a vyzve uchazeče k prokázání vzdělání předložením nostrifikace. VŠE v Praze coby vysoká škola, která obdržela institucionální akreditaci, je podle § 48 odst. 4 až 6 zákona o vysokých školách oprávněna nevyžadovat v přijímacím řízení doklad o obecném uznání rovnocennosti zahraničního vzdělání a může sama pro účely přijímacího řízení posoudit, zda zahraniční vzdělání uchazeče o studium splňuje podmínku zákona pro přijetí ke studiu. Informace o dalším postupu jsou dostupné na adrese https://edu.vse.cz/.

Uchazečům, kteří studovali na střední škole v České či Slovenské republice a kteří v rámci svého studia na střední škole skládají maturitní zkoušku z českého nebo slovenského jazyka, bude prominuta přijímací zkouška, pokud řádně podají přihlášku do některého z programů bakalářského studia na Fakultě managementu VŠE, a zároveň splní alespoň jednu z následujících podmínek:

  1. do 30. 4. 2024 doloží v rámci své přihlášky kopie pololetního vysvědčení z posledního ročníku střední školy a vysvědčení z pololetí a z konce předposledního roku studia a celkový průměr všech známek (bez známky za chování) na těchto třech vysvědčeních bude nižší než 1,90 (známky a vypočtený průměr se dokládají výhradně na níže přiloženém formuláři);
  2. jejich výsledek testu Obecných studijních předpokladů (resp. Všeobecných študijných predpokladov v rámci Slovenské republiky) v rámci Národních srovnávacích zkoušek (resp. Národných porovnávacích skúšok) u společnosti Scio s.r.o. v akademickém roce 2023/2024 je mezi nejlepšími 50 %, tedy dosáhne harmonizovaný percentil alespoň 50;
  3. absolvují nepovinnou maturitní výběrovou zkoušku Matematika+ s výsledkem výborně až dobře;
  4. získají v Přijímacích zkouškách „nanečisto“ pořádaných VŠE nebo Fakultou managementu pro uchazeče o bakalářské studium v roce 2024 alespoň 75 % celkového počtu bodů.

Děkan Fakulty managementu může dále individuálně rozhodnout o prominutí přijímací zkoušky uchazečům, kteří se s výbornými výsledky účastnili fakultou akceptovaných středoškolských odborných soutěží nebo jiných činností (SOČ, olympiády).

Uchazeč, který nesplní žádnou z podmínek pro prominutí přijímací zkoušky podle bodu 1, doloží kopie pololetního vysvědčení z posledního ročníku střední školy a vysvědčení z pololetí a z konce předposledního roku studia. Rozhodovacím kritériem pro přijetí je pak hodnocení vypočtené z celkového průměru ze všech předmětů, z nichž byl uchazeč na těchto třech vysvědčeních hodnocen (bez známky za chování), přepočtený podle vzorce 100-((průměr-1)×30).

Všichni uchazeči, kteří nestudovali na střední škole v České či Slovenské republice, a kteří v rámci svého studia na střední škole neskládají maturitní zkoušku z českého nebo slovenského jazyka, absolvují test Obecných studijních předpokladů (resp. Všeobecných študijných predpokladov v rámci Slovenské republiky) u společnosti Scio s.r.o. Rozhodovacím kritériem pro přijetí je pak dosažený percentil.

O přijetí podle bodů 2a a 2b pak rozhodne pořadí uchazečů sestavené společně podle uvedeného rozhodovacího kritéria, a to pro každý bakalářský studijní program a formu studia zvlášť. Podle takto sestaveného pořadí bude přijat takový počet uchazečů, jaký umožní finanční politika státu vůči resortu vysokých škol a kapacity fakulty a Vysoké školy ekonomické v Praze.

Studenti, kteří pro přijetí na Fakultu managementu využijí možnost výsledek testu u společnosti Scio s.r.o. podle bodů 1 nebo 2b výše, budou moci po zápisu do studia požádat během zimního semestru akademického roku 2024/2025 o mimořádné stipendium ve výši poplatku za jeden termín předepsaného testu.

Všem uchazečům, kteří řádně a v termínu podají přihlášku, bude elektronickou formou (v systému pro evidenci přihlášek) doručeno Rozhodnutí o přijetí ke studiu, na jehož základě se uchazeč následně v případě zájmu o zahájení studia musí ke studiu řádně zapsat.

Termín zápisu do studia bude oznámen v Rozhodnutí o přijetí a zápis bude probíhat on-line v systému pro evidenci přihlášek.

V případě, že svého práva na zápis do studia (§ 51 zákona č. 111/1998 Sb.) nevyužijí všichni uchazeči, kteří byli přijati, může být na takto uvolněná místa přijata část uchazečů, kteří podají žádost o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí z kapacitních důvodů.

Pokud nebude po ukončení zápisů do studia v bakalářských studijních programech  naplněna kapacita fakulty, může děkan fakulty rozhodnout o vypsání druhého kola přijímacího řízení. Přesné podmínky 2. kola přijímacího řízení včetně navazujících termínů budou v případě jeho vyhlášení zveřejněny nejpozději do 12. července 2024.

Nejzazší termín pro podání přihlášky ke studiu pro 1. kolo přijímacího řízení je stanoven na 30. dubna 2024.

Přihlášky ke studiu se podávají pouze elektronickou formou na adrese https://prihlasky.vse.cz/, a to pro každý program zvlášť. Po odeslání přihlášky obdrží uchazeč (na elektronickou adresu, kterou v přihlášce uvede) číslo účtu a variabilní symbol, které použije pro platbu poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením. Poplatek ve výši 930 Kč je možné uhradit kartou pomocí odkazu v systému pro evidenci přihlášek, do jedné platby nelze slučovat poplatky za více přihlášek. Uchazeč je považován za řádně přihlášeného teprve v okamžiku, kdy je plně vyplněna elektronická přihláška a kdy je na vyhrazený účet školy řádně připsána celá předepsaná částka.

Poplatky za přijímací řízení se nevracejí.

Podej přihlášku