Pravidla a pokyny pro studenty k využívání nástrojů generativní umělé inteligence

Nástroje generativní umělé inteligence (GenAI) otevírají nové možnosti v oblasti výuky a studia. Jejich využití nabízí mnoho příležitostí, ale také přináší rizika týkající se naplňování výukových cílů, etiky a bezpečnosti dat. Následující text jednoduše stanovuje pravidla a dává metodická doporučení k využívání GenAI na Vysoké škole ekonomické v Praze.


Co je cílem?

Chceme zajistit, aby:

 • Nové technologie byly přístupné v rámci vzdělávacích programů a předmětů.
 • Využívání technologií nebránilo dosahování stanovených výukových cílů.
 • Byla zajištěna transparentnost a etické používání nástrojů GenAI.

Byla nastavena pravidla pro studenty, pedagogy i garanty vzdělávacích programů. S ohledem na rozdíly, které panují mezi různými fakultami i studijními programy, a s ohledem na rozdílné výukové cíle předmětů, vycházejí i tato pravidla a metodická doporučení z principu subsidiarity. Tato pravidla a metodická doporučení platí, pokud pravidla pro využívání GenAI na nižší úrovni (fakulta, program, předmět) nestanoví jinak. Případná specifická pravidla pro využívání GenAI na úrovni fakulty a programu stanoví opatření děkana fakulty, případná specifická pravidla na úrovni předmětu budou uvedena v sylabu předmětu.

Uvedená pravidla a metodická doporučení slouží jako orientační rámec pro všechny členy akademické obce. První část obsahuje pravidla využívání GenAI studenty VŠE, druhá část obsahuje metodické pokyny, které jsou rozděleny na metodické pokyny pro vyučující, pro garanty studijních programů a pro studenty. Výčty uvedené v tomto dokumentu nejsou vyčerpávající. Vzhledem k dynamickému vývoji nástrojů GenAI předpokládáme, že tento materiál bude dále rozvíjen a zpřesňován.


Pravidla využívání GenAI pro studenty

 1. Při využívání nástrojů GenAI je zásadní nikdy nevkládat osobní, soukromé, citlivé, nebo autorsky chráněné materiály, pokud nástroj neposkytuje dostatečnou úroveň právních záruk. U většiny současných volně dostupných nástrojů tyto záruky chybí, a proto je nutné pečlivě zvažovat výběr využívaných nástrojů GenAI.
 2. Veškerou zodpovědnost za výstup GenAI nese student.
 3. Nástroje GenAI musí být použity v souladu s platnými zákony, předpisy VŠE a fakult, zejména pak v souladu s Etickým kodexem, Studijním a zkušebním řádem VŠE a opatřením děkana ke kvalifikačním pracím.
 4. Nástroje využívající GenAI není přípustné používat u testů a při přípravě na ústní zkoušku, pokud tyto nejsou explicitně zadané jako otevřené (open book).
 5. Písemné práce jsou výsledkem vlastní tvůrčí práce studenta. V závislosti na charakteru využití nástrojů GenAI je nutné jejich využití transparentně deklarovat.
  1. Pokud jsou výstupy GenAI využity v písemné práci v podobě citace nebo parafráze, je nezbytné je citovat. Předložení neupraveného a necitovaného výstupu GenAI v písemné práci bude posuzováno jako podvod. Při citaci nástrojů GenAI je třeba postupovat podle aktuálních doporučení knihovny (CIKS) a pokynů vyučujících. Doporučení knihovny naleznete na webových stránkách CIKS. V případě, že to použitý nástroj GenAI umožňuje, je nutné citovat celý chat (soubor promptů) s nástrojem GenAI.
  2. Pokud nástroje GenAI poskytují podklady (např. shrnutí) a podněty, které nejsou v písemné práci využity v doslovném znění anebo parafrázi, je nezbytné jejich použití vhodným způsobem deklarovat tak, aby bylo možné ověřit a vyhodnotit, jakým způsobem student nástroje GenAI využil. Mezi vhodné způsoby patří popis v příloze, metodice nebo prohlášení práce.
  3. Využití nástrojů GenAI není nutné deklarovat, pokud jsou použity pouze k formálním úpravám práce. U formálních úprav nevznikají nové myšlenky a výstupy a není měněn smysl autorského textu. Mezi příklady takového využití patří aplikace sloužící k tvorbě bibliografických citací. U odborných prací není nutné deklarovat ani využití aplikací na kontrolu pravopisu, stylistiky a gramatiky (např. Grammarly). Pokud je však gramatika nebo stylistika zásadní částí hodnocení úkolu (zejména u specifikovaných úkolů jazykové výuky), je takovéto využití nástrojů GenAI nepřípustné.
 6. Využití nástrojů GenAI není nutné deklarovat u drobných úkolů v rozsahu do 1000 znaků, např. ve fórech nebo workshopech, pokud v zadání takového úkolu není stanoveno jinak.

Metodická doporučení

 • Nástroje GenAI jsou běžně dostupné a nabízí obrovský potenciál, ale jejich výstupy je nutné vždy ověřovat a kriticky hodnotit.
 • Seznamte se s aktuálními institucionálními pravidly a případnými specifickými pravidly pro jednotlivé fakulty, programy a předměty.
 • Aplikace GenAI by měly být při plnění studijních povinností využívány jako pomocný nástroj, který by měl být kombinován s vlastními znalostmi a z jiných relevantních zdrojů.
 • Cílem studia na vysoké škole je získání a rozvoj znalostí a dovedností. Nadměrné a nevhodné používání GenAI může bránit rozvoji těchto dovedností.
 • Proaktivně zkoumejte možnosti nástrojů GenAI a v případě nejasností kontaktujte vyučujícího.
 • Uvědomte si, že nástroje GenAI nemají věcnou znalost problematiky a za své výstupy jste zodpovědní. V závislosti na zadání úkolu a použitých nástrojích je nutné výstupy GenAI ověřovat z relevantních zdrojů, kriticky vyhodnotit a dále samostatně rozpracovat.
 • Využívejte nástroje GenAI v souladu s pravidly a vždy je otevřeně deklarujte.
 • Využívejte nástroje GenAI jako doplňkový prostředek pro rozvoj vlastní kreativity, znalostí, kritického myšlení a schopnosti řešit komplexní problémy.
 • V případě studijního pobytu na zahraniční škole se seznamte s pravidly hostující instituce.

Zpracovala Poradní skupina rektora VŠE k problematice AI.

Tato pravidla a metodická doporučení vychází z následujících dokumentů:

 1. National Academic Integrity Network (2023). Generative Artificial Intelligence: Guidelines for Educators. Quality and Qualifications Ireland.
 2. prg.ai & CUNI (2023). Návody a doporučení. Převzato z: https://ai.cuni.cz/
 3. Australasian Academic Integrity Network (AAIN) (2023). Generative Artificial Intelligence Guidelines. Převzato z: https://www.teqsa.gov.au/sites/default/files/2023-04/aain-generative-ai-guidelines.pdf
 4. MUNI (2023). Stanovisko k využívání umělé inteligence ve výuce na Masarykově univerzitě. Převzato z: https://www.muni.cz/o-univerzite/uredni-deska/stanovisko-k-vyuzivani-ai