Další stipendijní programy

3Nabídka možností k výjezdu je natolik bohatá, že to může na začátku odradit. Šanci vycestovat do zahraničí za získáním důležitých poznatků a praktických znalostí je však určitě dobré využít! Pokud jste si nevybrali výjezd z interně administrovaných programů, je možné si vybrat z dalších programů, jako například CEEPUS (konkrétně přímo síť pro studenty doktorského studia), nebo programy Domu zahraniční spolupráce, kde je nabízena celá řada programů pro vědeckou kariéru mladých doktorandů. Dalšími prestižními stipendijními programy, které jsou financované částečně českou vládou a částečně vládami dalších zemí pobytu, jsou například Fulbrightova stipendia (USA), DAAD (Německo), AKTION (Rakousko) a CEFRES (Francie). Tento krátký přehled vám přiblíží jednotlivá stipendia a nasměruje vás, jak v případě zájmu postupovat dále.


CEEPUS – Central European Exchange Programme for University Studies

CEEPUS je středoevropský výměnný univerzitní program, který se zaměřuje na podporu akademické mobility a regionální spolupráce v rámci evropských univerzitních sítí. Vysoké škola ekonomická v Praze je zapojena konkrétně do sítě Amadeus, která je koordinována Wirtschafts Universität Wien v Rakousku. Cílem programu je vytvoření středoevropské univerzitní sítě na základě dílčích sítí. V současné době je do programu zapojeno více než 15 zemí ze střední a východní Evropy.

Do programu se lze zapojit v rámci sítí vysokých škol nebo individuálně (jako freemover). Příspěvek na pobyt je financován ze zdrojů programu CEEPUS. Dle pravidel financování programu pobírají studenti stipendium na hostitelské škole, výše stipendia je stanovena pro každou zemi v jiném rozsahu. Stipendium je určeno na ubytování a stravování a je vypláceno v hostitelské zemi.

Obecné podmínky

 • Podpora je určena studentům řádného denního studia a akademickým pracovníkům na plný úvazek.
 • Nelze žádat o stipendium, pokud vyjíždíte do země, v níž máte občanství.
 • Stipendium vyplácí hostitelská univerzita, cestovné může hradit vysílající univerzita.
 • Stipendia nemohou být poskytnuta na výzkum. Výjimkou jsou doktorské práce. Mohou být udělena za účelem praktického výcviku.

Výhody programu CEEPUS

 • Srozumitelná a jednoduchá organizace i administrativa
 • Individuální mobilita „freemover“
 • Poskytuje podporu i krátkodobých pobytů
 • Možnost dlouhodobé kontinuity projektů

Informace o tom, jak se zapojit do programu, jaká jsou jednotlivé výše finanční podpory a jaké jsou zkušenosti studentů z těmito výjezdy jsou k dispozici na stránkách Oddělení zahraničních styků. Praktické informace (požadavky na účast v programu, seznam předmětů na jednotlivých univerzitách) pak naleznete na stránkách CESEE – Central and South-East European PhD Network.


DZD – Dům zahraniční spolupráce

Dům zahraniční spolupráce je příspěvková organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a česká národní agentura pro mezinárodní vzdělávání. Zajišťuje pestrou škálu aktivit v oblasti mezinárodního vzdělávání: přispívá k rozvoji vzdělávacích aktivit škol, podporuje profesní růst učitelů, vzdělavatelů dospělých a pracovníků s mládeží. Nabízí příležitost rozšířit si vzdělání a získat zkušenosti v zahraničí.

DZS má na starosti řadu mezinárodních programů a realizuje aktivity vztahující se k oblasti podpory vzdělávání. Za Českou republiku administrují vzdělávací programy jako Erasmus+, AKTION ČR – Rakousko, Barrande Fellowship program, DAAD nebo Fondy EHP.

Obecné podmínky

 • DZS poskytuje přehled celé řady programů, které mají odlišně nastavené požadavky na účast v programu a podmínky výjezdu.
 • Více informací

Výhody organizace DZS

 • Řada výměnných pobytů a možností, jak vycestovat
 • Kariérní rozvoj
 • Rozšíření vzdělání a získání zkušeností v zahraničí
 • Podrobné informace o programech

Nabídka studijních a výzkumných možností v partnerských zemích pro akademický rok 2021/2022 je dostupná v přehledném katalogu. Informace jsou rozděleny podle jednotlivých zemí. U každé země jsou uvedeny všechny podstatné informace, jako je výše stipendia, délka pobytu, počet stipendijních míst atd. Seznam dostupných programů je k dispozici opět na stránkách DZS.


