Studentská vědecko-odborná činnost

Šestý ročník Soutěže studentské vědecko-odborné činnosti je určen pro studenty všech ročníků Fakulty managementu a také jiných fakult a univerzit s ekonomickým zaměřením. Soutěž vrcholí studentskou konferencí, na které jsou prezentovány části závěrečných nebo seminárních prací studentů.

Důležité termíny

Odevzdání práce: do 11. 5. 2024 (mailem Ing. Irena Stejskalová, PhD.) – odevzdává se elektronická verze soutěžního textu
Termín konání: v úterý 14. 5. 2024, 14:00

Soutěž se odehraje hybridně – na místě v učebně č. 109 a online v prostředí MS Teams (kód týmu MJkUwH, odkaz na schůzku zde). Podrobnosti budou včas sděleny přihlášeným i zájemcům z řad odborné veřejnosti.


Čím je účast na konferenci užitečná studentům?

 • Studenti mají možnost prezentovat metodické přístupy a výsledky své vědecké a odborné činnosti. V rámci srovnání s ostatními příspěvky, a hlavně v rámci diskuse ke svým příspěvkům, mají možnost získat zpětnou vazbu, která přispěje ke kvalitnější budoucí práci.
 • Studenti získají cenné zkušenosti při prezentaci vlastní práce a naučí se reagovat na otázky v rámci odborné diskuse od členů komise.
 • Úspěšní studenti (ti, kteří obsadí 1.–3.místo) mají možnost získat finanční odměnu v podobě mimořádného stipendia.
 • Všichni účastníci získají diplom, potvrzující účast na této konferenci.

Čím je účast na konferenci užitečná manažerům z podnikatelské sféry?

 • Seznámí se s okruhy, které studenti v rámci svých prací řeší.
 • V diskusi mohou studenty navést na řešení užitečná pro praxi.
 • Mohou si zadat k řešení téma v rámci následujícího školního roku.

Formální úprava práce

Zpravidla 10 stran (bez titulních stran, tedy od Úvodu včetně seznamu literatury).
Práce se předkládá v šabloně soutěžní práce SVOČ (viz níže).
Práce se odevzdává jen v elektronické podobě.

Rada SVOČ

 • proděkan pro vědu, výzkum a doktorské studium,
 • proděkan pro pedagogickou činnost,
 • zástupci podnikatelského prostředí – Jihočeský vědeckotechnický park, případně zástupci firem, absolventi fakulty z praxe,
 • vedoucí kateder FM VŠE,
 • tajemník SVOČ,
 • případně další členové dle zaměření prací přihlášených do soutěže.

Tematické oblasti konference SVOČ

 1.  Management (Management v soukromém a veřejném sektoru, řízení lidských zdrojů, organizační chování, projektový management, health care management, mezinárodní management, aspekty a soudobé trendy veřejných financí, udržitelný management krajiny – ekonomická, sociální a environmentální hlediska, …).
 2. Marketing a obchod (Spotřebitelské chování, marketingová komunikace, digitální marketing, mezinárodní marketing, strategický marketing, health care marketing, brand management).
 3. Finance účetnictví a daně (Využití účetních informací pro řízení, kalkulace nákladů a ceny, střediskové řízení nákladů, analýza výkonnosti firmy, investiční rozhodování, řízení pracovního kapitálu, oceňování podniku).
 4. Informatika a kvantitativní metody (Využití metod operačního managementu, statistická analýza, modelování ekonomické, dynamické, agentové…, kvantitativní metody v manažerském rozhodování, využití metod znalostního managementu, analýza a návrh IS…).

Další informace poskytne tajemník SVOČ Ing. Irena Stejskalová, PhD.


Výsledky ročníku 2024

komise SVOČ v roce 2024 zasedala ve složení: doc. Ing. Tomáš Kincl, Ph.D., Ing. Irena Stejskalová, Ph.D., Ing. Kamil Koranda (zástupce praxe, Anglo česká s. r. o.), Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Ing. Daria Gunina, Ph.D.

