Podmínky přijímacího řízení

Studijní programuStandardní délka studia Předpokládaný počet
přijímaných studentů
Forma studia
Management2 roky300
(obě formy celkem)
prezenční
kombinovaná *

*) V kombinované formě studia probíhá výuka formou soustředění 4× za semestr, a to od pátku do neděle.

Přihlášky do 2. kola přijímacího řízení je možné podávat od 1. července do 28. srpna 2024 (do 23:59).

 


2. kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2024/2025

Zákonným požadavkem pro přijetí do navazujícího magisterského stupně studia je řádné ukončení studia ve vysokoškolském studijním programu.

Absolventi škol v zahraničí řádné ukončení studia alespoň v bakalářském studijním programu prokazují odevzdáním zahraničního dokladu o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který byl získán absolvováním studia ve vysokoškolském programu na zahraniční vysoké škole působící podle právních předpisů cizího státu, to znamená:

  1. úředně ověřené kopie diplomu, vysvědčení nebo obdobného dokladu vydaného zahraniční vysokou školou;
  2. úředně ověřené kopie dodatku k diplomu a jejich úředního překladu do češtiny nebo angličtiny.

Doklad o obecném uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání v České republice se vyžaduje jen v případě, pokud Fakulta managementu vysloví pochybnosti o dostatečné úrovni, rozsahu nebo obsahu předchozího zahraničního vzdělání uchazeče doloženého zahraničním dokladem, a vyzve uchazeče k prokázání vzdělání předložením osvědčení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání České republice. VŠE v Praze coby vysoká škola, která obdržela institucionální akreditaci, je podle § 48 odst. 4 až 6 zákona o vysokých školách oprávněna nevyžadovat v přijímacím řízení doklad o obecném uznání rovnocennosti zahraničního vzdělání a může sama pro účely přijímacího řízení posoudit, zda zahraniční vzdělání uchazeče o studium splňuje podmínku zákona pro přijetí ke studiu. Informace o dalším postupu jsou dostupné na adrese https://edu.vse.cz/.

Děkan promine skládání přijímací zkoušky absolventům bakalářského stupně studia Fakulty managementu VŠE, kteří splní všechny následující podmínky:

  1. podají přihlášku do navazujícího magisterského studia na Fakultě managementu
  2. ukončí bakalářské studium nejpozději 31. 8. 2024;
  3. v minulosti již ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu na Fakultě managementu VŠE nenastoupili.

Děkan Fakulty managementu může dále individuálně rozhodnout o prominutí přijímací zkoušky uchazečům, kteří se v průběhu bakalářského studia s výbornými výsledky účastnili fakultou akceptovaných odborných soutěží nebo jiných činností.

Přijímací zkouška ve formě písemných testů se pro všechny uchazeče, kterým není prominuta podle bodu II., skládá ze dvou částí hodnocených stejným maximálním počtem bodů:

  1. test z Teorie managementu;
  2. test z Ekonomie.

Příklady zadání z minulých let jsou k dispozici na adrese https://fm.vse.cz/magisterske-studium/ukazkove-testy/.

Pozvánku k přijímací zkoušce obdrží uchazeč elektronickou formou (v systému pro evidenci přihlášek).

O přijetí uchazečů, kteří absolvují přijímací zkoušku, rozhodne pořadí uchazečů sestavené podle součtu bodů. Podle takto sestaveného pořadí bude přijat takový počet uchazečů, jaký umožní finanční politika státu vůči resortu vysokých škol a kapacity fakulty a Vysoké školy ekonomické v Praze.

Všem uchazečům, kteří řádně a v termínu podají přihlášku, bude elektronickou formou (v systému pro evidenci přihlášek) doručeno Rozhodnutí o přijetí ke studiu, na jehož základě se uchazeč následně v případě zájmu o zahájení studia musí ke studiu řádně zapsat.

Termín zápisu do studia bude oznámen v Rozhodnutí o přijetí a bude probíhat on-line v systému pro evidenci přihlášek.

V případě, že svého práva na zápis do studia (§ 51 zákona č. 111/1998 Sb.) nevyužijí všichni uchazeči, kteří byli přijati, může být na takto uvolněná místa přijata část uchazečů, kteří podají žádost o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí z kapacitních důvodů.

Pro podání a zaplacení přihlášky ke studiu pro 2. kolo přijímacího řízení je stanoveno období od 1. července do 28. srpna 2024.

Přihlášky ke studiu se podávají pouze elektronickou formou na adrese https://prihlasky.vse.cz. Po odeslání přihlášky obdrží uchazeč (na elektronickou adresu, kterou v přihlášce uvede) číslo účtu a variabilní symbol, které použije pro platbu poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením. Poplatek ve výši 930 Kč je možné uhradit kartou pomocí odkazu v systému pro evidenci přihlášek, do jedné platby nelze slučovat poplatky za více přihlášek. Uchazeč je považován za řádně přihlášeného teprve v okamžiku, kdy je plně vyplněna elektronická přihláška a kdy je na vyhrazený účet školy řádně připsána celá předepsaná částka.

Poplatky za přijímací řízení se nevracejí.

Podej přihlášku

Termín přijímací zkoušky pro 2. kolo přijímacího řízení pro studium navazujícího magisterského programu Management je stanoven na pátek 6. září 2024, konkrétní informace budou uchazečům oznámeny v pozvánce k přijímací zkoušce, není-li jim prominuta.

Náhradní termín přijímacích zkoušek není vypsán.

Fakulta managementu nemůže vyloučit, že v případě podání přihlášek na více fakult VŠE může dojít k souběhu termínů přijímacích zkoušek s ostatními fakultami VŠE.

V případě jakýchkoliv dotazů se prosím obracejte na e-mail prijimacky.fm@vse.cz

Podej přihlášku