Vyhlášení volby kandidáta na funkci děkana Fakulty managementu VŠE

Podle článku 8 odstavce 2 Jednacího řádu AS FM VŠE vyhlašuje AS FM VŠE na základě usnesení ze dne 27. června 2023 volbu kandidáta na funkci děkana FM VŠE ve funkčním období 2024–2028. Volební zasedání AS FM VŠE proběhne 19. října 2023 v místnosti JH 408 v budově FM VŠE v Jindřichově Hradci. Termín posledního možného odevzdání přihlášky uchazeče o funkci děkana je 21. září 2023, 12:00.


Jednací řád Akademického senátu Fakulty managementu Vysoké školy ekonomické v Praze

Článek 1 – Všeobecná ustanovení

 1. Tento řád upravuje způsob jednání Akademického senátu Fakulty managementu Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen „AS FM VŠE“).
 2. Tento řád stanoví orgány AS FM VŠE, jejich ustavování a způsob volby předsedy a místopředsedů AS FM VŠE.

Článek 2 – Vymezení některých pojmů

 1. Počtem členů AS FM VŠE se v celém tomto vnitřním předpisu rozumí počet členů vymezený v článku 6 odstavci 2 Statutu Fakulty managementu (dále jen „fakulty“) Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen „VŠE“).
 2. Pro účely tohoto předpisu se rozumí:
  1. „zveřejněním“ – umístění na veřejnou část internetových stránek AS FM VŠE,
  2. „zpřístupněním“ – umístění umožňující dálkový přístup členům akademické obce fakulty,
  3. „zasláním“ – odeslání elektronickou poštou na školní e-mailovou adresu příjemce, přičemž podání učiněná elektronickou poštou je nutné zaslat ze školní e-mailové adresy.

Článek 3 – Orgány AS FM VŠE

Orgány AS FM VŠE jsou:

 1. předseda AS FM VŠE,
 2. předsednictvo AS FM VŠE.

Článek 4 – Ustavující zasedání AS FM VŠE

 1. Ustavující zasedání nově zvoleného AS FM VŠE se koná v termínu určeném předsedou volební komise.
 2. Ustavující zasedání nově zvoleného AS FM VŠE řídí ten ze zúčastněných členů, který ve volbách do AS FM VŠE získal největší procento hlasů z počtu oprávněných voličů ve svém volebním obvodu. Jestliže získali největší počet hlasů dva nebo více členů a účastní-li se ustavujícího zasedání, řídí zasedání ten člen, jehož příjmení je na prvním místě podle české abecedy. Zasedání řídí do doby, než je zvolen předseda AS FM VŠE.
 3. Pokud nebyl nový předseda AS FM VŠE zvolen, ten člen, který řídil zasedání, svolá za účelem volby předsedy AS FM VŠE bez zbytečného odkladu nové zasedání; toto zasedání řídí do doby, než je zvolen nový předseda AS FM VŠE. Ustanovení článku 5 odstavce 6 Jednacího řádu AS FM VŠE tím není dotčeno.
 4. V naléhavých a odůvodněných případech může AS FM VŠE jednat o věcech, které mu příslušejí, i pokud dosud nebyl zvolen předseda AS FM VŠE. V takovém případě zasedání AS FM VŠE svolává a řídí člen AS FM VŠE stanovený podle odstavce 2.