Informace o dalších stipendijních programech a grantech najdete na stránkách Austrian Database for Scholarships & Research Grants.


Fulbright program

Komise J. Williama Fulbrighta je česko-americkou mezivládní organizací, jejímž hlavním záměrem je podpora vědeckých, vzdělávacích a kulturních výměn mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými. Tuto podporu provádí zejména pomocí stipendijních programů a také prostřednictvím informačních a poradenských služeb. Nejdůležitějším úkolem Fulbrightovy komise je formovat a pomáhat vzájemné pochopení mezi lidmi obou států pomocí kulturních výměn v oblasti vzdělávání.

Mezi další účely komise patří například zvýšení odbornosti a rozvoje ve specifických známých i nových oborech a prohlubování znalostí o programech a různých dalších možnostech studia a výzkumu v USA.

Příklady stipendií

Fulbright-Masarykovo stipendium se soustřeďuje zejména na podporu dlouhodobých pobytů českých doktorandů v USA, kde budou provádět výzkumy. Tito studenti musí být odborníky ve své vědecké oblasti, ale také musí být aktivní ve veřejném životě svých institucí. To například znamená že pracují v akademickém senátu, spolupracují s místní samosprávou atd.

Stipendium pro postgraduální studium je určeno pro studium či výzkum na úrovni Master nebo Ph.D. ve Spojených státech pro všechny obory. Cílem pobytu může být Výzkumný pobyt (visiting research student) nebo studijní pobyt.

Obecné podmínky

 • České občanství
 • Trvalý pobyt v České republice
 • Aktivní účast v akademickém životě své instituce či komunity
 • Velmi dobrá znalost angličtiny
 • Výborné studijní výsledky během vysokoškolského studia

Výhody organizace Fulbright

 • Podpora dlouhodobých pobytů
 • Rozšíření vzdělání a získání nových zkušeností v USA
 • Široká nabídka stipendijních programů
 • Mimo stipendijních programů také poradenské služby

Uchazeč si může v jednom akademickém roce podat pouze jednu přihlášku do Fulbright programů. Nelze tak tedy podat přihlášku např. ve Fulbrightově stipendiu pro postgraduální výzkum a následně také žádat o Fulbright-Masarykovo stipendium.


Stipendium DAAD

DAAD (Deutscher Akademischer Austausch Dienst) je německá organizace, která zařizuje studijní pobyty a stáže studentů. Nabízí na základě mezinárodních smluv do Německa celou řadu stipendií pro různé cílové skupiny nyní konkrétně pro akademický rok 2021/2022. Stipendium je financováno Česko-bavorskou vysokoškolskou agenturou (BTHA) a Bavorským centrem pro střední, východní a jihovýchodní Evropu (BAYHOST).

Jednotlivé nabídky najdete ve Vyhledávači stipendií na oficiálních stránkách DAAD nebo na stránkách DZS, který také žádosti o stipendia vyřizuje.


AKTION

AKTION je Česko-rakouský program, který napomáhá spolupráci ve vysokoškolském vzdělávání a výzkumu prostřednictvím stipendií a projektů spolupráce. Program poskytuje individuální stipendia na studijní nebo vědecké pobyty a účast na letních jazykových nebo odborných školách v Rakousku.

Studijní pobyt by měl sloužit k přípravě doktorské práce a k provedení vědeckého výzkumu. Doktorandům je stipendium poskytováno na 1 až 9 měsíců.

Bližší informace k výběrovým řízením naleznete na webových stránkách DZS.


CEFRES

CEFRES (Centre français de recherche en sciences sociales) je Francouzský ústav pro výzkum, který nabízí stipendia pro studenty společenských věd. Jeho posláním je vytváření sítí mezi výzkumnými skupinami z Francie, České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska. Prostřednictvím vědecké sítě ve Francii a ve střední Evropě, rozvíjí CEFRES svou politiku díky spolupráci s partnery v České republice.

CEFRES podporuje výjezdy v rámci Francie a zemí Visegrádské čtyřky a přijímá mladé vědce a výzkumné pracovníky. Výzkumné projekty doktorandů by měli být v souladu se všeobecnou vědeckou politikou ústavu (viz Zapojte se).

Více informací můžete nalézt na stránkách CEFRES.