 1. sdílené místo – Anna Buchtelová, Vliv optimistického zkreslení na vnímání distributivní spravedlnosti v kontextu transparentnosti odměňování a Šárka Jančurová, Tak zase za rok? Faktory ovlivňující angažovanost u sezónních pracovníků
 2. sdílené místo – Jan Malý, VIPER – Visual Interactive Python Econometrics Report a Aleš Jelínek, Faktory ovlivňující výběr realitního zprostředkovatele prodávajícím nemovitosti
 3. místo – Lucie Ivanová, Rezervy a rezervní fond jako nástroj ve finančním řízení firem zabývajících se lesnictvím a těžbou dřeva

Výsledky ročníku 2023

 1. místo – Vojtěch Pikuliak, Analýza příspěvku konceptu Smart city k udržitelnému rozvoji měst.
 2. místo – Drita Ajdini, Perspektiva organizačního designu na nástupnictví rodinné firmy formou předání na management.
 3. sdílené místo – Adéla Holcová, Vizuální pozornost a nákupní záměr spotřebitelů v souvislosti s kavárenskými profily na sociální síti Instagram a Nikola Kozlová, Zhodnocení zavedení progresivní daně v České republice

Výsledky ročníku 2022

 1. místo – Anna Buchtelová, Vliv konceptu GATE a dalších faktorů na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
 2. sdílené místo – Václava Štemberková, Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí v manažerském rozhodování, a Aneta Veselá, Chování spotřebitelů při pořízení psa.
 3. sdílené místo – Monika Musilová, Vnímaný vliv produktu na životní prostředí, a Jana Houšková, Paušální daň v ČR v komparaci s vybranými státy Evropy.
 4. – 6.  místo – Petra Jeroušková, Kalkulace nákladů ve vybrané společnosti, a Nikola Káčerová, Očkovanie HPV v kontexte pozitívnej externality, a Karolína Marková, Finanční ochrana v ČR vypočítaná pomocí Kakwani indexu.

Výsledky ročníku 2021

 1. místo – Veronika Šachová, Experimental Study Identifying the Effect of Source of Advertisement of Product Placement on Instagram
 2. místo – Vojtěch Pikuliak, Přístupy vybraných obcí v rámci realizace Smart City
 3. místo – Alice Paštiková, Product placement v online hrách v rozhraní streamu a Neriman Tolksdorf, Vliv faktorů globální dynamiky na hrubý domácí produkt Německa
 4. místo – Eduard Palovchyk, Gender Stereotypes in Toy Industry: „Creatable World“ Case.
 5. – 10.  místo – Anna Buchtelová, Obrana proti podvodnému jednání podnikatele při platbě předem v e-shopu, Adéla Malovcová, Vliv znalosti strategie na angažovanost zaměstnanců, Kateryna Martiushenko, Consumer decision-making: the influence of zero price offers, Petra Pangrácová, Procesní pohled na projektové governance a vazba na úspěšnost projektu, Jan Zíka, Vliv antropomorfních podnětů v reklamě na reakce a kupní záměr spotřebitele

Výsledky ročníku 2020

 1. místo – Adam Trčka, Finanční tlak jako moderátor vlivu finančních incentiv na pracovní motivaci nebo výkonnost, a Štěpánka Hanzlová, Působení personálního útvaru a liniových manažerů na angažovanost zaměstnanců
 2. místo – Filip Louženský, Performance of a value stock portfolio, a Petr Šimáček, Koordinační mechanismy: využití meetingů v organizacích
 3. místo – Zuzana Rajdlová, Případová studie finanční nákladovosti Alzheimerovy choroby metodou COI, a Vlasta Hladíková, Změny ve struktuře vlastního kapitálu v období let 2014-2018
 4. – 10.  místo – Nikola Káčerová, Genderové stereotypy v reklamě: eye-trackingová analýza vnímání vizuálních podnětů; Markéta Hanzalová, Prevalence Alzheimerovy choroby v domovech pro seniory a domovech se zvláštním režimem v ČR; Michaela Hrušková, Eye-trackingová analýza varovných textů v reklamách na alkoholické nápoje; Žaneta Pixová, Holistický marketing a holistické zdraví

Výsledky ročníku 2019

 1. místo – Tereza Petrová, Negativní emocionální apely v reklamě: vnímání vizuálních podnětů mileniály
 2. místo – Kamila Mošnová, Generace Y a vnímání CSR aktivit firem
 3. místo – Markéta Šindelková, Uplatnění analýzy výroků v případových studiích
 4. – 6.  místo – Ludmila Matějková, Zavedení EET z pohledu správce daně a z pohledu daňových subjektů; Veronika Zenáhlíková, Uplatňování slevy na dani z příjmů nemocničního zařízení/Daňová uznatelnost nákladů (příspěvková organizace); Jan Zíka,  Reklama na farmaceutika: vývoj trhu v letech 2010-201

Akce je podpořena z prostředků Evropské unie v rámci projektu reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002342 „Rozvoj vzdělávací a dalších činností a podpora kvality na VŠE v Praze”