Podpora výjezdů od Fakulty managementu

Přemýšlíš o výměnném pobytu, nebo máš už dokonce výjezd naplánovaný výjezd, ale máš obavy týkající se jeho finanční náročnosti? Fakulta managementu tě vždy podpoří, a to nejen informačně, ale především finančně. Máš možnost získat dodatečnou finanční podporu jak před výjezdem, během něj, tak i po jeho skončení. Podpora je vyplácena z prostředků stipendijního fondu, o podporu se tedy žádá Stipendijní komise Fakulty managementu prostřednictvím proděkana pro pedagogickou činnost.


Podpora vyplácená před výjezdem

Podpora před výjezdem je vyplácena jako jednorázová platba, která je fixně stanovena bez ohledu na dobu pobytu. Výše této podpory je v porovnání s ostatními fakultami VŠE vysoce nadstandardní. Odvíjí od typu výjezdu a výše životních nákladů v cílové zemi a pohybuje se podle zatřídění země mezi 5 000 Kč až 35 000 Kč (viz tabulka níže). Získané finance je možné použít na úhradu libovolných nákladů souvisejících s výjezdem, ať už se bude jednat o poplatky za víza, pojištění, letenky, platbu zálohy na bydlení, poplatky spojené s přijetím na zahraniční instituci, příp. i poplatky přímo na místě (např. předplatné městské hromadné dopravy). Fakulta tuto podporu poskytuje nejen pro výměnné studijní pobyty, ale také pro všechny ostatní formy mobilit.

Žádost o podporu před výjezdem se podává skrze Kontaktní centrum v InSIS. Žádost musí obsahovat:

E-mail musí obsahovat

 • formu výjezdu: výměnný studijní pobyt, oborná stáž, Freemover, letní škola atd.,
 • název zahraniční vysoké školy nebo organizace poskytující odbornou stáž,
 • cílovou zemi,
 • přesný termín výjezdu (od – do),
 • nutnými přílohami jsou:
  • výměnný studijní pobyt: vyplněný dokument Learning Agreement podepsaný proděkanem pro pedagogickou činnost
  • odborná stáž: vyplněný dokument Learning Agreement nebo Training Agreement podepsaný garantem / vyučujícím předmětů 6BPRX1/6MPRX1 nebo 6BPOP1
  • Freemover: potvrzení o přijetí na zahraniční vysokou školu (Letter of Acceptance), potvrzení o zapsaných předmětech s uvedeným počtem kreditů
  • letní škola: potvrzení o přijetí na letní školu (Letter of Acceptance), potvrzení o zapsaných předmětech s uvedeným počtem kreditů
  • pro ostatní formy mobility: potvrzení o přijetí na zahraniční vysokou školu nebo na letní školu (typicky Letter of Acceptance), potvrzení o zapsaných předmětech s uvedeným počtem kreditů
  • další možnosti výjezdu: dle individuální dohody

Platba je vyplácena na číslo bankovního účtu, které máš zaregistrováno ve studijním informačním systému InSIS, je tedy potřeba předem zkontrolovat jeho správnost.


Výše podpory pro jednotlivé státy

Nákladová skupinaZeměVýměnný studijní pobytOdborná stážFreemoverKrátkodobý stud. pobytOstatní formy mobility
I. Bulharsko
Chorvatsko
Maďarsko
Makedonie
Polsko
Rumunsko
Slovensko
Ukrajina
150001500015000500010000
II.Belgie
Estonsko
Francie
Itálie
Kypr
Litva
Lotyšsko
Malta
Portugalsko
Rakousko
Řecko
Slovinsko
Španělsko
Turecko
2000020000200001000015000
III.Argentina
Brazílie
Čína
Dánsko
Finsko
Chile
Indie
Indonésie
Irsko
Island
Izrael
Jihoafrická republika
Lucembursko
Malajsie
Mexiko
Německo
Nizozemsko
Peru
Švédsko
Thajsko
Velká Británie
Vietnam
2500025000250001500015000
IV.Austrálie
Hong Kong
Japonsko
Jižní Korea
Kanada
Lichtenštejnsko
Norsko
Nový Zéland
Singapur
Spojené arabské emiráty
Spojené státy americké
Švýcarsko
3500035000350002000020000

U všech těchto forem podpory opět platí, že se vztahují na všechny fakultou oficiálně uznávané formy výjezdů, tj. nejen na výměnné studijní pobyty. Také platí, že o ně mohou žádat i studenti kombinované formy (pokud se mohou dané formy výjezdu účastnit).

