Jak se připravit na testy?

Zájemci o navazující magisterské studium, na které se nevztahuje možnost prominutí přijímací zkoušky, musí v rámci přijímací zkoušky složit dva testy. Test z ekonomie a test z teorie managementu, jehož součástí je management, marketing a ekonomika. Na testy je možné připravit se samostatně, nebo využít přípravné kurzy. K dispozici jsou také zadání reálných testů z předchozích let, na nichž je možné si své znalosti otestovat.


Samostatná příprava

Garanti jednotlivých oblastí, kteří zajišťují přípravu testů, všechny oblasti přehledně rozložili do jednotlivých ucelených okruhů, a to včetně doporučené i doplňkové literatury, z níž je možné při samostatné přípravě na testy čerpat.

Témata
 • Povaha, smysl a praxe managementu
 • Profil a poslání manažera
 • Vývojové směry v managementu
 • Prostředí organizace a možnosti jeho analýzy
 • Plánování
 • Organizování
 • Organizační struktury
 • Rozhodování v managementu
 • Řízení lidských zdrojů
 • Motivace
 • Komunikace
 • Kontrola
Základní literatura
 • Veber, J. et al. (2021). Management – Základy, přístupy, soudobé trendy. Ekopress.
 • Zlámal, J., Bačík, P., & Bellová, J. (2020). Management: Základy managementu. Computer Media.
 • Doležal, J., et al. (2016). Projektový management: Komplexně, prakticky a podle světových standardů. Grada Publishing.
Doplňková literatura
 • Veber, J. et al. (2018). Digitalizace ekonomiky a společnosti. Management Press.
Témata
 • Úloha marketingu ve společnosti a v podniku
 • Trh, analýza spotřebitelského trhu
 • Marketingová strategie podniku
 • Marketingový výzkum a informační systém
 • Marketingový mix a jeho soubor nástrojů pro cílové trhy
 • Produktová politika
 • Cenová politika
 • Distribuční politika
 • Marketingová komunikace
 • Marketing v kyberprostoru
 • Marketing služeb
 • Internacionální marketing; Zelený marketing
Základní literatura
 • Karlíček, M. et al. (2018). Základy marketingu. Grada Publishing.
 • Kotler, P. T., & Armstrong, G. (2017). Principles of Marketing (17th ed.). Pearson.
 • Moudrý, M. (2018). Marketing – Základy marketingu: Učebnice učitele. Computer Media.
Doplňková literatura
 • Young, M. (2019). Ogilvy o reklamě v digitálním věku. Svojtka.
Témata
 • Úvod do podnikové ekonomiky – podnik a podnikání, okolí podniku, život podniku, základní cíle a funkce podniku, typologie podniků.
 • Majetková výstavba podniku – dlouhodobý hmotný, nehmotný a finanční majetek a jeho oceňování, oběžný majetek a jeho oceňování, odepisování dlouhodobého majetku.
 • Kapitálová výstavba podniku – vlastní kapitál, cizí kapitál, oceňování kapitálu, obecné zásady, cena kapitálu, optimum kapitálové struktury (WACC, ROE, optimální stupeň zadluženosti), ukazatele kapitálové struktury, souvislosti majetkové a kapitálové struktury a strategie financování.
 • Efektivnost podniku a její základní kategorie – výrobní faktory a jejich klasifikace, kombinace výrobních faktorů, spotřeba výrobních faktorů (náklady podniku a kalkulace nákladů), výsledky činnosti podniku (výnosy a hospodářský výsledek), analýza bodu zvratu, efektivnost a hospodárnost, ukazatele efektivnosti a hospodárnosti.
 • Řízení cash flow – metody výpočtu cash flow, výkaz cash flow, využití cash flow.
 • Hlavní hospodářské činnosti v podniku – výrobní činnost, výrobní kapacita, podnikové řízení, nákup, odbyt, personální práce, investiční činnost a financování podniku (úvod do problematiky investic a financování podniku).