Článek 5 – Volba a odvolávání předsedy AS FM VŠE a předsednictva AS FM VŠE

 1. Předseda AS FM VŠE a členové předsednictva AS FM VŠE jsou voleni na ustavujícím zasedání AS FM VŠE.
 2. Volbu předsedy AS FM VŠE a členů předsednictva AS FM VŠE zabezpečuje komise zvolená z řad členů AS FM VŠE (dále také „volební komise pro volbu předsednictva“) v počtu minimálně dvou osob.
 3. Volební komise pro volbu předsednictva přijímá návrhy na kandidáty do jednotlivých funkcí v předsednictvu AS FM VŠE. Kandidát je zapsán na kandidátní listinu, pokud s kandidaturou souhlasí.
 4. Volby do každé z funkcí v předsednictvu AS FM VŠE se konají odděleně. Nejprve je volen předseda, poté místopředseda z řad akademických pracovníků a následně místopředseda z řad studentů.
 5. Do jednotlivých funkcí v předsednictvu AS FM VŠE jsou kandidáti voleni přímou a tajnou volbou. Pro zvolení je nutné získat v prvním kole nadpoloviční většinu hlasů všech členů AS FM VŠE. Pokud v prvním kole nezíská nadpoloviční většinu hlasů všech členů AS FM VŠE žádný kandidát, postupují dva kandidáti s nejvyšším počtem získaných hlasů do druhého kola. Dosáhne-li shodného nejvyššího počtu hlasů více kandidátů nebo nejvyšší počet hlasů získá jeden kandidát a druhý nejvyšší počet hlasů více kandidátů, postupují do druhého kola všichni takoví kandidáti. Pro zvolení je nutné získat ve druhém kole nadpoloviční většinu hlasů všech členů AS FM VŠE. Pokud ve druhém kole nezíská nadpoloviční většinu hlasů všech členů AS FM VŠE žádný uchazeč, postupuje uchazeč s nejvyšším počtem získaných hlasů do třetího kola. Dosáhne-li shodného nejvyššího počtu hlasů více uchazečů, postupují do třetího kola všichni takoví uchazeči. Nezíská-li žádný z uchazečů ve třetím kole nadpoloviční většinu hlasů všech členů AS FM VŠE, volba se opakuje.
 6. Opakovaná volba členů předsednictva AS FM VŠE se koná na příštím zasedání, nerozhodne-li AS FM VŠE jinak.
 7. Předseda AS FM VŠE a místopředseda AS FM VŠE může být na návrh člena AS FM VŠE odvolán nadpoloviční většinou všech členů AS FM VŠE. O takovém návrhu se hlasuje tajně.
 8. V případě odstoupení nebo odvolání z funkce v předsednictvu AS FM VŠE nebo ukončení členství v AS FM VŠE proběhne nová volba na uvolněné místo podle pravidel stanovených v odstavcích 2 až 6.

Článek 6 – Zásady jednání AS FM VŠE

 1. Zasedání AS FM VŠE jsou veřejná. Zasedání AS FM VŠE řídí předseda AS FM VŠE nebo jím pověřený místopředseda AS FM VŠE (dále jen „předsedající“). Host obdrží slovo, pokud o tom
  rozhodne předsedající AS FM VŠE. O případné námitce proti tomuto rozhodnutí předsedajícího rozhodne AS FM VŠE.
 2. Předseda AS FM VŠE svolá mimořádné zasedání, pokud tak stanoví zákon, vnitřní předpis fakulty, nebo o to požádají alespoň dvě pětiny všech členů AS FM VŠE.
 3. Pozvánku na zasedání AS FM VŠE včetně programu jednání musí předsednictvo AS FM VŠE zaslat všem zvoleným členům AS FM VŠE a děkanovi FM nejméně 7 kalendářních dní předem a v této lhůtě ji zároveň zveřejnit.
 4. Návrhy k projednání na zasedání AS FM VŠE mohou předložit:
  1. členové AS FM VŠE,
  2. děkan či rektor,
  3. proděkan či prorektor,
  4. tajemník fakulty či kvestor VŠE.
 5. Součástí návrhu předloženého podle odstavce 4 je navrhovaný bod jednání, znění návrhu a případně i návrh na usnesení AS FM VŠE. Je-li předkládaný návrh novelizací platného předpisu, vyznačí předkladatel navržené změny platného předpisu.
 6. Návrhy, resp. podklady, k projednání se podávají AS FM VŠE elektronicky. Na jejich předkládání se vztahuje článek 2 odstavec 2 písm. c). Netýká se návrhů předložených v průběhu zasedání.
 7. Pokud člen akademické obce fakulty projeví zájem, aby AS FM VŠE jednal v určité záležitosti, činí tak prostřednictvím člena AS FM VŠE.
 8. Návrh pro jednání AS FM VŠE podle § 27 zákona musí být předložen nejpozději 8 kalendářních dnů před zasedáním AS FM VŠE, na kterém má být projednán. Návrhy podle § 27 odstavce 1 písm. a) až e) a h) zákona a podklady k rozhodnutí podle odstavce 1 písm. g) zákona, je jejich předkladatel povinen nejméně 7 kalendářních dnů před jejich projednáváním zpřístupnit členům akademické obce FM VŠE způsobem umožňujícím dálkový přístup.
 9. Ohledně usnášení se o návrhu na jmenování děkana platí ustanovení článků 8 až 12 tohoto řádu.
 10. Z průběhu jednání AS FM VŠE pořizuje pověřená osoba (zapisovatel) písemný zápis. Přijatá usnesení a rozhodnutí, o kterých probíhá hlasování, jsou v zápisu obsažena v doslovném znění návrhu s počtem hlasů pro, proti, zdržel se.
 11. Po skončení zasedání AS FM VŠE zapisovatel bez zbytečného odkladu zašle zápis v elektronické podobě předsedovi AS FM VŠE, který bezodkladně přepošle zápis členům AS FM VŠE, kteří mohou do tří kalendářních dnů zaslat předsednictvu AS FM VŠE případné připomínky. Předsednictvo AS FM VŠE připomínky vypořádá a informuje připomínkující členy AS FM VŠE o výsledku. Konečná verze zápisu, podepsaná předsedou AS FM VŠE a zapisovatelem, je zveřejněna do sedmi kalendářních dnů od konání zasedání.

