Katedra managementu

Katedra managementu zajišťuje výuku manažerských disciplín v bakalářském a magisterském studiu v prezenční, kombinované a mimořádné formě. Vybraní pedagogové jsou školiteli a vyučujícími v doktorském studijním programu fakulty. Východiskem výuky a další vědeckovýzkumné práce je management vyučovaný jako povinný předmět pro všechny studijní obory fakulty. Navazující předměty respektují systémový přístup k managementu z pohledu funkčního, rozhodovacího a informačního. Nabízené předměty jsou koncipované tak, aby student získal potřebnou sumu vědomostí a faktografických poznatků.

Na výuce se podílejí i odborníci z praxe, a to formou jednotlivých přednášek, mimosemestrálních kurzů, externí výuky, vedením závěrečných prací studentů, účastí na státních zkouškách a obhajobách. Do výuky jsou zařazovány i exkurze studentů do významných podnikových i veřejnoprávních subjektů.

Členové katedry se rozhodující měrou podílejí na výuce ve třech specializacích magisterského studia: Podnikový management (v české i anglické verzi), Marketing Management a Zdravotnický management.

Absolventi uvedených specializací nacházejí profesní uplatnění zejména v manažerských pozicích středního a vyššího managementu českých i zahraničních organizací ziskového a neziskového sektoru.


Personální obsazení

JménoE-mailKancelářTelefon
doc. Ing. Jiří Dvořák, Ph.D.
Zástupce vedoucí katedry managementu
jiri.dvorak@vse.cz411384 417 253
Ing. Taťána Hajdíková, Ph.D.tatana.hajdikova@vse.cz418384 417 251
Ing. Daniela Kandilaki, Ph.D.daniela.kandilaki@vse.cz427384 417 289
doc. Ing. Tomáš Kincl, Ph.D.tomas.kincl@vse.cz505384 417 154
Ing. Petra Kozáková, Ph.D.
Vedoucí katedry managementu
petra.kozakova@vse.cz413384 417 216
Ing. Mgr. Pavel Král, Ph.D.
pavel.kral@vse.cz228384 417 238
Ing. Věra Králová, Ph.D.vera.kralova@vse.cz215
Ing. Jana Krbová, Ph.D.jana.krbova@vse.cz415384 417 217
Ing. Mgr. Martin Luštický, Ph.D.martin.lusticky@vse.cz412384 417 258
Ing. Martin Musil, Ph.D.martin.musil@vse.cz414384 417 245
Ing. Michal Novák, Ph.D.michal.novak@vse.cz503384 417 151
doc. Ing. Peter Pažitný, Ph.D., MSc.peter.pazitny@vse.cz427384 417 289
Ing. Jana Pevná, Ph.D.jana.pevna@vse.cz410384 417 218
doc. Ing. Bc. Mojmír Sabolovič, Ph.D.mojmir.sabolovic@vse.cz407384 417 250
Ing. Jiří Sláma, Ph.D.jiri.slama@vse.cz403384 417 225
Ing. Irena Stejskalová, Ph.D.irena.stejskalova@vse.cz413384 417 216
doc. Ing. Petr Štumpf, Ph.D.petr.stumpf@vse.cz419
Ing. Stanislav Tripes, Ph.D.stanislav.tripes@vse.cz419384 417 271
Ing. Tereza Vinšovátereza.vinsova@vse.cz418384 417 107
Ing. et Ing. Lucie Sára Závodná, Ph.D.lucie.zavodna@vse.cz410
PhDr. Jan Závodný Pospíšil, Ph.D.jan.zavodny@vse.cz416