 • Zakladatelský projekt a zakladatelský rozpočet – postup sestavení zakladatelského rozpočtu.
Základní literatura
 • RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 7. aktualizované vydání. Praha: Grada, 2021. 172 s. ISBN 978-80-271-3124-2.
 • Scholleová, H., PODNIKOVÁ EKONOMIKA: SBÍRKA PŘÍKLADŮ A PŘÍPADOVÝCH STUDIÍ. Praha: C. H. Beck, 2015, ISBN 978-80-7400-275-5.
 • VOCHOZKA, Marek. Metody komplexního hodnocení podniku. 2. aktualizované vydání. Praha: Grada, 2020. 480 s. ISBN 978-80-271-1701-7.
Doplňková literatura
 • Konečný, M., Martinovičová, D., Vavřina, J., ÚVOD DO PODNIKOVÉ EKONOMIKY. Praha: Grada Publishing, 2019. ISBN 978-80-271-2034-5.
 • Scholleová, H., EKONOMICKÉ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PRO NEEKONOMY. Praha: Grada Publishing, 2017, ISBN 978-80-271-9870-2.
 • Dvořák, P. a kol. PODNIKOVÁ EKONOMIKA. Praha: C.H. Beck, 2015. ISBN 978-80-7400-274-8.
Témata
 • Úvod do ekonomie, rovnováha na trhu produkce: Normativní a pozitivní přístup k ekonomie, poptávka a nabídka na trhu produkce, necenové determinanty poptávky a nabídky
 • Chování spotřebitele a formování poptávky: Užitek a jeho měření. Optimum (rovnováha) spotřebitele. Indiferentní křivka, rozpočtové omezení. Mezní a celkový užitek – grafický průběh. Přebytek spotřebitele. Individuální a tržní poptávka. Elasticity poptávky – cenová,(křížová a důchodová) elasticita, vztah mezi cenovou elasticitou a výdaji na statek.
 • Produkční analýza, náklady firmy a zisk: Předpoklady teorie firmy. Teorie produktu – produkční funkce. Celkový, mezní a průměrný produkt. Zákon klesajících výnosů z variabilního vstupu. Izokvanta, izokosta, výnosy z rozsahu. Náklady firmy v krátkém období – typy, tvary a vlastnosti nákladových křivek v krátkém období – celkové, variabilní a fixní náklady, průměrné náklady, průměrné variabilní náklady, průměrné fixní náklady, bod zvratu a bod ukončení činnosti. Nákladové křivky v dlouhém období. Nákladové optimum firmy v dlouhém období. Explicitní a implicitní náklady. Příjmy a zisk – celkové, mezní a průměrné příjmy, průběh příjmových veličin podle typu konkurence na trhu produkce – vztah s elasticitou, vztah mezi cenou a mezními příjmy u firmy v dokonalé a nedokonalé konkurenci. Rovnováha firmy na základě rovnosti mezních nákladů a mezních příjmů . Cenová elasticita nabídky. Účetní a čistý ekonomický zisk
 • Chování firmy na dokonale konkurenčním trhu, rovnováha dokonale konkurenčního trhu: Charakteristika dokonalé konkurence – definiční znaky. Poptávka po produkci firmy v dokonalé konkurenci. Křivka nabídky u firmy v dokonalé konkurenci – bod uzavření firmy, bod zvratu. Efektivnost dokonalé konkurence – dokonale konkurenčních trhů. Výhody ze směny – přebytek spotřebitele a výrobce.
 • Chování firmy v podmínkách nedokonalé konkurence: Příčiny vznik nedokonalé konkurence. Charakteristika jednotlivých tržních v nedokonalé konkurenci. Měření tržní moci – Lernerův index. Vztah mezi cenou a mezními příjmy v nedokonalé konkurenci. Optimum (rovnováha) firmy za nedokonalé konkurence. Úplný monopol – optimální množství produkce a ceny. Neefektivnost monopolu – náklady mrtvé váhy. Regulace monopolu. Oligopol (smluvní oligopol, model oligopolu s dominantní firmou) – cenové vůdcovství. Monopolistická konkurence – rovnováha v krátkém a dlouhém období.
 • Typy firem a jejich cíle: Typy zisku – účetní zisk, čistý ekonomický zisk. Alternativní cíle firmy – firma maximalizující obrat (Baumolův model)
