Katedra společenských věd

Katedra společenských věd zajišťuje v prezenční a kombinované formě výuku na bakalářském a magisterském stupni studia. Jde o výuku společenskovědního základu a kontextu oboru management se zaměřením na ekonomii, právo, psychologii, sociologii, environmentální management spolu se zabezpečením výuky cizích jazyků (anglický, německý, francouzský, italský, ruský, španělský) a tělesné výchovy ve spolupráci s Universitním sportovním klubem. Na katedře jsou vedeny a obhajovány studentské bakalářské, diplomové a disertační práce v širokém spektru témat.
Pro studenty a zaměstnance pracovníci katedry poskytují psychologické, ekonomické, právní a environmentální poradenství. Pracovníci katedry se zapojují jako přednášející či vyučující a to jak v rámci Univerzity třetího věku, tak také v rámci kurzů pro veřejnost.

Členové katedry řeší vědeckovýzkumné projekty a výsledky své vědecké práce prezentují na konferencích, v odborných časopisech či monografiích.

Při pedagogické a výzkumné činnosti členové katedry navazují spolupráci nejen s akademickou obcí, se středními školami, ale významně též s praxí (města a obce, ústřední orgány státní správy), kdy pro rozmanité organizace a instituce zpracovávají mezioborové studie, analýzy, potřebné dokumenty dle vzájemné dohody spolu s poskytováním konzultační činnosti.

Personální obsazení

Jméno a funkce Místnost Telefon E-Mail
Ing. Bohuslavová Martina 530 384 417 168 martina.bednarova@vse.cz
doc. JUDr. Dr. Hejda Jan 206 384 417 225 jan.hejda@vse.cz
PhDr. Hiršová Miloslava, Ph.D. 214 384 417 207 miloslava.hirsova@vse.cz
Ing. Jaegerová Václava
232 384 417 272 vaclava.jaegerova@vse.cz
Mgr. Ing. Král Pavel
zástupce vedoucího katedry
tajemník katedry
228 384 417 238 pavel.kral@vse.cz
Ing. Králová Věra, Ph.D. 215 vera.kralova@vse.cz
Mgr. Míková Irena 406 384 417 235 irena.mikova@vse.cz
Mgr. Polívková Jana, Ph.D. 230 384 417 214 jana.polivkova@vse.cz
Riley Steven, BA 231 384 417 252 steven.riley@vse.cz
RNDr. Syrovátka Oldřich, CSc. 229 384 417 205 oldrich.syrovatka@vse.cz
Mgr. Michal Šimůnek, Ph.D. 216 384 417 276 michal.simunek@vse.cz
Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.
vedoucí katedry
211 384 417 279 jiri.vopatek@vse.cz
Ing. Votava Libor, Ph.D. 221 384 417 260 libor.votava@vse.cz