Bakalářské studium

Podmínky pro akademický rok 2021/2022


Vzhledem k nejistotám týkajícím se finální podoby maturitních zkoušek Fakulta managementu Vysoké školy ekonomické v Praze nevyžaduje povinné skládání ústních částí zkoušek z jednotlivých maturitních předmětů. Uchazeči o studium tak nemusí skládat ústní část zkoušek a jejich maturitní vysvědčení bude bráno jako plnohodnotné. To se týká i žádostí o prominutí maturitní zkoušky na základě průměru získaného z maturity z českého (resp. slovenského) jazyka, matematiky a cizího jazyka.


Charakteristika oboru a možnosti uplatnění absolventů

Studenti se připravují pro pozice ve středním a vyšším managementu všech druhů firem a organizací. Od absolventů se očekává schopnost koordinovat činnosti a prostředky a vytvářet prostředí a podmínky pro plnění strategických cílů organizace, včetně schopnosti tyto cíle stanovit. Nejdůležitější dovednosti, které jsou rozvíjeny v průběhu studia, tvoří obvykle základní náplň práce manažera. Patří sem především schopnost řídit a budovat sebe, vztahy, organizaci a řídit změny. Při rozvíjení schopnosti sebeřízení je věnována zvýšená péče kultivaci postojů a návyků, které vedou k potřebě celoživotního vzdělávání. Kromě těchto manažerských dovedností jsou absolventi schopni využívat ekonomických nástrojů potřebných k řízení organizace i k orientaci ve vývoji ekonomických podmínek v konkrétním prostředí. Absolventi Fakulty managementu VŠE nacházejí bez problému uplatnění v podnikatelském, veřejném i neziskovém sektoru.

Typ studijního programu Název studijního programu Standardní délka studia Počet přijímaných studentů Forma studia
Bakalářský Management 3 roky 300
(předpokládaný, obě formy celkem)
prezenční, kombinovaná*

*) V kombinované formě studia probíhá výuka formou soustředění 4× za semestr, a to v pátek, v sobotu a dle potřeby také v neděli.


I. Zákonný požadavek pro přijetí

Zákonným požadavkem pro přijetí do bakalářského stupně studia je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.

Dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou uchazeči prokazují odevzdáním úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení. Uchazeč, který získal zahraniční středoškolské vzdělání absolvováním studia ve středoškolském vzdělávacím programu na zahraniční střední škole, v mezinárodní střední škole, v evropské škole působící podle Úmluvy o statutu Evropských škol nebo ve škole, v níž ministerstvo povolilo podle školského zákona plnění povinné školní docházky, prokazuje splnění podmínky dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou odevzdáním úředně ověřené kopie zahraničního dokladu o zahraničním středoškolském vzdělání, jeho úředního překladu do českého nebo anglického jazyka a potvrzením příslušné zahraniční střední školy nebo jiného příslušného zahraničního orgánu o tom, že absolvent studia ve středoškolském vzdělávacím programu dané zahraniční střední školy je v uvedeném cizím státě oprávněn ucházet se o přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu.

Doklad o obecném uznání rovnocennosti nebo platnosti zahraničního dokladu o dosažení středního vzdělání v České republice (nostrifikace) se vyžaduje jen v případě, pokud Fakulta managementu vysloví pochybnosti o dostatečné úrovni, rozsahu nebo obsahu předchozího zahraničního vzdělání uchazeče, doloženého zahraničním dokladem, a vyzve uchazeče k prokázání vzdělání předložením nostrifikace. VŠE v Praze coby vysoká škola, která obdržela institucionální akreditaci, je podle § 48 odst. 4 až 6 zákona o vysokých školách oprávněna nevyžadovat v přijímacím řízení doklad o obecném uznání rovnocennosti zahraničního vzdělání a může sama pro účely přijímacího řízení posoudit, zda zahraniční vzdělání uchazeče o studium splňuje podmínku zákona pro přijetí ke studiu. Informace o dalším postupu jsou dostupné na adrese https://edu.vse.cz/.


II. Podmínky pro přijetí ke studiu

1. Uchazeči, kteří studovali na střední škole v České či Slovenské republice a kteří v rámci svého studia na střední škole skládají maturitní zkoušku z českého nebo slovenského jazyka


Uchazečům bude prominuta přijímací zkouška, pokud řádně podají přihlášku do bakalářského studia v programu Management na Fakultě managementu VŠE, a zároveň splní alespoň jednu z následujících podmínek:

  1. doloží úředně ověřené kopie pololetního vysvědčení z posledního ročníku střední školy a všechna vysvědčení z předchozích tří let studia a celkový průměr všech známek na vysvědčeních bude nižší nebo roven 2,00; zároveň je potřeba dodat vyplněný formulář žádosti o prominutí přijímací zkoušky;
  2. v minulosti složili nebo v roce 2021 složí maturitní zkoušku z českého jazyka (resp. slovenského jazyka), matematiky a cizího jazyka (angličtina, němčina, ruština, francouzština, španělština) s průměrným prospěchem alespoň 2,00;
  3. jejich výsledek testu Obecných studijních předpokladů (resp. Všeobecných študijných predpokladov v rámci Slovenské republiky) v rámci Národních srovnávacích zkoušek (resp. Národných porovnávacích skúšok) u společnosti Scio s.r.o. v akademickém roce 2020/2021 je mezi nejlepšími 40 %, tedy dosáhne harmonizovaný percentil alespoň 60;
  4. absolvují nepovinnou maturitní výběrovou zkoušku Matematika rozšiřující s výsledkem výborně až dobře;
  5. získají v Přijímacích zkouškách „nanečisto“ pořádaných VŠE nebo Fakultou managementu pro uchazeče o bakalářské studium v roce 2021 alespoň 80 % celkového počtu bodů.

