Podmínky přijímacího řízení

Studijní programStandardní délka studia JazykForma studia
Management4 rokyčeština
angličtina
prezenční
kombinovaná

Přihlášku můžeš podat do 31. května 2024!

 

Do 31. května 2024 je nutné podat elektronickou přihlášku ke studiu a uhradit administrativní poplatek spojený s přijímacím řízením. 

Po odeslání přihlášky obdrží uchazeč (na elektronickou adresu, kterou v přihlášce uvede) číslo účtu a variabilní symbol, které použije pro platbu poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením. Poplatek ve výši 930 Kč (nebo 50 EUR pro přihlášku do studijního programu v cizím jazyce) je možné uhradit kartou pomocí odkazu v systému pro evidenci přihlášek, do jedné platby nelze slučovat poplatky za více přihlášek. Poplatek za přijímací řízení se v případě neúčasti na přijímacích zkouškách nevrací.

K přihlášce ke studiu je třeba do 31. května 2024 doručit na fakultu následující dokumenty:

 • Dodatek k přihlášce a Prohlášení o předchozích a souběžných studiích.
 • Strukturovaný odborný životopis, případně se seznamem vlastních publikovaných odborných prací se stručnou anotací a posudky těchto prací.
 • Doklad o dosaženém vysokoškolském vzdělání (ověřená kopie diplomu a závěrečného vysvědčení, u studujících v zahraničí posouzení zahraničního vzdělání). Uchazeči, kteří předpokládají ukončení magisterského studia v termínu po podání přihlášky a uchazeči, kteří získali předchozí vzdělání v zahraničí (nostrifikaci diplomu, pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak), předkládají doklad o vysokoškolském vzdělání nejpozději do vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu.
 • Představu o zaměření disertační práce zpracovanou formou vědecké eseje v rozsahu 4–6 stran A4 v anglickém jazyce. Struktura eseje by měla mít obdobný charakter jako u vědeckého článku, resp. prvních třech jeho částí (Introduction, Theoretical Background, Data and Methods). V eseji by měl být explicitně uveden cíl práce a očekávaný přínos pro obor management. Součástí předložené vědecké eseje je i podrobný seznam prostudované domácí a světové literatury pojednávající o dané problematice, na kterou je v eseji odkazováno. Uchazeč v přihlášce uvede jméno docenta nebo profesora, s nímž předem konzultoval zaměření zamýšleného tématu disertační práce. Pro vědeckou esej se doporučuje využít připravené šablony.

Přijímací zkouška se koná 20. června 2024. Účast na náhradním termínu je možná pouze po předložení zdůvodněné žádosti schválené děkanem fakulty. Termín konání náhradní zkoušky je 12. září  2024.

V rámci přijímací zkoušky jsou posuzovány odborné a jazykové znalosti.

 • Odborné znalosti jsou prokazovány formou odborné rozpravy nad tématem vědecké eseje, kterou uchazeč odevzdal. Posuzuje se přitom odborný zájem a celková připravenost uchazeče k doktorskému studiu.
 • Zkouška z cizího jazyka není fakultou požadována, odborná rozprava v rámci přijímacího pohovoru je však vedena v anglickém jazyce.
 • Uchazeč s cizí státní příslušností, který bude studovat studijní program v českém jazyce, bude navíc muset prokázat v rámci přijímacího pohovoru aktivní znalost českého jazyka. Výjimku tvoří pouze uchazeči ze Slovenské republiky, kteří budou absolvovat přijímací pohovor (odbornou zkoušku) v anglickém jazyce.
 • Přijímací pohovor je možné absolvovat v online formě.

Odborná část zkoušky se hodnotí stupněm a slovním hodnocením, jazyková část přijímací zkoušky se pak hodnotí pouze stupněm.

Stupně hodnocení jsou:

 • 1 – výborně
 • 2 – velmi dobře
 • 3 – dobře
 • 4 – nevyhověl

Pokud je uchazeč z některé části přijímací zkoušky hodnocen stupněm 4 – nevyhověl, pak u přijímací zkoušky neprospěl. Komise zapíše stručné zdůvodnění tohoto výsledku.

Po ověření podmínek pro přijetí ke studiu a podle výsledku přijímací zkoušky, odborného zaměření uchazeče a kapacity školitelů v daném studijním programu děkan rozhodne o přijetí či nepřijetí uchazeče ke studiu.

Písemné rozhodnutí o přijetí/nepřijetí k doktorskému studiu bude každému uchazeči odesláno v souladu se zákonem o vysokých školách.

Přijatí uchazeči obdrží rozhodnutí o přijetí do doktorského studijního programu, resp. oboru, vč. rozhodnutí o formě studia a přijetí na katedru, dále pak pokyny pro zápis a zahájení studia.

Nebyl-li uchazeč ke studiu přijat výhradně pro nedostatek kapacity školitelů, platí výsledky jeho přijímací zkoušky jeden rok ode dne jejího konání; tento uchazeč se může předepsaným způsobem přihlásit v příštím řádném termínu přijímacího řízení s žádostí o uznání úspěšně vykonané přijímací zkoušky.

Děkan si vymezuje právo změnit v rozhodnutí o přijetí formu studia s ohledem na potřebu fakulty po konzultaci s garantem programu.

Uchazeč může požádat o přezkoumání rozhodnutí. Žádost se podává rektorovi prostřednictvím děkana příslušné fakulty, který rozhodnutí vydal, a to do 30 dnů ode dne jeho doručení.

Uchazeč, který byl přijat ke studiu v doktorském studijním programu, se stává studentem doktorského studia dnem zápisu do studia.

Podmínky studia v doktorském studijním programu upravuje Studijní a zkušební řád Vysoké školy ekonomické v Praze, další povinnosti doktorandů Fakulty managementu pak upravuje Standard doktoranda.

Další informace poskytne studijní referentka doktorského studia Mgr. Irena Míková, Ph.D. (irena.mikova@vse.cz, telefon +420 384 417 235).