Podpora výjezdů od Fakulty managementu

Přemýšlíte o výměnném pobytu, nebo již máte naplánovaný výjezd, ale máte obavy ohledně jeho finanční náročnosti? Fakulta vás vždy podpoří, a to nejen informačně, ale i finančně. Od fakulty máte možnost získat dodatečnou finanční podporu jak před výjezdem, během něj, tak i po jeho skončení. Podpora je vyplácena z prostředků stipendijního fondu, o podporu se tedy žádá Stipendijní komise Fakulty managementu prostřednictvím proděkana pro rozvoj a vnější vztahy.


Podpora vyplácená před výjezdem

Podpora před výjezdem je studentovi vyplácena jako jednorázová platba, která je fixně stanovena bez ohledu na dobu pobytu. Výše této podpory je v porovnání s ostatními fakultami VŠE vysoce nadstandardní. Odvíjí od typu výjezdu a výše životních nákladů v cílové zemi a pohybuje se podle zatřídění země mezi 5 000 Kč až 35 000 Kč (viz tabulka dole). Získané peníze je možné použít na úhradu libovolných nákladů souvisejících s výjezdem. Může se jednat o poplatky za víza, pojištění, letenky, platbu zálohy na bydlení, poplatky spojené s přijetím na zahraniční instituci, příp. i poplatky přímo na místě (např. předplatné městské hromadné dopravy). Fakulta tuto podporu poskytuje nejen pro výměnné studijní pobyty, ale také pro všechny ostatní formy mobilit s výjimkou absolventské stáže. U této formy mobility není možné z organizačních důvodů podporu formou stipendia vyplatit (výjezd je realizován až po ukončení studia).

Žádost o podporu před výjezdem nemá formální podobu, stačí pouze e-mail zaslaný proděkanovi pro vnější vztahy.

E-mail musí obsahovat

 • formu výjezdu*: výměnný studijní pobyt, oborná stáž, Freemover, letní škola atd.,
 • název zahraniční vysoké školy nebo organizace poskytující odbornou stáž,
 • cílovou zemi,
 • přesný termín výjezdu (od – do),
 • nutnými přílohami jsou:
  • výměnný studijní pobyt: vyplněný dokument Learning Agreement podepsaný proděkanem pro pedagogickou činnost
  • odborná stáž: vyplněný dokument Learning Agreement nebo Training Agreement podepsaný garantem / vyučujícím předmětů 6BPRX1/6MPRX1
  • Freemover: potvrzení o přijetí na zahraniční vysokou školu (Letter of Acceptance), potvrzení o zapsaných předmětech s uvedeným počtem kreditů
  • letní škola: potvrzení o přijetí na letní školu (Letter of Acceptance), potvrzení o zapsaných předmětech s uvedeným počtem kreditů
  • pro ostatní formy mobility: potvrzení o přijetí na zahraniční vysokou školu nebo na letní školu (typicky Letter of Acceptance), potvrzení o zapsaných předmětech s uvedeným počtem kreditů
  • další možnosti výjezdu: dle individuální dohody

* Účastníci programu Euromates nemusí o finanční podporu specificky žádat

Podpora má formu stipendia, které je studentovi vyplaceno jako jednorázová platba, která je fixně stanovena bez ohledu na dobu pobytu. Její výše se odvíjí od typu výjezdu a zařazení cílové země do příslušné nákladové skupiny. Seznam zemí a výše podpory je uveden níže. Platba je vyplacena na číslo účtu uvedené v InSIS. Je tedy potřeba předem zkontrolovat jeho správnost.

 


Výše podpory pro jednotlivé státy

Nákladová skupinaZeměVýměnný studijní pobytOdborná stážFreemoverKrátkodobý stud. pobytOstatní formy mobility
I. Bulharsko
Chorvatsko
Maďarsko
Makedonie
Polsko
Rumunsko
Slovensko
Ukrajina
150001500015000500010000
II.Belgie
Estonsko
Francie
Itálie
Kypr
Litva
Lotyšsko
Malta
Portugalsko
Rakousko
Rusko
Řecko
Slovinsko
Španělsko
Turecko
2000020000200001000015000
III.Argentina
Brazílie
Čína
Dánsko
Finsko
Chile
Indie
Indonésie
Irsko
Island
Izrael
Jihoafrická republika
Lucembursko
Malajsie
Mexiko
Německo
Nizozemsko
Peru
Švédsko
Thajsko
Velká Británie
Vietnam
2500025000250001500015000
IV.Austrálie
Hong Kong
Japonsko
Jižní Korea
Kanada
Lichtenštejnsko
Norsko
Nový Zéland
Singapur
Spojené arabské emiráty
Spojené státy americké
Švýcarsko
3500035000350002000020000

Podpora během výjezdu

V průběhu výjezdu se můžete účastnit fotosoutěže na sociálních sítích Fakulty managementu a soutěžit o finanční odměny dle aktuálně vyhlášených podmínek a pravidel.

