Kvalita a dostupnost dat v oblasti sociálního pojištění

Pracovní skupina je součástí projektu MPSV ČR Zkvalitnění informační základny zajišťující dostupnost genderově specifických dat pro analytickou činnost v oblasti sociálního pojištění. Projekt se soustředí na identifikaci oblastí, které aktuálně nejsou v analytickém a simulačním modelovém aparátu MPSV dostatečně pokryty datovými zdroji. Následně dojde k deskripci možností doplnění do identifikovaných oblastí informací z dostupných administrativních informačních systémů MPSV. Zkvalitnění informační základny umožní zejména dosud obtížně realizovatelné analýzy širšího spektra otázek a vazeb v kontextu sociálního pojištění se zaměřením na otázky genderové a problémy spojené s péčí o závislé osoby. Specifikace podrobnějších genderových informací má potenciál zachytit změny a posuny v tradičně stereotypního „typického“ chování, což umožní v budoucnu lepší odhady a předvídatelnost při přípravě nejrůznějších opatření.
Na základě podrobného rozboru dostupných informačních zdrojů bude navrženo nové schéma informační základny optimalizované z hlediska použitelnosti pro analytické účely v oblasti sociálního pojištění a zároveň z hlediska efektivního uložení, správy a průběžné aktualizace informací. Následně dojde k implementaci této informační základny. Její funkčnost a použitelnost pro analytické účely bude otestována, zhodnocena v závěrečném dokumentu a prověřena studiemi, které by bez informační základny nemohly vzniknout především z hlediska dostupnosti, rozsahu a struktury nově dostupných informací.
.

Členové týmu

Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.

Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.

jiri.vopatek@vse.cz

 

Ing. Pavel Kaczor, Ph.D.

Ing. Pavel Kaczor, Ph.D.

Cíle tvůrčí činnosti

  • zachytit změny a posuny v tradičně stereotypních odhadech „typického“ chování, což umožní v budoucnu lepší odhady a předvídatelnost při přípravě nejrůznějších opatření,
  • navrhnout nové schéma informační základny s důrazem na efektivní uložení, správy a průběžné aktualizace informací,
  • otestovat a vyhodnotit navrženou informační základnu,
  • přispět k naplnění strategických a specifických cílů ze Strategie rovnosti žen a mužů na léta 2021-2030 z Kapitoly č. 1 Práce a péče – Snížení nerovnosti mezi muži a ženami v souvislosti s péčí se zaměřením na specifické cíle Zvýšení míry participace mužů/otců na péči o děti a jiné blízké osoby a Vytvoření dlouhodobého strategického rámce pro podporu neformálně pečujících osob a dále strategického cíle č. 4 Snížení míry ohrožení chudobou, zejména žen a jeho specifického cíle Snížení chudoby žen v penzi.

Dosavadní výstupy tvůrčí činnosti