Vedlejší specializace

V průběhu magisterského navazujícího studijního programu je potřeba si zvolit i vedlejší specializaci, díky které se mohou její absolventi specializovat ve vybrané oblasti a získávat tak hlubší vhled do její problematiky. Všechny specializace jsou vyučovány v češtině, výjimkou je pouze Business management, která je plně vyučována v angličtině.


Jaké specializace si můžeš vybrat?

Vedlejší specializace Business Management je anglická variantou specializace Podnikový management, má tedy stejný obsah jako její česká verze. Organizační design, mezinárodní management, modelování v managementu, podnikové finance a řízení dodavatelských řetězců jsou zde vyučovány plně v angličtině. Absolventi vedlejší specializace se budou schopni orientovat v široké škále nástrojů a technik aplikovatelných v managementu podniku a budou schopni navrhovat a realizovat komplexní systémy v dynamickém globalizovaném prostředí.

Co bude umět absolvent této specializace?

 • analyzovat základní pojmy, jako je globalizace, integrace, politické a ekonomické systémy a riziko, analyzovat úroveň sociálních institucí a kulturní a etická specifika zemí a navrhnout optimální strategii pro vstup na zahraniční trh a optimální organizační strukturu, analyzovat důsledky zvolené strategie z hlediska specifik práce s lidskými zdroji,
 • aplikovat vybrané modely organizačního designu při hodnocení organizace jako celku, dát do souvislosti jednotlivé dílčí komponenty organizace a vysvětlit jejich vzájemné vztahy, diskutovat soulad a nesoulad dílčích komponent organizace, plánovat změny v organizaci s ohledem na vzájemné vztahy dílčích komponent organizačního designu,
 • navrhnout vhodný obchodní model pro specificky určenou organizační strukturu, definovat způsob syntézy hodnototvorných ukazatelů v ziskové i neziskové organizaci, navazující na její obchodní model, aplikovat systémový, tj. celostní a zpětnovazební přístup v analýze a návrhu strukturního i parametrického návrhu řízené problematiky, rozpoznat standardizované formy tvorby hodnoty a výkonnosti a definovat jejich charakteristické ukazatele, analyzovat organizační znalosti a data za účelem vytvoření validního konceptuálního modelu řízené entity, použít optimální modelovací nástroje pro různé rozsahy a úrovně řešení manažerských problémů, porovnat různé druhy manažerských strategií, harmonizujících a optimalizujících klíčové ukazatele výkonnosti,
 • aplikovat vybrané logistické techniky při návrhu a hodnocení dodavatelského řetězce, analyzovat rizika spojená s tvorbou dodavatelského řetězce, diskutovat specifika různých typů dodavatelských řetězců.

Jaké předměty budeš studovat?.

Specializace podnikový management je určena těm studentům, kteří se chtějí rozvíjet a prohlubovat své znalosti v oblasti organizačního designu, mezinárodního managementu, modelování v managementu, podnikových financí a řízení dodavatelských řetězců. Absolventi vedlejší specializace se budou schopni orientovat v široké škále nástrojů a technik aplikovatelných v managementu podniku a budou schopni navrhovat a realizovat komplexní systémy v dynamickém globalizovaném prostředí.

Co bude umět absolvent této specializace?

 • analyzovat základní pojmy, jako je globalizace, integrace, politické a ekonomické systémy a riziko, analyzovat úroveň sociálních institucí a kulturní a etická specifika zemí a navrhnout optimální strategii pro vstup na zahraniční trh a optimální organizační strukturu, analyzovat důsledky zvolené strategie z hlediska specifik práce s lidskými zdroji,
 • aplikovat vybrané modely organizačního designu při hodnocení organizace jako celku, dát do souvislosti jednotlivé dílčí komponenty organizace a vysvětlit jejich vzájemné vztahy, diskutovat soulad a nesoulad dílčích komponent organizace, plánovat změny v organizaci s ohledem na vzájemné vztahy dílčích komponent organizačního designu,
 • navrhnout vhodný obchodní model pro specificky určenou organizační strukturu, definovat způsob syntézy hodnototvorných ukazatelů v ziskové i neziskové organizaci, navazující na její obchodní model, aplikovat systémový, tj. celostní a zpětnovazební přístup v analýze a návrhu strukturního i parametrického návrhu řízené problematiky, rozpoznat standardizované formy tvorby hodnoty a výkonnosti a definovat jejich charakteristické ukazatele, analyzovat organizační znalosti a data za účelem vytvoření validního konceptuálního modelu řízené entity, použít optimální modelovací nástroje pro různé rozsahy a úrovně řešení manažerských problémů, porovnat různé druhy manažerských strategií, harmonizujících a optimalizujících klíčové ukazatele výkonnosti,
 • aplikovat vybrané logistické techniky při návrhu a hodnocení dodavatelského řetězce, analyzovat rizika spojená s tvorbou dodavatelského řetězce, diskutovat specifika různých typů dodavatelských řetězců.

Jaké předměty budeš studovat?.

Marketing je jednou z disciplín, která v současnosti láká studenti nejvíce. Nyní mají možnost v rámci vedlejší specializace proniknout hlouběji do problematiky spotřebitelského chování, brand managementu, marketingu služeb a oblasti digitálního marketingu. Tyto oblasti jsou doplněny sehrávkou komplexní marketingové simulace, která prověří, jak jsou studenti schopni nabyté znalosti uplatnit. Absolventi této specializace se budou schopni orientovat v široké škále marketingových nástrojů a technik a budou schopni navrhovat a realizovat komplexní marketingové strategie v dynamickém globalizovaném prostředí.