 • Formování cen výrobních faktorů; teorie rozdělování: Základní výrobní faktory. Formy cen výrobních faktorů. Poptávka po výrobních faktorech. Nabídka výrobních faktorů. Dokonalá a nedokonalá konkurence na trhu výrobních faktorů. Mezní náklady na faktor podle typu konkurence na trhu faktoru. Příjem z mezního produktu podle typu konkurence na trhu faktoru. Rovnováha firmy při nájmu výrobního faktoru. Teorie rozdělování . Pojem důchod a pojem bohatství. Zdroje nerovností v důchodech a jejich měření – Lorenzova křivka, Ginino koeficient.
 • Trh práce a trh půdy: Práce jako výrobní faktor. Poptávka po práci. Nabídka práce – individuální a tržní nabídka na trhu práce. Rovnováha dokonale konkurenčního trhu práce. Nedokonalosti trhu práce – faktory způsobující nedokonalosti. Problematika odborů – cíle, nástroje a dopady činnosti odborů na trh práce. Monopson na trhu práce. Minimální mzda a její dopad na trhu práce. Transferový výdělek a ekonomická renta.
 • Teorie kapitálu a úroku: Vymezení pojmu kapitál – členění kapitálu. Poptávka na trhu kapitálu. Nabídka na trhu kapitálu v krátkém a dlouhém období. Rovnováha na trhu kapitálu. Současná hodnota budoucích výnosů – problém diskontování peněžních toků.
 • Úloha vlády v ekonomice – mikroekonomické problémy: Hlavní funkce vlády. Zásahy vlády do dílčích trhů (do trhů finální produkce, do trhu práce). Selhání trhu v oblasti efektivnosti – monopolní síla, problematika externalit a řešení problému externalit. Veřejné statky – vlastnosti veřejných statků. Asymetrické informace.
 • Teorie celkové ekonomické rovnováhy: Dílčí a všeobecná rovnováha. Předpoklady modelu 2*2*2. Krabicové schéma. Hranice produkčních možností. Rovnováha a efektivnost. Efektivnost ve výrobě. Efektivnost směny. Celková efektivnost. Efektivnost a spravedlnost.
Základní literatura
 • Jurečka V. a kolektiv, Mikroekonomie 3. aktualizované a rozšířené vydání (alternativně dřívější vydání), Grada 2018, ISBN 978-80-271-0146-7.
 • Holman, R.: Ekonomie. 6. aktualizované vydání. (alternativně dřívější vydání) Praha, C. H. Beck 2016.. ISBN 978-80-7400-278-6.
 • Macáková, L. a kol.: Mikroekonomie. Základní kurs. 11. aktualizované vydání (alternativně dřívější vydání). Slaný, Melandrium 2010. ISBN .978-80-86171-70-6.
Doplňková literatura
 • Sirůček, P.: EKONOMIE. Pro přijímací zkoušky na navazující magisterský studijní program na VŠE v Praze. Praha, Oeconomica – Nakladatelství VŠE v Praze 2017. ISBN 978-80-245-2189-3.
 1. Makroekonomický produkt a důchod: Základní makroekonomické identity Základní makroekonomické veličiny. Tvorba, rozdělení a užití produktu – produkční, důchodová a výdajová metoda prezentace HDP. Princip přidané hodnota. Disponibilní důchod. Finální statky. Nominální a reálný produkt. Národní a domácí produkt. Čistý ekonomický blahobyt.
 2. Rovnovážný produkt v modelu důchod – výdaje: Spotřební výdaje a úspory domácností. Investiční výdaje. Vládní výdaje a daně. Čistý export. Určení rovnovážné produkce, výdajový multiplikátor. Multiplikátor čistého exportu. Výdaje autonomní a indukované, předpoklady modelu důchod-výdaje, rovnováha v  modelu důchod – výdaje,
 3. Agregátní poptávka a agregátní nabídka: Agregátní poptávka, poptávkové šoky. Agregátní nabídka v různých pojetí – krátké a dlouhé období (keynesiánském, klasickém a monetaristickém pojetí). Nabídkové šoky. Rovnovážný produkt a rovnovážná cenová hladina v krátkém a dlouhém období.
