Vyhlášení voleb kandidáta na funkci děkana Fakulty managementu VŠE pro funkční období 2024 – 2028

Akademický senát Fakulty managementu Vysoké školy ekonomické v Praze vyhlašuje Volbu kandidáta na funkci děkana FM VŠE ve funkčním období 2024–2028. Volební zasedání AS FM VŠE proběhne 19. října 2023 od 14:00 v zasedací místnosti 408 v budově Fakulty managementu Vysoké školy ekonomické v Praze, ul. Jarošovská 1117/II, Jindřichův Hradec.

Termín posledního možného odevzdání přihlášky uchazeče o funkci děkana je 21. září 2023, 12:00.

Akademický senát Fakulty managementu Vysoké školy ekonomické v Praze současně v souladu s článkem 8 odstavce 2 zřídil Volební komisi pro volbu kandidáta na funkci děkana a současně jmenoval předsedu této volební komise a jmenoval další členy volební komise z řad členů akademické obce FM VŠE takto:

 • Ing. Jiří Vopátek, Ph.D. – předseda a člen Volební komise pro volbu kandidáta na funkci děkana
 • Ing. Petra Kozáková, Ph.D. – členka Volební komise pro volbu kandidáta na funkci děkana
 • Mgr. Vladimír Hanousek, LL.M. – člen Volební komise pro volbu kandidáta na funkci děkana
 • Ing. Daria Gunina – členka Volební komise pro volbu kandidáta na funkci děkana

Volební komise pro volbu kandidáta na funkci děkana rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.


Postup průběhu volby kandidáta na funkci děkana (funkční období 2024 – 2028), pravidla veřejné prezentace, průběh volebního zasedání a harmonogram

Zásady volební komise pro volbu kandidáta na funkci děkana

 1. Termín pro podání přihlášky uchazeče o funkci děkana doručením přímo na podatelnu FM: do 21. 9. 2023 do 12:00 včetně. Přihláška uchazeče musí mít listinnou formu a musí být uchazečem vlastnoručně podepsána (úředně ověřený podpis se nevyžaduje). Přihláška současně musí obsahovat:
  1. životopis uchazeče o funkci děkana spolu se základními osobními údaji,
  2. korespondenční adresu uchazeče spolu s používanou e-mailovou adresou. Případná datová schránka uchazeče (má-li ji zřízenou) nebude pro účely případné korespondence s uchazečem využívána,
  3. stručnou charakteristiku programových cílů pro funkční období děkana 2024 – 2028.

  Přihláška uchazeče o funkci děkana se odevzdává na podatelnu FM v zalepené obálce, která je viditelně označena „Volba kandidáta na funkci děkana Fakulty managementu Vysoké školy ekonomické v Praze – NEOTEVÍRAT“, adresované předsedovi volební komise pro volbu kandidáta na funkci děkana – Ing. Jiřímu Vopátkovi, Ph.D.
  Oprávněná pracovnice / pracovník podatelny FM opatří doručenou obálku razítkem došlé pošty, dále na obálku zaznamená datum a přesný čas doručení (hodina, minuty) a současně připojí svůj podpis. Takto označené obálky předá oprávněná pracovnice / pracovník předsedovi volební komise pro volbu kandidáta na funkci děkana – Ing. Jiřímu Vopátkovi, Ph.D.

 1. Dne 21. 9. 2023 (čtvrtek) ve 13:00 se sejde volební komise pro volbu kandidáta na funkci děkana a u každé v termínu doručené přihlášky posoudí, zda splňuje všechny náležitosti podle výše uvedeného bodu a v případě nedostatků vyzve uchazeče, aby potřebné ve lhůtě 48 hodin doplnil a to do 23. 9. 2023 včetně (sobota). Výzvu k doplnění spolu s uvedením lhůty pro doplnění zasílá uchazeči předseda volební komise pro volbu kandidáta na funkci děkana prostřednictvím e-mailu na e-mail uchazeče, který uvedl ve své přihlášce. V případě, že uchazeč ve lhůtě nedostatky přihlášky neodstraní, má se za to, že přihlášku nepodal.
  K přihláškám doručeným po termínu doručení se nepřihlíží a volební komise takové obálky neotevírá. Na takovou obálku se uvede „Došlo po termínu – neotevřeno“ a připojí se podpisy všech přítomných členů volební komise pro volbu kandidáta na funkci děkana.
 1. Po naplnění bodu č. 2 se volební komise pro volbu na funkci děkana sejde v úterý 26. 9. 2023 v 17:30 (kancelář č. 211 na Fakultě managementu VŠE) a zajistí zveřejnění seznamu kandidátů a to formou:
  1. umožňující dálkový přístup, tj. na fm.vse.cz a současně
  2. vyvěšením na úřední desce na adrese před budovou FM (Jarošovská 1117/II, Jindřichův Hradec)

  a to nejpozději ve středu 27. 9. 2023 do 14:00 h.