Co bude umět absolvent této specializace?

 • rozumět specifikům marketingu v online prostředí, navrhovat komplexní marketingové strategie zahrnující online i offline marketingové nástroje, identifikovat specifické charakteristiky zákazníků v online prostředí a zohlednit odlišné způsoby spotřebitelského online chování v závislosti na těchto charakteristikách,
 • rozlišit mezi různými pohledy na spotřebitelské chování; navrhovat a analyzovat spotřebitelské průzkumy; použít vybrané koncepty a teorie spotřební kultury při interpretaci historických a soudobých tendencí ve vývoji konzumerismu; zohlednit ekonomický a manažerský pohled na spotřebu se sociální a kulturní kritikou konzumerismu,
 • navrhnout vhodné nástroje pro zajištění obchodního růstu značek, navrhovat a realizovat dlouhodobé brandingové strategie pro efektivní řízení značky; rozpoznat cílové skupiny uživatelů značky, jejich specifika, potřeby a přístupy ke značce,
 • rozumět specifikům marketingu v oblasti služeb, navrhnout a realizovat marketingové strategie pro firmu poskytující služby; aplikovat marketingový mix 7P ve službách pro zlepšení výkonnosti firmy poskytující služby a vyššího uspokojení klientů,
 • prokázat schopnost aplikovat znalosti a dovednosti nabyté absolvováním předmětů specializace v prostředí komplexní marketingové simulace.

Jaké předměty budeš studovat?.

Specializace se dotýká oblasti zdravotní péče, a to jak ve světě, tak v lokálních podmínkách České republiky. Na Fakultě managementu patřila vždy mezi vyhledávané, v současnosti je vyučována odborníky s dlouholetými zkušenostmi z praxe, díky čemuž získávají studenti praktičtější, ucelený vhled do problematiky a budou po dokončení této specializace schopni úspěšně pracovat na vedoucích pozicích nejen ve zdravotnických zařízeních, ale také u jejich dodavatelů a dalších partnerských organizací.

Co bude umět absolvent této specializace?

 • vysvětlit podstatu managementu zdravotnických služeb, veřejného zdraví a manažerské epidemiologie jako nástroje analýzy veřejného zdraví. Získávat, zpracovávat a využívat informace jako podklad k řízení, vytvářet koncepce a plány zdravotnického zařízení, aplikovat získané dovednosti na úrovni operačního a středního článku managementu ve vedení jednotlivých úseků zdravotnického zařízení,
 • aplikovat základní principy ekonomické teorie do systému poskytování zdravotnických služeb prostřednictvím využití specifických znalostí chování zdravotnických systémů a jednotlivých subjektů zdravotnického trhu. Orientovat se v základních formách financování jednotlivých typů zdravotnických subjektů a zařízení,
 • vysvětlit podstatu ekonomického oceňování programů zdravotní péče,
 • definovat kvalitu poskytovaných služeb, používat kritéria hodnocení kvality ve zdravotnických službách, účelně a efektivně řídit zvyšování kvality zdravotní péče na úrovni nemocničního oddělení,
 • orientovat se v problematice zdravotnické informatiky, a to včetně specifických oblastí, jaké představuje problematika nemocničních informačních systémů, elektronické dokumentace pacientů, zobrazovací modality/systémy nebo relativně nový koncept tzv. důkazové medicíny,
 • porozumět základním právním a etickým aspektům v manažerském rozhodování v oblasti zdravotnictví.

Jaké předměty budeš studovat?.

Znalostní management je určen studentům, kteří si chtějí prohloubit znalosti a dovednosti v problematice samotného znalostního managementu, dále v oblasti managementu informačních systémů, mají zájem o základy moderních databázových systémů, o problematiku řízení dodavatelských řetězců a o seznámení se základními přístupy k modelování v ekonomii a managementu. Absolventi vedlejší specializace se budou schopni orientovat v široké škále nástrojů a technik pro práci s informacemi a znalostmi a budou schopni navrhovat a realizovat komplexní systémy v dynamickém globalizovaném prostředí.

Co bude umět absolvent této specializace?

 • použít postupy znalostního managementu, organizačního učení a aplikovat principy procesního řízení a systémového myšlení, navrhnout kritické faktory úspěšnosti a klíčové indikátory pro měření výkonnosti a použít je pro hodnocení výkonnosti podniku,
 • použít jazyk SQL pro práci s databází, analyzovat požadavky jednoduchého informačního systému a navrhnout vhodný datový model a aplikovat pravidla pro transformaci modelu do návrhu databáze,
 • aplikovat vybrané logistické technologie při návrhu a hodnocení dodavatelského řetězce, analyzovat rizika spojená s tvorbou dodavatelského řetězce, diskutovat specifika různých typů dodavatelských řetězců,
 • chápat podstatu manažerských informačních systémů a jejich roli v řízení firmy,
 • vyřešit základní mikroekonomické problémy týkající se rozhodování firem a jednotlivců a navrhnout vlastní řešení, analyzovat faktory ovlivňující významně vybrané mikro a makro ukazatele, použít matematické, statistické, grafické a softwarové prostředky pro kvantitativní analýzy a modelování, analyzovat míru konvergence/divergence/polarizace a stabilitu/mobilitu vývoje.

Jaké předměty budeš studovat?.