Článek 7 – Ustanovení o hlasování

 1. Zasedání AS FM VŠE je usnášeníschopné, účastní-li se jej nadpoloviční většina všech členů AS FM VŠE.
 2. Předsedající může povolit účast na zasedání distančním způsobem. O tomto rozhodnutí informuje v úvodu zasedání AS FM VŠE. Pro účast na zasedání distančním způsobem musí být splněny následující podmínky:
  1. distanční účast musí být v reálném čase zasedání AS FM VŠE,
  2. je prokázána totožnost člena AS FM VŠE účastnícího se zasedání distančním způsobem,
  3. člen AS FM VŠE účastnící se zasedání distančním způsobem se může zapojit do diskuse, podávat návrhy a hlasovat a
  4. je zabezpečeno, že v případech, kdy to stanoví zákon nebo tento jednací řád, je zasedání AS FM VŠE veřejné.
 3. Pokud je zasedání AS FM VŠE neveřejné, je člen AS FM VŠE, který se účastní distančním způsobem, povinen dodržet neveřejnost zasedání.
 4. AS FM VŠE může přijímat veškerá rozhodnutí, k nimž je zmocněn zákonem nebo vnitřními předpisy fakulty i v případě, že nejsou zvoleni všichni jeho členové.
 5. Nestanoví-li tento nebo jiný závazný předpis jinak nebo nerozhodne-li AS FM VŠE jinak, je hlasování prováděno veřejně. O návrhu na tajné hlasování se rozhoduje veřejně; hlasování per rollam podle odstavce 12 se provádí vždy veřejně.
 6. Členové AS FM VŠE hlasují buď „pro návrh“, nebo „proti návrhu“. Jiný projev vůle znamená, že se člen AS FM VŠE zdržel hlasování.
 7. Návrh rozhodnutí podle § 27 odstavce 1 zákona nabývá platnosti, jestliže se pro něj vysloví nadpoloviční většina všech členů AS FM VŠE, kromě případu odvolání děkana, kdy je třeba souhlasu nejméně tří pětin všech členů AS FM VŠE. V ostatních případech je návrh schválen, vysloví-li se pro něj nadpoloviční většina všech zúčastněných členů AS FM VŠE. O návrzích se hlasuje v pořadí, v jakém byly předloženy, s výjimkou návrhu na tajné hlasování dle odstavce 5, o němž se hlasuje přednostně.
 8. V případě veřejného hlasování se hlasuje zdvižením ruky nebo s využitím technických prostředků. V případě tajného hlasování se hlasuje pomocí hlasovacích lístků nebo prostřednictvím aplikace v informačním systému VŠE. Pokud předsedající povolil účast na zasedání AS FM VŠE některému členu distančním způsobem, tajné hlasování probíhá výhradně prostřednictvím aplikace v informačním systému VŠE.
 9. Výsledky hlasování pomocí hlasovacích lístků vyhodnotí nejméně dva členové AS FM VŠE, kteří byli schváleni AS FM VŠE (dále jen „skrutátoři“), bezprostředně po odevzdání hlasovacích lístků. Výsledek hlasování je zaznamenán v protokolu podepsaném skrutátory a předsedajícím.
 10. Hlasování prostřednictvím aplikace v informačním systému VŠE probíhá v čase, který stanoví předsedající. Bezprostředně po skončení hlasování informuje předsedající o jeho výsledku, který stvrzuje i podpisem protokolu o výsledku hlasování.
 11. Každý člen AS FM VŠE může vznést při hlasování nebo bezprostředně po něm námitku proti průběhu nebo výsledku hlasování. O takové námitce rozhodne AS FM VŠE; vyhoví-li námitce, musí se hlasování opakovat.
 12. V naléhavých a odůvodněných případech při projednání návrhů může předseda AS FM VŠE požádat členy AS FM VŠE o hlasování formou per rollam. Hlasovat formou per rollam nelze o návrzích, které jsou uvedeny v § 27 odstavce 1 zákona, a o návrzích, které vyžadují tajné hlasování. Hlasování per rollam probíhá elektronicky tímto způsobem:
  1. Předseda AS FM VŠE zašle všem členům AS FM VŠE návrh usnesení v dané věci včetně příslušných podkladů a sdělí lhůtu, ve které mohou členové AS FM VŠE o návrhu hlasovat; tato lhůta musí činit nejméně 3 pracovní dny od zaslání návrhu. Současně tento návrh zpřístupní.
  2. Hlasování per rollam probíhá prostřednictvím aplikace v informačním systému VŠE.
  3. Usnesení je schváleno, pokud se pro návrh vyslovila nadpoloviční většina hlasujících a zároveň se hlasování účastnila nadpoloviční většina všech členů AS FM VŠE.
  4. O hlasování per rollam vyhotovuje předseda AS FM VŠE nebo jím pověřená osoba (zapisovatel) zápis. Článek 6 odstavec 11 se v tomto případě použije přiměřeně.