Děkan Fakulty managementu může dále individuálně rozhodnout o prominutí přijímací zkoušky uchazečům, kteří se s výbornými výsledky účastnili fakultou akceptovaných odborných soutěží (SOČ, olympiády).

Uchazeč, který nesplní žádnou z podmínek pro prominutí přijímací zkoušky, bude pozván k přijímací zkoušce (viz část III.)

2. Uchazeči, kteří nestudovali na střední škole v České či Slovenské republice

Všichni uchazeči, kteří nestudovali na střední škole v České či Slovenské republice, a kteří v rámci svého studia na střední škole neskládají maturitní zkoušku z českého nebo slovenského jazyka, budou pozváni k přijímací zkoušce (viz část III.)

Tato přijímací zkouška kromě odborných znalostí prověří formou slovních úloh schopnost uchazeče porozumět psanému projevu v českém jazyce.


III. Přijímací zkouška 

Přijímací zkouška ve formě písemných testů se pro všechny uchazeče, kterým není prominuta podle bodu II. 1., skládá ze dvou částí hodnocených stejným maximálním počtem bodů:

  1. test z předpokladů k manažerskému rozhodování ověřuje matematické znalosti a schopnost numerického, logického a strukturálního myšlení, porozumění českému textu a podobně;
  2. test ze světového jazyka, kdy si uchazeč volí z angličtiny, němčiny, ruštiny, francouzštiny a španělštiny; v případě cizích státních příslušníků nesmí zvolený jazyk úředním jazykem země, jíž je uchazeč státním občanem.

Příklady zadání z minulých let jsou k dispozici na adrese https://fm.vse.cz/bakalarske-studium/ukazkove-testy/. Z ukázek testů z matematiky, které jsou zveřejněny na stránkách VŠE a jejích fakult, nelze vycházet.

Pozvánku k přijímací zkoušce bude fakulta odesílat elektronicky na elektronickou adresu uvedenou v přihlášce.

O přijetí uchazečů, kteří absolvují přijímací zkoušku, rozhodne pořadí uchazečů sestavené podle součtu bodů. Podle takto sestaveného pořadí bude přijat takový počet uchazečů, jaký umožní finanční politika státu vůči resortu vysokých škol a kapacity fakulty a Vysoké školy ekonomické v Praze.


IV. Rozhodnutí o přijetí a zápis ke studiu

Všem uchazečům, kteří řádně a v termínu podají přihlášku, bude elektronickou i písemnou formou doručeno Rozhodnutí o přijetí ke studiu, na jehož základě se uchazeč následně musí ke studiu řádně zapsat.

Termín zápisu do studia bude oznámen v Rozhodnutí o přijetí a bude umožněn také korespondenčně či jinou osobou na základě plné moci, případně on-line.

V případě, že svého práva na zápis do studia (§ 51 zákona č. 111/1998 Sb.) nevyužijí všichni uchazeči, kteří byli přijati, může být na takto uvolněná místa přijata část uchazečů, kteří podají žádost o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí z kapacitních důvodů.


V. Druhé kolo přijímacího řízení 

Pokud nebude po ukončení zápisů do studia v bakalářském studijním programu naplněna kapacita fakulty, může děkan fakulty rozhodnout o vypsání druhého kola přijímacího řízení. Přesné podmínky 2. kola přijímacího řízení včetně navazujících termínů budou v případě jeho vyhlášení zveřejněny nejpozději do 30. června 2021.


VI. Přihláška ke studiu a důležité termíny

Nejzazší termín pro podání přihlášky ke studiu pro 1. kolo přijímacího řízení je stanoven na 30. dubna 2021.

Přihlášky ke studiu se podávají pouze elektronickou formou na adrese http://insis.vse.cz/prihlaska/. Po odeslání přihlášky obdrží uchazeč (na elektronickou adresu, kterou v přihlášce uvede) číslo účtu a variabilní symbol, které použije pro platbu poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením. Poplatek ve výši 870 Kč je možné uhradit kartou pomocí odkazu v systému pro evidenci přihlášek, do jedné platby nelze slučovat poplatky za více přihlášek. Uchazeč je považován za řádně přihlášeného teprve v okamžiku, kdy je plně vyplněna elektronická přihláška a kdy je na vyhrazený účet školy řádně připsána celá předepsaná částka.

Poplatky za přijímací řízení se nevracejí.


VII. Termíny přijímacích zkoušek

Řádný termín přijímacích zkoušek pro studium bakalářského programu Management je stanoven na pátek 11. června 2021, konkrétní informace budou uchazečům oznámeny v pozvánce k přijímací zkoušce, není-li jim prominuta.

Náhradní termín přijímacích zkoušek je stanoven na středu 16. června 2021, účast je možná pouze na základě žádosti podané nejpozději v den řádného termínu přijímací zkoušky.

Fakulta managementu nemůže vyloučit, že v případě podání přihlášek na více fakult VŠE může dojít k souběhu termínů přijímacích zkoušek s ostatními fakultami VŠE.

V případě jakýchkoliv dotazů se prosím obracejte na e-mail prijimacky.fm@vse.cz