Změna šablony kvalifikačních prací

Fakulta managementu reaguje (nejen) na nástup nástrojů generativní umělé inteligence a reformuluje požadavky na kvalifikační práce. Novou šablonu (která tyto požadavky shrnuje a rovněž i mění formální náležitosti práce) naleznete na tradiční stránce Šablony kvalifikačních prací.

Bedlivě sledujeme aktuální změny ve vysokoškolském vzdělání způsobené nástupem moderních technologií i způsoby, jakým se s těmito změnami vypořádávají další vysokoškolské instituce nejen v ČR ale i v zahraničí. Kvalifikační práce rušit nechceme. Domníváme se, že se stále jedná o validní a reliabilní způsob ověření naplnění profilu absolventa a že by důkaz, že student dosáhl požadovaných kompetencí měl být veřejně dostupný. Stejně tak se domníváme, že je správné, že tyto výstupní kompetence jsou ověřovány prostřednictvím zpracování komplexního a dlouhodobého úkolu (kvalifikační práce) pod vedením zkušeného akademického pracovníka (a za přispění dalších kolegů, např. v seminářích ke kvalifikačním pracím, kde kandidáti musí své průběžné výstupy obhájit v diskusi).

V požadavcích na kvalifikační práce nicméně dochází k podstatných změnám, které  se uplatní už na práce obhajované v červnu 2025 (pro studenty, kteří nastoupili ke studiu v září 2023 v případě magisterského, a v září 2022 v případě bakalářského studia; pro ty, kteří studium prodlužují, se podmínky nemění a mohou rozpracovanou práci dokončit dle původních podmínek, případně – pokud ještě nezačali text zpracovávat, vypracovat práci dle podmínek nových). Co se ale nemění, jsou požadavky na obsah prací, resp. na to, co má kandidát kvalifikační prací prokázat. Stále tedy platí, že bakalářské práce lze zpracovávat jako praktické či výzkumné zaměřené a diplomové práce jako aplikačně zaměřené, výzkumné, či konceptuální. Zde nedochází k žádným změnám, mění se víceméně jen forma práce.

Mezi zásadní změny patří zejména:

  1. Požadavky na délku textu se radikálně zkracují. Domníváme se, že v současné době je kompetence „zpracovat rozsáhlý, souvislý, smysluplný, odborný text“ již nepříliš důležitá. Doba přeje zkracování a údernosti. I proto očekáváme, že délka práce nepřesáhne 6-8 tisíc slov (pokud se nejedná např. o kvalitativní výzkumnou práci). Další změnou je, že požadavky na bakalářské i diplomové práce jsou shodné (6-8 tisíc slov, více viz šablona), práce se mezi jednotlivými stupni studia liší svojí obtížností (vychází ze zadání). Zkrácení textu se týká zejména literární rešerše. Chceme od kandidátů vidět krátký, hutný, odborný text (obvyklé o délce nepřesahující 2-3 tisíce slov), který zejména argumentuje téma/cíle práce a zvolenou metodiku. Cílem není opisovat a reformulovat dlouhé pasáže z jiných zdrojů. Zde lidskou práci nahrazuje umělá inteligence.
  2. Větší volnost mají kandidáti v praktické části. Stále platí, že je nezbytné popsat a argumentovat detailně metodiku práce (800-1 500 slov), očekávaný rozsah praktické části se odvíjí od cílů práce a zvolené metodiky (může se jednat o několik málo stran v případě kvantitativních prací, ale i o rozsáhlejší texty v případě, kdy to vyžaduje povaha práce – texty postavené na kvalitativních či smíšených přístupech).
  3. Formální požadavky práce jsme přizpůsobili moderním typografickým trendům. Šablona je nyní jednodušší (zmizelo zadání – je v InSIS a papírové práce se již neodevzdávají), zmizely i další zbytečné stránky jako poděkování, seznamy obrázků a tabulek, …), zmizely oddíly, které často práci komplikovaly, text již nevyužívá zrcadlovou sazbu, nepracuje se sudými/lichými stránkami.
  4. Změnil se požadovaný citační styl. Nově přecházíme na APA (v aktuální verzi). Příklady citací a další informace má přehledně zpracovány Centrum informačních a knihovnických služeb.

Věříme, že změny oceníte, ať už jako studenti nebo jako vedoucí a oponenti kvalifikačních prací. S dotazy k šabloně se obracejte na Jiřího Přibila (v případě formálních požadavků) nebo Tomáše Kincla (v případě požadavků obsahových).

 

 

 

Změna šablony kvalifikačních prací