Vyhlášení voleb do Akademického senátu Fakulty managementu VŠE a seznam kandidátů

Na základě usnesení Akademického senátu Fakulty managementu Vysoké školy ekonomické v Praze (AS FM VŠE) ze dne 20. srpna 2020 a v souladu s platným Volebním řádem AS FM VŠE, vyhlašuje AS FM VŠE

volby do Akademického senátu Fakulty managementu Vysoké školy ekonomické v Praze pro období 30. 10. 2020 – 29. 10. 2023.

Volby se uskuteční v místnosti č. JH 110 v budově Fakulty managementu VŠE dne 23. září 2020 (středa) v době od 10:00 do 16:00.

Volby se řídí Volebním řádem AS FM VŠE.

Členy AS FM VŠE volí v přímých volbách s tajným hlasováním členové akademické obce fakulty, a to odděleně:

 • ve volebním obvodě akademických pracovníků působících na fakultě,
 • ve volebním obvodě studentů zapsaných na fakultě.

Akademický pracovník působící na fakultě, který je zároveň studentem zapsaným na fakultě, může v rámci vyhlášených voleb volit a být volen pouze ve volebním obvodu akademických pracovníků působících na fakultě.

Seznam kandidátů (abecedně dle příjmení)

 • Bažantová Simona
 • Dvořák Jiří
 • Gunina Daria
 • Hajdíková Taťána
 • Kalenský Jakub
 • Král Pavel
 • Martiushenko Kateryna
 • Pažitný Peter
 • Shavshukov Anton
 • Šimáček Petr
 • Váchová Lucie
 • Vinšová Tereza
 • Závodný Pospíšil Jan

Kandidátní listina za volební obvod akademických pracovníků působících na fakultě

 • Dvořák Jiří
 • Gunina Daria
 • Hajdíková Taťána
 • Král Pavel
 • Pažitný Peter
 • Váchová Lucie
 • Vinšová Tereza
 • Závodný Pospíšil Jan

Kandidátní listina za volební obvod studentů zapsaných na fakultě

 • Bažantová Simona
 • Kalenský Jakub
 • Martiushenko Kateryna
 • Shavshukov Anton
 • Šimáček Petr

Pravidla průběhu voleb (čl. 8 Volebního řádu AS FM VŠE Praha)

 • Volič (= člen akademické obce: akademický pracovník FM, student FM) prokáže svou totožnost přítomným členům volební komise (občanský průkaz, cestovní pas či jiný úřední doklad vydaný ČR; fakultní karta či ISIC).
 • Volby jsou přímé a tajné. Úprava hlasovacího lístku probíhá samotným voličem v prostoru určeném pro úpravu hlasovacího lístku v místnosti č. 110.
 • Každý člen akademické obce fakulty může volit pouze jednou a použít k hlasování nejvýše jeden hlasovací lístek pro příslušný volební obvod.
 • Akademičtí pracovníci volí max. 6 kandidátů z volebního obvodu akademických pracovníků působících na fakultě.
 • Studenti volí max. 3 kandidáty z volebního obvodu studentů zapsaných na fakultě.
 • Bude-li na hlasovacím lístku označeno více kandidátů v rámci příslušného volebního obvodu (více než 6 či více než 3), tak v takovém případě je hlasovací lístek neplatný.
 • V případě, že některý z kandidátů odstoupí ze své kandidatury, tak v takovém případě se nemění seznam kandidátů ani kandidátní listina. Volební komise v den voleb uvedenou informaci viditelně umístí před vstupem do volební místnosti. Volební komise v rámci výsledků voleb k získaným hlasům u kandidáta, který odstoupí ze své kandidatury, se nepřihlíží (= jakoby na kandidátní listině, hlasovacím lístku nebyl dotyčný kandidát uveden).

Pravidla volební kampaně

 • Kandidáti na člena AS FM VŠE mají právo uskutečňovat svoji volební kampaň ode dne vyhlášení voleb včetně až do dne předcházejícímu konání voleb včetně; kampaň tedy musí skončit nejpozději 22. září 2020.
 • Volební kampaň uskutečňovaná v prostorách Fakulty managementu nesmí být prováděna tak, aby narušila nebo jakýmkoliv jiným způsobem omezila výuku nebo jinou vzdělávací a tvůrčí činnost.
 • Volební kampaň se vede v souladu s právními předpisy, vnitřními předpisy Fakulty managementu a v souladu se zásadami slušnosti, čestnosti a kolegiality.
 • Při volební kampani jsou nepřípustné jakékoliv formy nátlaku, nabídka zboží nebo služeb, včetně nabídky protislužeb.

Stížnost proti řádnému průběhu voleb může člen akademické obce fakulty podat do tří pracovních dnů od zveřejnění protokolu o výsledcích voleb. Stížnost musí být zdůvodněná a podává se výhradně ze školní e-mailové adresy (@vse.cz nebo @insis.vse.cz) stěžovatele předsedovi volební komise elektronickou poštou na adresu: jiri.vopatek@vse.cz.