Článek 8 – Usnášení o návrhu na jmenování děkana

 1. AS FM VŠE se v souladu s § 27 odstavce 1 písm. g) zákona usnáší o návrhu na jmenování děkana, a to formou volby kandidáta na funkci děkana.
 2. AS FM VŠE vyhlašuje volbu kandidáta na funkci děkana nejpozději 90 dní před ukončením funkčního období stávajícího děkana; zanikne-li mandát děkana před uplynutím jeho funkčního období, vyhlásí AS FM VŠE volbu bez zbytečného odkladu. K organizačnímu zabezpečení voleb kandidáta na funkci děkana AS FM VŠE zřizuje nejméně tříčlennou volební komisi pro volbu kandidáta na funkci děkana. Předsedu a další členy volební komise pro volbu kandidáta na funkci děkana jmenuje a odvolává AS FM VŠE ze členů akademické obce FM VŠE. Volební komise pro volbu kandidáta na funkci děkana je usnášeníschopná, pokud se sejde nadpoloviční většina jmenovaných členů. Volební komise pro volbu kandidáta na funkci děkana rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. Volební komise pro volbu kandidáta na funkci děkana stanoví podrobná pravidla průběhu volby kandidáta na funkci děkana včetně pravidel veřejné prezentace dle článku 9 a průběhu volebního zasedání dle článku 10. Doba mezi dnem vyhlášení volby kandidáta na funkci děkana a posledním dnem pro odevzdání přihlášky nesmí být kratší než 14 dní.
 3. Přihláška uchazeče o funkci děkana (dále jen „uchazeč“) se odevzdává v zalepené obálce, označené „Volba kandidáta na funkci děkana Fakulty managementu Vysoké školy ekonomické v Praze“ a adresované předsedovi volební komise pro volbu kandidáta na funkci děkana, do podatelny Fakulty managementu VŠE v sídle školy nejpozději 14 dní před dnem konání volby. Přesný termín posledního možného odevzdání přihlášky určí AS FM VŠE ve vyhlášení volby. Uchazeč nesmí být členem volební komise pro volbu kandidáta na funkci děkana.
 4. Přihláška uchazeče musí mít listinnou formu a musí být uchazečem vlastnoručně podepsána. Přihláška obsahuje životopis se základními osobními údaji, korespondenční adresu uchazeče a stručnou charakteristiku programových cílů pro funkční období děkana.
 5. Volební komise pro volbu kandidáta na funkci děkana po uplynutí lhůty dle odstavce 3 u každé přihlášky posoudí, zda splňuje všechny náležitosti podle odstavce 4 a v případě nedostatků vyzve uchazeče, aby je ve lhůtě 48 hodin odstranil. V případě, že uchazeč ve lhůtě nedostatky přihlášky neodstraní, má se za to, že přihlášku nepodal.
 6. Volební komise bez zbytečného odkladu zveřejní seznam uchazečů. Proti nezařazení na seznam uchazečů se může uchazeč odvolat k AS FM VŠE ve lhůtě 48 hodin od zveřejnění seznamu. AS FM VŠE v takovém případě o seznamu uchazečů bez zbytečného odkladu rozhodne s konečnou platností.

