Akreditační rada

Akreditační rada Fakulty managementu VŠE v Praze je klíčovým poradním orgánem zřízeným v souladu s Pravidly systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností VŠE, který hraje zásadní roli v zajišťování a zlepšování kvality studijních programů, předmětů a vzdělávací strategie fakulty. Rada aktivně přispívá k rozvoji studijních plánů a programů tak, aby odpovídaly dlouhodobé strategii a cílům fakulty, a zároveň sleduje soulad s požadavky trhu práce. Díky pečlivému hodnocení studijních výsledků, zpětné vazbě od studentů a analýze potřeb trhu práce, Akreditační rada podporuje excelenci ve vzdělávání a připravenost absolventů pro budoucí kariéru. Její činnost a rozhodnutí mají přímý vliv na kvalitu a obsah vzdělávání na FM VŠE, čímž zajišťuje, že studijní programy jsou nejen aktuální a relevantní, ale také že přispívají k odbornému a osobnímu rozvoji studentů.

Předsedou Akreditační rady je proděkan pro studium, dalšími členy jsou vedoucí všech kateder FM VŠE, studentský místopředseda AS FM VŠE, garanti oborů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu, a pracovník pověřený řízením a sledováním kvality na FM VŠE.


Členové akreditační rady Fakulty managementu

JménoE-mail
Ing. Martin Musil, Ph.D.
Předseda akreditační rady
martin.musil@vse.cz
doc. Ing. Tomáš Kincl, Ph.D.tomas.kincl@vse.cz
Ing. Petra Kozáková, Ph.D.petra.kozakova@vse.cz
Ing. Michal Novák, Ph.D.michal.novak@vse.cz
doc. Ing. Bc. Mojmír Sabolovič, Ph.D.mojmir.sabolovic@vse.cz
Ing. Lucie Váchová, Ph.D.lucie.vachova@vse.cz
Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.jiri.vopatek@vse.cz
Vojtěch Herclík
Studentský zástupce
vojtech.herclik@vse.cz

Akreditační rada fakulty

  1. projednává návrh na udělení, změnu či odnětí akreditace bakalářského nebo magisterského studijního programu před jeho předložením vědecké radě fakulty.

  2. projednává návrh na udělení, změnu či odnětí akreditace vedlejší specializace zabezpečované fakultou.

  3. projednává návrh vedoucího katedry na udělení, významnou změnu či odejmutí akreditace předmětu bakalářského a magisterského studijního programu garantovaného katedrou fakulty; může doporučit odejmutí akreditace předmětu i bez návrhu vedoucího katedry.

  4. v rámci projednávání pravidelných hodnotících zpráv hodnotí bakalářské a magisterské studijní programy uskutečňované fakultou z hlediska jejich aktuálnosti a relevance ve vazbě na požadavky praxe, zkušenosti absolventů a podněty studentů, průběžně vyhodnocuje silné a slabé stránky studijních programů s ohledem na vnější příležitosti a hrozby a navrhuje nápravná opatření.

  5. schvaluje pravidelné hodnotící zprávy garantů bakalářských a magisterských studijních programů.

  6. projednává pravidelnou hodnotící zprávu o uplatnění absolventů, zpracovanou na úrovni VŠE.