Fakulta managementu se snaží zahraniční výjezdy podporovat a vyjít studentům v maximální míře vstříc. Přesto je nutné upozornit na skutečnost, že tato forma podpory není nároková a může se v průběhu roku změnit. Zároveň je nutné upozornit, že prostředky fakulty jsou omezené a výše podpory velmi pravděpodobně nepokryje všechny náklady související se zahraničním výjezdem.


Po návratu ze zahraničního výjezdu

Po návratu z výjezdu se můžeš o své zážitky podělit se svými spolužáky v podobě sepsání stručné zprávy z výjezdu, ve které shrneš své zkušenosti a doplníš zážitky, zkušenosti a několik fotografií z výjezdu.

 • Vyplň formulář (ten, který bude odpovídat formě výjezdu – výměnný pobyt či stáž) a následně zašli proděkanovi pro pedagogickou činnost.
 • Zpětná vazba bude poté zveřejněna na webu fakulty, kde bude k dispozici zájemcům o výjezd jako cenný zdroj reálných informací. K jejímu zveřejnění (včetně fotografií) musíš předat fakultě výslovný souhlas. Zpráva obsahuje souhlas se zpracováním osobních údajů, se zveřejněním fotografií a také souhlas se zapojením do propagačních aktivit fakulty, kvůli nařízení GDPR proto musí být podepsána. Podpis je možné připojit elektronicky vložením obrázku podpisu do příslušného pole. Alternativou je klasický ruční podpis a následné naskenování zprávy.
 • Můžeš se zúčastnit přednášek o studentské mobilitě, které pravidelně na fakultě pořádáme a pomoci tak nerozhodnutým spolužákům, případně můžeš pomoci při pořádání jiných akcí na podporu výjezdů.

Možnost získaní jazykového certifikátu

Fakulta managementu se také snaží kompenzovat tvé úsilí a náklady spojené se získáním jazykového certifikátu certifikátu v přímé souvislosti s výměnným pobytem. Podmínkou pro výplatu této formy podpory je dosažení alespoň úrovně B2, která je nutná pro účast ve výběrovém řízení na výměnné studijní pobyty a za jejíž certifikaci získáváš ve výběrovém řízení bonusové body. Ověření dosažené příslušné jazykové úrovně je provedeno dle příslušných tabulek.

Výše stipendia spojená se získáním jazykového certifikátu závisí na dosažené jazykové úrovni:

 • v případě úrovně B2 je rovna doložitelným nákladům na získání certifikátu do maximální výše 5 000 Kč za jazykový certifikát
 • v případě úrovně C1 nebo C2 je rovna doložitelným nákladům na získání certifikátu do maximální výše 6 500 Kč za jazykový certifikát

Žádosti přijímá proděkan pro pedagogickou činnost.
Žádost o podporu na získání jazykového certifikátu zašli přes Kontaktní centrum v InSIS, uveď účel získání certifikátu a nahraj tyto přílohy

 • elektronickou kopii získaného certifikátu (pro potvrzení dosažené úrovně)
 • elektronickou kopii potvrzení o zaplacení částky spojené se zkouškou k získání jazykového certifikátu.

Tato podpora je nenároková.


Jak fakultu v zahraničí propagovat?

Quid pro quo, něco za něco. Studenty se snažíme při výjezdech v maximální možné míře podporovat, za to však žádáme protislužbu – co nejlepší propagaci a prezentaci fakulty v zahraničí. Při studijních výjezdech k tomu obvykle slouží specifické akce pro zahraniční studenty, které zahraniční školy pořádají a na nichž je možné školy prezentovat, různé společenské akce, ale i neformální setkání s ostatními studenty, příp. akademickými pracovníky. Pro prezentaci fakulty je možné využít informační materiály, které jsou dostupné na této stránce.


Kde získat další informace?

Tým FM International Mobility Office