Zahraniční univerzity

Fakulta managementu dlouhodobě  usiluje o navázání užší spolupráce s vybranými zahraničními fakultami obdobného zaměření a velikosti a postupně tak rozšiřuje svoji partnerskou síť na základě memorand o spolupráci. Partnerům nabízí možnost spolupracovat v těchto oblastech:

  • výměna studentů, akademiků, výzkumníků
  • výměna informací, zkušeností a sdílení nových znalostí
  • společné výzkumné nebo rozvojové projekty
  • společné výzkumné publikace
  • společné konference, semináře, workshopy
  • společný studijní program ve formě Double Degree

Zahraniční partnerské univerzity


Zahraniční a mezinárodní aktivity přispívají výrazným způsobem k internacionalizaci jak pedagogických, tak i vědecko-výzkumných aktivit fakulty. Tato oblast je dlouhodobě nedílnou součástí Strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti Fakulty managementu. Mezi hlavní cíle této oblasti patří:

  1. zintenzivnění výjezdové studentské a akademické mobility
  2. zintenzivnění příjezdové studentské mobility (krátkodobé i dlouhodobé)
  3. zintenzivnění příjezdové akademické mobility
  4. navázání mezinárodní spolupráce pro podporu internacionalizace vnitřního prostředí

Fakulta je integrována do všech forem výjezdové a příjezdové mobility studentů i akademických pracovníků. Pro realizaci studentské a akademické výjezdové mobility využívá především program ERASMUS+ a velmi bohatou partnerskou síť Vysoké školy ekonomické v Praze. Studenti rovněž stále častěji vyjíždějí na odborné stáže u organizací partnerské sítě fakulty.

Příjezdová mobilita není s ohledem na velikost fakulty a především její umístění v malém městě tak intenzivní. Akademičtí pracovníci přijíždějí na krátkodobé výukové pobyty přes program ERASMUS+. Zapojují se do výuky standardních předmětů vyučovaných v angličtině, častěji však působí v rámci krátkodobého studijního programu pro zahraniční studenty.