Aktivně zúčastnit se můžete také série Show and Tell na fakultním Instagramu, kde svým spolužákům přiblížíte zahraniční výjezd a ukážete, jak probíhá den na zahraniční škole, jak trávíte svůj volný čas a kam cestujete.

Zároveň můžete propagovat fakultu v zahraničí, například formou specifických akcí pro zahraniční studenty nebo různých společenských akcí. Výše podpory je závislá na náročnosti zapojení, obvykle se pohybuje v rozmezí 500–2 000 Kč.


Podpora vyplácená po návratu ze zahraničního výjezdu

Po návratu z výjezdu se můžete o své zážitky podělit se svými spolužáky v podobě sepsání stručné zprávy z výjezdu, ve které shrnete své zkušenosti a doplníte zážitky a zkušenosti i několik fotografií.

 • Vyplňte formulář (vyberte ten, který bude odpovídat vaší formě výjezdu – výměnný pobyt či stáž) a následně zašlete proděkanovi pro vnější vztahy.
 • Vážíme si toho, že s námi sdílíte vaše zkušenosti a další zpětnou vazbu, proto na základě vyplněné zprávy z výjezdu poskytneme jednorázovou podporu ve fixní výši 2 500 Kč.
 • Vaše zpráva bude poté zveřejněna na webu fakulty, kde bude k dispozici zájemcům o výjezd jako cenný zdroj reálných informací. K jejímu zveřejnění (včetně fotografií) musíte předat fakultě výslovný souhlas. Zpráva obsahuje souhlas se zpracováním osobních údajů, se zveřejněním fotografií a také souhlas se zapojením do propagačních aktivit fakulty, kvůli nařízení GDPR proto musí být podepsána. Podpis je možné připojit elektronicky vložením obrázku podpisu do příslušného pole. Alternativou je klasický ruční podpis a následné naskenování zprávy.

Stejně jako během výjezdu se také můžete zúčastnit fotosoutěže na sociálních sítích Fakulty managementu nebo se účastnit přednášek o studentské mobilitě na naší fakultě. Pokud se rozhodnete fakultě pomoci ještě více, můžete získat další podporu i za aktivity spojené s přímým sdílením zkušeností ze zahraničních výjezdů, např. formou uspořádání přednášek pro ostatní studenty fakulty, přípravou výstavy o studentské mobilitě apod.

U všech těchto forem podpory opět platí, že se vztahují na všechny fakultou oficiálně rozpoznávané formy výjezdů, tj. nejen na výměnné studijní pobyty. Také platí, že o ně mohou žádat i studenti kombinované formy (pokud se mohou dané formy výjezdu účastnit).

Fakulta managementu se snaží zahraniční výjezdy podporovat a vyjít studentům v maximální míře vstříc. Přesto je nutné upozornit na skutečnost, že tato forma podpory není nároková a může se v průběhu roku změnit. Zároveň je nutné upozornit, že prostředky fakulty jsou omezené a výše podpory velmi pravděpodobně nepokryje všechny náklady související se zahraničním výjezdem.


Možnost získaní jazykového certifikátu

Fakulta se také snaží podpořit váš rozvoj a kompenzovat vaše úsilí a náklady spojené se získáním jazykového certifikátu. Podmínkou pro výplatu této formy podpory je dosažení alespoň úrovně B2, která je nutná pro účast ve výběrovém řízení na výměnné studijní pobyty a za jejíž certifikaci student získává bonusové body. Ověření dosažené příslušné jazykové úrovně je provedeno dle příslušných tabulek.

Výše stipendia spojená se získáním jazykového certifikátu závisí na dosažené jazykové úrovni:

 • v případě úrovně B2 je rovna doložitelným nákladům na získání certifikátu do maximální výše 5 000 Kč za jazykový certifikát
 • v případě úrovně C1 nebo C2 je rovna doložitelným nákladům na získání certifikátu do maximální výše 6 500 Kč za jazykový certifikát

Žádosti přijímá proděkan pro vnější vztahy.
Žádost o podporu na získání jazykového certifikátu nemá formální podobu, stačí zaslat pouze e-mail, v němž student

 • uvede účel získání jazykového certifikátu
 • zašle
  • elektronickou kopii získaného certifikátu (pro potvrzení dosažené úrovně)
  • elektronickou kopii potvrzení o zaplacení částky spojené se zkouškou k získání jazykového certifikátu.

Tato podpora je nenároková.


Jak fakultu v zahraničí propagovat?

Fakulta managementu své studenty ráda při výjezdech do zahraničí podporuje, na oplátku je žádá o co nejlepší propagaci a prezentaci. K tomu je obvykle možné využít specifické akce pro zahraniční studenty, které zahraniční školy pořádají, různé společenské akce, ale i neformální setkání s ostatními studenty, příp. akademickými pracovníky. Pro prezentaci fakulty můžete využít elektronické informační materiály, které jsou ke stažení v zápatí této stránky.


Kde získat další informace?

Tým FM International Mobility Office