  Proti nezařazení na seznam kandidátů se může uchazeč odvolat k AS FM VŠE (Akademický senát Fakulty managementu FM VŠE) ve lhůtě 48 h od zveřejnění seznamu – tj. nejdéle do 29. 9. 2023 do 14:00 včetně. Odvolání uchazeč adresuje prostřednictvím e-mailu předsedkyni AS FM VŠE Ing. Lucii Váchové, Ph.D. (lucie.vachova@vse.cz).
  AS FM VŠE v takovém případě o uchazeči rozhodne bez zbytečného odkladu s konečnou platností.
  Předseda AS FM VŠE obratem o rozhodnutí uvědomí formou e-mailu předsedu volební komise pro volbu na funkci děkana.

 1. Po naplnění bodu č. 3 předseda volební komise pro volbu na funkci děkana svolá její jednání (nejdříve na 3. 10. 2023 od 14:00), kdy volební komise projedná rozhodnutí AS FM VŠE dle bodu č. 3.
  Společná veřejná prezentace kandidátů před akademickou obcí fakulty proběhne v úterý 10. 10. 2023 v Aule FM, v čase od 14:00. Pozvání k veřejné prezentaci zasílá na email kandidáta předseda volební komise pro volbu kandidáta na funkci děkana.
 1. Kandidáti si vylosují pořadí, ve kterém prezentují svůj program pro funkční období 2024 – 2028.
  Prezentace bude audiovizuálně zaznamenána, kdy záznam je neprodleně po skončení prezentace prostřednictvím Oddělení podpory odborných činností FM (PR manažer a tiskový mluvčí FM) zveřejněn na webových stránkách FM (fm.vse.cz).
  Pro účely svého prezentování bude mít každý kandidát o funkci děkana k dispozici výpočetní techniku (počítač, dataprojektor) a mikrofon. Délka prezentace by neměla překročit 30 minut. Předseda volební komise pro volbu na funkci děkana nebo jím pověřený člen může na žádost kandidáta časový prostor prodloužit, kdy u všech kandidátů se zachovává rovný přístup.
 1. Po skončení vystoupení jednotlivých kandidátů následuje diskuse, kterou řídí předseda volební komise pro volbu kandidáta na funkci děkana nebo jím pověřený člen.
  Časový prostor pro diskusi určuje předseda volební komise pro volbu kandidáta na funkci děkana nebo jím pověřený člen. Diskuse a volba samotná neprobíhá ve stejný den.

Volební zasedání AS FM VŠE pro volbu kandidáta na funkci děkana

 1. Volební zasedání AS FM VŠE se řídí podle Jednacího řádu AS FM VŠE v Praze.
 2. Volba kandidáta na funkci děkana proběhne na zasedání AS FM VŠE ve čtvrtek 19. 10. 2023 od 14:00 v místnosti JH č. 408 v budově FM VŠE v Jindřichově Hradci.
  Předseda volební komise pro volbu kandidáta na funkci děkana nebo jím pověřený člen pozve kandidáta na volební zasedání prostřednictvím e-mailu a to minimálně 5 kalendářních dnů před samotnou volbou.
 3. Diskusi před volbou a průběh volby řídí předseda volební komise pro volbu kandidáta na funkci děkana nebo jím pověřený člen.
  Před samotnou volbou kandidáta na funkci děkana kandidáti odpovídají na otázky členů AS FM VŠE.
 4. Mezi jednotlivými koly volby mají kandidáti právo na nejvýše pětiminutové vystoupení. Po těchto vystoupeních již není možné klást uchazečům otázky.
 5. Zápis z volebního zasedání pořizuje AS FM VŠE.

