Poradenství a aplikovaný výzkum

Aplikovaný výzkum a odborné poradenství na Fakultě managementu

Jednou z nejzajímavějších oblastí, kterou fakulta nabízí, je odborné poradenství a realizace tzv. aplikovaného výzkumu. Dlouhodobé vzdělávání odborníků z fakulty společně s jejich zkušenostmi z praxe přináší jedinečný benefit v podobě komplexního uvažování nad problematikou řešených problémů. V praxi to obnáší aplikaci všech poznatků a zkušeností do řešení zadaného projektu.

Poradenství a aplikovaný výzkum jsou velmi specifickou oblastí komerční činnosti fakulty, proto je potřeba kontaktovat fakultu s poptávkou s dostatečným předstihem.

Tematických okruhů, s jejichž řešením mohou odborníci z fakulty pomoci je mnoho, například:

  • Poradenství v oblasti organizačních procesů
  • Poradenství v oblasti strategického plánování a rozhodování organizace
  • Poradenství v oblasti managementu dopravních a logistických systémů
  • Poradenství v oblasti regionálního rozvoje a hospodaření měst a obcí
  • Poradenství v oblasti využívání prostředků balíku MS Office
  • Sběr dat a jejich analýza

Podpora aplikovaného výzkumu

Spolu s kolegy s Rozvojového a administrativního centra vám pomůžeme s využitím dotací a podpory podnikání pro aplikovaný výzkumu. Na zpracování výzev se podílejí i naše partnerské organizace, jako je Jihočeská hospodářská komora a Jihočeský vědecko-technický park a.s.


Spolupracující organizace podporující transfer znalostí a aplikovaný výzkum

Jihočeský vědeckotechnický park a.s.
Jihočeský vědeckotechnický park, a.s.

Posláním a smyslem JVTP je primárně podpora podnikání v regionu. JVTP firmám v nové budově poskytuje zázemí v podobě vybavených laboratoří, kanceláří, konferenčních prostor či technologických hal a zároveň zasídleným firmám zajišťuje vše potřebné k jejich činnosti. K službám vědeckotechnického parku patří zpracování podnikatelských plánů a studií, asistence při zpracování výzkumných a vývojových projektů či finančních plánů. Další službou je dotační poradenství včetně rámcových programů, asistence při zahájení spolupráce ve výzkumné či aplikační sféře či monitoring nových vědeckých poznatků a technologických trendů. Součástí servisu je i pomoc při zajištění ochrany duševního vlastnictví.

Služby organizace na podporu podnikání a realizace aplikovaného výzkumu

Podpora trendů (PoTr)

Doba realizace projektu: 1. 1. 2021 – 31. 5. 2023

Cílem projektu je připravit a poskytovat balíček zvýhodněných expertních poradenských služeb pro malé a střední podniky Jihočeského kraje v oblastech zavádění inovací, optimalizace firemních procesů, jejich postupné digitalizace a zavádění prvků Průmyslu 4.0 do podnikové praxe. Informace o programu jsou k dispozici na samostatném webu.

Více informací o JVTP

Jihočeská hospodářská komora

Jihočeská hospodářská komora

Jihočeská hospodářská komora je sdružení jihočeských podnikatelů, které funguje v rámci Jihočeského kraje již 20 let. Stěžejní činností Jhk je podpora podnikání, a to jak prostřednictvím poskytování služeb členům Jhk, tak i informačního servisu ostatním podnikatelům, včetně podnikatelů začínajících.

Ročně Jhk uspořádá přes 160 vzdělávacích seminářů a workshopů, zodpoví přes 2 000 dotazů a vedle řady networkingových akcí nabízí i další specializované služby. Jako zástupce podnikatelů vyvíjí Jhk aktivity, které napomáhají souladu nabídky a poptávky na trhu práce. Své zastoupení má prostřednictvím oblastních kanceláří ve všech okresních městech jižních Čech.

Více informací o JHK


Vybrané programy pro zapojení do aplikovaného výzkumu

Jihočeské podnikatelské vouchery (aktuální výzvy)

Garant: Jihočeský kraj

Administrátor: Jihočeský vědecko-technický park a.s.

Cílem Jihočeských podnikatelských voucherů je především rozvoj podnikatelské základny regionu a zvyšování jejího inovačního potenciálu prostřednictvím nastavení vzájemné mezioborové spolupráce. Smyslem programu je si tuto spolupráci vyzkoušet, podpořit budování vzájemné důvěry a najít optimální způsob spolupráce, který bude přínosný pro všechny strany.

Jaké aktivity jsou prostřednictvím voucherů podpořeny? 

  • Aktivita A) Inovační vouchery: nákup inovačních služeb od výzkumných organizací z celé ČR
  • Aktivita B) Kreativní vouchery: nákup kreativních služeb od kreativců z Jihočeského kraje

Kolik je možné získat? 

Výše podnikatelského voucheru je maximálně 75 % ze způsobilých výdajů a může být až 150 000 Kč (Aktivita A) nebo 75 000 Kč (Aktivita B). Minimální výše voucheru je 50 000 Kč (Aktivita A) a 30 000 Kč (Aktivita B).

Více informací: https://www.inovoucher.cz/vouchery/o-programu/


Výzvy Ministerstva průmyslu a obchodu

Operační program PIK 2022 (aktuální výzvy) – budou zveřejněny

Operační program TAK 2021-2027 – výzva bude zveřejněna

Cílem OP TAK je zvýšení přidané hodnoty a produktivity českých, zejména malých a středních podniků, zlepšení jejich postavení v rámci globálních hodnotových řetězců či větší využití nových příležitostí a s tím související větší podpora vzniku a rozvoje nových inovativních firem. Program zároveň přispěje k rozvoji klíčových dovedností a podporou dílčích opatření v jednotlivých oblastech zajistí s dalšími nástroji podpory přechod k udržitelné a digitální ekonomice. Podpora bude zacílena na celou ČR vyjma projektů realizovaných na území hl. m. Prahy.

Program je strukturován celkem do šesti priorit, z toho pět se zaměřuje na posilování výkonnosti podniků v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a jejich digitální transformaci, na rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků, rozvoj digitální infrastruktury a na posun k nízkouhlíkovému hospodářství a efektivnějšímu nakládání se zdroji. Poslední prioritou je technická pomoc pro implementaci OP TAK.