Článek 9 – Veřejná prezentace uchazečů o funkci děkana

 1. Po marném uplynutí lhůty podle článku 8 odstavce 6 věty druhé nebo po rozhodnutí AS FM VŠE o seznamu uchazečů podle článku 8 odstavce 6 věty třetí volební komise pro volbu kandidáta na funkci děkana písemně vyzve uchazeče k účasti na společné veřejné prezentaci svých programů před akademickou obcí fakulty.
 2. Společná veřejná prezentace uchazečů před akademickou obcí fakulty proběhne nejpozději týden před termínem konání voleb. Pokud tomu nebrání technické problémy, je tato prezentace audiovizuálně zaznamenávána. Záznam je neprodleně po skončení prezentace zveřejněn.
 3. Uchazeči si vylosují pořadí, ve kterém prezentují svůj program pro dané funkční období.
 4. Po skončení vystoupení jednotlivých uchazečů následuje diskuse, kterou řídí předseda volební komise pro volbu kandidáta na funkci děkana nebo jím pověřený člen.

Článek 10 – Volební zasedání AS FM VŠE pro volbu kandidáta na funkci děkana

 1. Volba kandidáta na funkci děkana probíhá na zasedání AS FM VŠE v termínu, který byl stanoven ve vyhlášení voleb. Diskusi před volbou a průběh volby řídí předseda volební komise pro volbu kandidáta na funkci děkana nebo jím pověřený člen.
 2. Volební komise pro volbu kandidáta na funkci děkana pozve uchazeče na volební zasedání.
 3. Před volbou kandidáta na funkci děkana uchazeči odpovídají na otázky členů AS FM VŠE.
 4. Mezi jednotlivými koly volby mají uchazeči právo na nejvýše pětiminutové vystoupení. Po těchto vystoupeních již není možné klást uchazečům otázky.
 5. Pro pořizování zápisu z volebního zasedání se přiměřeně použijí ustanovení článku 6 odstavců 10 a 11.

Článek 11 – Volba kandidáta na funkci děkana

 1. Volba kandidáta na funkci děkana je tajná.
 2. Volba kandidáta na funkci děkana může probíhat nejvýše ve třech kolech, přičemž všechna kola musí proběhnout na tomtéž zasedání v jednom dni.
 3. Kandidátem na funkci děkana je zvolen ten uchazeč, který získá v daném kole voleb nadpoloviční většinu hlasů všech členů AS FM VŠE.
 4. Pokud v prvním kole nezíská nadpoloviční většinu hlasů všech členů AS FM VŠE žádný uchazeč, postupují dva uchazeči s nejvyšším počtem získaných hlasů do druhého kola. Dosáhne-li shodného nejvyššího počtu hlasů více uchazečů, nebo nejvyšší počet hlasů získá jeden uchazeč a druhý nejvyšší počet více uchazečů, postupují do druhého kola všichni takoví uchazeči.
 5. Pokud ve druhém kole nezíská nadpoloviční většinu hlasů všech členů AS FM VŠE žádný uchazeč, postupuje uchazeč s nejvyšším počtem získaných hlasů do třetího kola. Dosáhne-li shodného nejvyššího počtu hlasů více uchazečů, postupují do třetího kola všichni takoví uchazeči.
 6. Pokud některý z uchazečů v průběhu volby odstoupí, výsledky dosavadních kol volby se nemění.
 7. Nezíská-li žádný z uchazečů ve třetím kole požadovaný počet hlasů, AS FM VŠE do sedmi kalendářních dnů vyhlásí novou volbu.

Článek 12 – Zveřejnění výsledků volby kandidáta na funkci děkana

 1. Výsledky volby kandidáta na funkci děkana budou zveřejněny bez zbytečného odkladu.
 2. Volební komise pro volbu kandidáta na funkci děkana vyhotoví protokol o volbě kandidáta na funkci děkana do 24 hodin po skončení volby.
 3. Po zvolení kandidáta na funkci děkana postupuje předseda AS FM VŠE protokol o volbě neprodleně rektorovi.
 4. Volební komise pro volbu kandidáta na funkci děkana zaniká předáním protokolu o volbě kandidáta na funkci děkana, hlasovacích lístků, přihlášek uchazečů a ostatních materiálů z volby kandidáta na funkci děkana předsedovi AS FM VŠE.

Článek 13 – Nová volba kandidáta na funkci děkana

V nové volbě kandidáta na funkci děkana se postupuje podle pravidel uvedených v článcích 8 až 12.

Článek 14 – Závěrečná ustanovení

 1. Zrušuje se dosavadní Jednací řád AS FM VŠE.
 2. Tento Jednací řád AS FM VŠE nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení Akademickým senátem VŠE.