Volba kandidáta na funkci děkana

 1. Volba kandidáta na funkci děkana je tajná. Člen AS FM VŠE (volič) se na základě výzvy k hlasování odebere s hlasovacím lístkem do prostoru určeného pro tajnou volbu.
 2. Členové volební komise pro volbu kandidáta na funkci děkana vydají členům AS FM VŠE hlasovací lístky se jmény uchazečů. Hlasovací lístky budou opatřeny podpisem předsedy uvedené volební komise nebo jeho pověřeným členem.
  Předseda volební komise pro volbu kandidáta na funkci děkana nebo jím pověřený člen vyhlašuje začátek a konec hlasování.
  Hlasovací lístky obsahují příjmení a jména kandidátů v abecedním pořadí. Dále se na hlasovací lístek uvede kolo volby (I., II., III.). Člen AS FM VŠE (volič) označí na hlasovacím lístku křížkem do vyznačeného pole nejvýše jednoho kandidáta. V opačném případě je hlasovací lístek neplatný. Stejně tak je hlasovací lístek neplatný v případě, že je hlasovací lístek přetržený či roztržený. K ostatním úpravám hlasovacího lístku se nepřihlíží. V případě nejasností či pochybností rozhoduje volební komise pro volbu kandidáta na funkci děkana.
  Po ukončení hlasování provedou členové volební komise pro volbu kandidáta na funkci děkana sčítání hlasů.
 3. Členové volební komise pro volbu kandidáta na funkci děkana rozdělí hlasovací lístky na platné a neplatné. Z platných hlasovacích lístků zjistí počet odevzdaných hlasů pro jednotlivé kandidáty a výsledek daného kola oznámí předseda volební komise pro volbu kandidáta na funkci děkana nebo jím pověřený člen. Kandidátem na funkci děkana je zvolen ten kandidát, který získal v daném kole voleb nadpoloviční většinu hlasů všech členů AS FM VŠE (tj. minimálně 5 hlasů).
 4. Volba kandidáta na funkci děkana může probíhat nejvýše ve třech kolech, přičemž všechna kola musí proběhnout na tomtéž zasedání v jednom dni.
 5. Pokud v prvním kole nezíská nadpoloviční většinu hlasů všech členů AS FM VŠE žádný uchazeč, postupují dva uchazeči s nejvyšším počtem získaných hlasů do druhého kola. Dosáhne-li shodného nejvyššího počtu hlasů více uchazečů, nebo nejvyšší počet hlasů získá jeden uchazeč a druhý nejvyšší počet více uchazečů, postupují do druhého kola všichni takoví uchazeči.
 6. Pokud ve druhém kole nezíská nadpoloviční většinu hlasů všech členů AS FM VŠE žádný uchazeč, postupuje uchazeč s nejvyšším počtem získaných hlasů do třetího kola. Dosáhne-li shodného nejvyššího počtu hlasů více uchazečů, postupují do třetího kola všichni takoví uchazeči.
 7. Pokud některý z uchazečů v průběhu volby odstoupí, výsledky dosavadních kol volby se nemění.
 8. Nezíská-li žádný z uchazečů ve třetím kole požadovaný počet hlasů, AS FM VŠE do sedmi kalendářních dnů vyhlásí novou volbu.

Zveřejnění výsledků volby kandidáta na funkci děkana

 1. Volební komise pro volbu kandidáta na funkci děkana vyhotoví protokol o volbě kandidáta na funkci děkana do 24 hodin po skončení volby. V protokolu je uvedeno:
  1. počet vydaných hlasovacích lístků,
  2. počet odevzdaných hlasovacích lístků,
  3. počet neplatných hlasů,
  4. počet platných hlasů,
  5. počet hlasů pro jednotlivé uchazeče,
  6. jméno kandidáta (uchazeče) pro návrh na jmenování děkana, případně jména kandidátů (uchazečů) postupujících do dalšího kola volby,
  7. případně další významné okolnosti z průběhu volby.

  Protokol podepisuje předseda volební komise pro volbu kandidáta na funkci děkana a dále všichni přítomní členové uvedené volební komise. Podepsaný protokol předá předseda volební komise pro volbu kandidáta na funkci děkana nebo jím pověřený člen předsedkyni AS FM VŠE.

 1. Výsledky volby kandidáta na funkci děkana budou zveřejněny bez zbytečného odkladu. Zveřejnění výsledku zajistí předseda AS FM VŠE formou:
  1. umožňující dálkový přístup, tj. na fm.vse.cz a současně
  2. vyvěšením na úřední desce na adrese před budovou FM (Jarošovská 1117/II, Jindřichův Hradec)
 1. Volební komise pro volbu kandidáta na funkci děkana zaniká předáním protokolu o volbě kandidáta na funkci děkana, hlasovacích lístků, přihlášek uchazečů a ostatních materiálů z volby kandidáta na funkci děkana předsedkyni AS FM VŠE.
 2. Po zvolení kandidáta na funkci děkana postupuje předsedkyně AS FM VŠE protokol o volbě neprodleně rektorovi.

Schváleno volební komisí pro volbu kandidáta na funkci děkana na svém jednání dne 7. 9. 2023.

Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., v. r.
předseda volební komise pro volbu kandidáta na funkci děkana
V Jindřichově Hradci 7. 9. 2023