 4. Ekonomický růst, hospodářské cykly: Pojetí ekonomického růstu. Růst nominálního a reálného produktu. Teorie růstu a teorie cyklu. Zdroje růstu – růstové účetnictví. Prorůstová politika. Charakteristika hospodářského cyklu a jeho fází. Příčiny a mechanismus cyklu. Proticyklická politika. Potencionální produkt.
 5. Peníze a trh peněz. Měnová politika: Formy a funkce peněz – peněžní agregáty. Bankovní systém a tvorba peněz – peněžní multiplikátor. Položky v bilanci centrální banky a komerční banky. Poptávka po penězích – motivy držby peněz, nabídka peněz. Úroková sazba na trhu peněz. Centrální banka – nástroje a cíle měnové politiky (keynesiánské a monetaristické pojetí měnové politiky).
 6. Otevřená ekonomika: mezinárodní obchod a pohyb kapitálu, determinace měnového kursu: Absolutní a komparativní výhody – přínosy z obchodu. Faktory mezinárodního pohybu kapitálu. Měnový trh a rovnovážný měnový kurs – faktory ovlivňující měnový kurz. Systémy měnových kurzů- fixní kurz a volně plovoucí kurz.
 7. Nezaměstnanost. Makroekonomické problémy trhu práce: Definice a měření nezaměstnanosti. Příčiny a formy nezaměstnanosti – frikční, strukturální a cyklická nezaměstnanost. Dobrovolná a nedobrovolná nezaměstnanost. Přirozená míra nezaměstnanosti. Ekonomické a sociální důsledky nezaměstnanosti – Okunův zákon.
 8. Inflace, protiinflační politika: Definice a měření inflace – cenové indexy. Inflace tažená poptávkou, inflace tlačená náklady (nabídková inflace). Inflační očekávání. Důsledky inflace. Snižování inflace, Phillipsovy křivky, původní a rozšířená verze. Pojem deflace.
 9. Rozpočet a fiskální politika: Charakteristika rozpočtové soustavy. Příjmy a výdaje rozpočtu jako nástroje fiskální politiky. Keynesiánská, klasická a monetaristická interperetace fiskální politiky. Expanzivní a restriktivní fiskální politika. Účinnost fiskální politiky – vytěsňovací efekt. Vládní deficity a dluhy (krytí deficitu a dluhu, monetizace dluhu). Vestavěné stabilizátory. Vládní výdaje a vládní transfery.
 10. Vnější ekonomická rovnováha. Zahraničně ekonomická politika: Charakteristika platební bilance – složky platební bilance. Formy, příčiny a důsledky vnější ekonomické nerovnováhy. Mechanismy obnovení vnější rovnováhy. Protekcionismus, jeho cíle a nástroje.
Základní literatura
 • Jurečka V. a kolektiv, Makroekonomie 3. aktualizované a rozšířené vydání (alternativně dřívější vydání), Grada 2017, ISBN 978-80-271-0251-8
 • Holman, R.: Ekonomie. 6. aktualizované vydání. (alternativně dřívější vydání) Praha, C. H. Beck 2016.. ISBN 978-80-7400-278-6.
 • Helísek, M.: Makroekonomie. Základní kurs. 2. přepracované vydání. Slaný, Melandrium 2002. ISBN 80-86175-25-1 (brož.), resp. 80-86175-26-X (váz.).
Doplňková literatura
 • Sirůček, P.: EKONOMIE. Pro přijímací zkoušky na navazující magisterský studijní program na VŠE v Praze. Praha, Oeconomica – Nakladatelství VŠE v Praze 2017. 223 stran. ISBN 978-80-245-2189-3.

Přípravné kurzy

Druhou možností je využít placené přípravné kurzy k přijímacímu řízení. Ty jsou sestavovány a vedeny přímo garanty jednotlivých okruhů, zájemci o studium tak mají jistotu, že budou během celkem 22 výukových hodin dokonale připraveni na skládání přijímací zkoušky. Přípravné kurzy probíhají on-line, není tedy potřeba před samotnými přijímacími zkouškami dojíždět na Fakultu managementu.

Mám zájem o přípravný kurz


Ukázkové testy z předchozích let