Rozvojové a administrativní centrum FM

Vznik Rozvojového a administrativního centra (RAC) je svázán se Strategickým záměrem FM VŠE na období 2021-2025. Centrum plní cíle Podpůrné oblasti 2: Strategický rozvoj a administrativa. Hlavním záměrem, se kterým se zřízení a činnost RAC pojí, je vytvoření prostředí, které podporuje koncepční rozvoj fakulty, využívá principů strategického plánování a také pomáhá vypořádat se s narůstající administrativou spojenou s rozvojem fakulty.


Podporované oblasti

 1. Koordinace strategického plánování a koncepčního řízení rozvoje fakulty

 2. Zabezpečení projektového řízení

 3. Vedení rozvojové administrativní agendy

Nejrozsáhlejší oblast představuje agenda projektového řízení. Zde RAC vystupuje jako centrální fakultní pracoviště poskytující podporu pro všechny typy projektů v rámci tzv. „one-door policy“. Jedná se především o tyto aktivity:

 1. vyhledávání a komunikaci projektových příležitostí zaměstnancům fakulty
 2. posuzování vhodnosti projektových příležitostí ve vazbě na strategické záměry fakulty
 3. komunikaci s Projektovou kanceláří VŠE
 4. koordinaci fakultních projektových záměrů v rámci VŠE
 5. informační a metodickou podporu projektových žádostí zaměstnanců fakulty
 6. vedení projektové administrativy
 7. administrativní podporu realizace projektů
 8. řízení klíčových fakultních rozvojových projektů
 9. koordinaci zapojení fakulty do celoškolních rozvojových projektů
 10. nastavení a optimalizaci procesů spojených s projektovým řízením fakulty
 11. vyhodnocování úspěšnosti realizace rozvojových projektů fakulty
 12. podporu sdílení zkušeností a dobrých praktik projektového řízení

Personální obsazení

V návaznosti na výše uvedenou náplň činnosti a její strukturu RAC tvoří tito pracovníci:

Mgr. Ing. Martin Luštický, Ph.D.

Mgr. Ing. Martin Luštický, Ph.D.

Kancléř Fakulty managementu je zodpovědný za chod centra jako celku. I když se primárně věnuje oblasti strategického plánování a koncepčního řízení fakulty, jeho pracovní aktivity zasahují do všech agend RAC. V oblasti projektového řízení se jedná především o posouzení souladu projektových záměrů se strategickými záměry fakulty. Kancléř FM tedy vede a dále rozvíjí RAC, přímo se podílí na jeho činnostech a jako člen vedení fakulty zprostředkovává informace o činnosti RAC děkanovi, proděkanům a tajemníkovi FM. Zároveň s nimi koordinuje rozvojové aktivity centra.

Projektové záměry je možné konzultovat kdykoli, ať již osobně nebo elektronicky prostřednictvím e-mailu či MS Teams.

Ing. Lenka Vetýšková

Ing. Lenka Vetýšková

 • projektová manažerka Fakulty managementu
 • místnost: 531
 • e-mail: lenka.vetyskova@vse.cz
 • telefon: 384 417 162

Projektová manažerka Fakulty managementu se primárně se věnuje oblasti projektového řízení, která je pro další rozvoj fakulty zásadní. Sekundárně je ale také zapojena do strategického plánování, jehož mnohá opatření jsou realizována právě přes rozvojové projekty. Projektová manažerka dále koordinuje činnost asistenta pro projektové řízení (student FM). Ten má na starost administrativní podporu podávání projektových žádostí a také se podílí na administraci realizace některých projektů.

Projektová manažerka je na fakultě přítomna vždy ve středu od 14:00. Je možné kontaktovat ji e-mailem nebo přes MS Teams. Případnou osobní schůzku (i online) je vhodné si dopředu rezervovat.

Rozvojové a administrativní centrum FM