Standard doktoranda

Standard doktoranda (Opatření děkana Fakulty managementu č. 6/2017) upřesňuje další povinnosti studentů doktorského studia na Fakultě managementu VŠE v Praze nad rámec základních povinností vycházejících z § 47 zákona č. 137/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, a ze Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy ekonomické v Praze.

 

Školitelé společně se svými doktorandy na začátku studia vyplňují Individuální studijní plán. Při jeho sestavování je doporučeno řídit se níže přiloženou šablonou.