Finanční podpora FM VŠE

Fakulta managementu podporuje z prostředků stipendijního fondu studenty při výjezdech do zahraniční. O tuto podporu mohou žádat doktorandi prezenční kombinované formy studia.

Podpora má formu stipendia, které je studentovi vyplaceno jako jednorázová platba. Její výše se odvíjí od typu výjezdu, zařazení cílové země (tedy země, do níž student plánuje svůj výjezd) do příslušné nákladové skupiny, délky a účelu pobytu. Finanční podpora FM VŠE je nenároková. Žádost o finanční podporu nemusí být vždy schválena.


Žádost o finanční podporu

 • Žádosti o finanční podporu se předkládají proděkanovi pro vědu, výzkum a doktorské studium prostřednictvím fakultního International Mobility Manažera. Žádosti přijímá proděkan pro vnější vztahy.
 • Žádost je nutné odevzdat nejpozději 2 týdny před zahájením mobility (vytištěný a podepsaný originál nebo naskenovaný podepsaný dokument v elektronické podobě)
 • Formulář žádosti
 • Povinné přílohy žádosti:
  • motivační dopis v českém či anglickém jazyce, v němž doktorand představí účel mobility (vytištěný podepsaný originál nebo naskenovaný podepsaný dokument v elektronické podobě)
  • akceptační dopis/potvrzení o přijetí na zahraniční vysokoškolskou instituci (formulář)
 • Žádostí o finanční podporu student se zavazuje po ukončení pobytu zpracovat zprávu o přínosu akce pro jeho/její doktorské studium.

Během pobytu

Pokud byl doktorandovi schválen finanční příspěvek od FM VŠE, musí si během posledního týdne svého pobytu opatřit Confirmation of Study Period.

Po návratu

Pokud byl doktorandovi schválen finanční příspěvek od FM VŠE, musí do 30 dnů od ukončení pobytu odevzdat v elektronické podobě následující dokumenty (podepsané):

  • Confirmation of Study Period (formulář)
  • Kopie cestovních dokladů (letenek, jízdenek apod.)
  • Závěrečnou odbornou zprávu o studiu a činnosti na zahraniční vysokoškolské instituci a jejím přínosu pro doktorské studium (volná forma)
  • Zpětnou vazbu o zkušenostech z výjezdu (formulář) – zpráva obsahuje souhlas se zpracováním osobních údajů, se zveřejněním fotografií a také souhlas se zapojením do propagačních aktivit fakulty

Všechny vyplněné dokumenty se odevzdávají proděkanovi pro vědu, výzkum a doktorské studium prostřednictvím fakultního International Mobility Manažera.


Podpora získání jazykového certifikátu

Studenti fakulty mají možnost získat i další prostředky kompenzující jejich úsilí a náklady spojené se získáním jazykového certifikátu. Podmínkou pro získání této formy podpory je dosažení alespoň úrovně B2 v daném jazyce. Ověření dosažení příslušné jazykové úrovně je provedeno dle tabulek.
Výše stipendia spojená se získáním jazykového certifikátu závisí na dosažené jazykové úrovni:

 • v případě úrovně B2 je rovna doložitelným nákladům na získání certifikátu do maximální výše 5000 Kč za jazykový certifikát,
 • v případě úrovně C1 nebo C2 je rovna doložitelným nákladům na získání certifikátu do maximální výše 6500 Kč za jazykový certifikát.

Žádosti o finanční podporu na získání jazykového certifikátu se předkládají proděkanovi pro vědu, výzkum a doktorské studium prostřednictvím fakultního International Mobility Manažera. Žádosti přijímá fakultní International Mobility Manažer Ing. Daria Gunina, kancelář JH 104.

Žádost o podporu na získání jazykového certifikátu nemá formální podobu, stačí zaslat pouze e-mail proděkanovi pro vnější vztahy, v němž student

 • uvede účel získání jazykového certifikátu (studijní a výzkumný pobyt či účast na semináři nebo letní škole)
 • zašle
  • elektronickou kopii získaného certifikátu (pro potvrzení dosažené úrovně)
  • elektronickou kopii potvrzení o zaplacení částky spojené se zkouškou k získání jazykového certifikátu.

Tato podpora je nenároková. Podpora nemůže být poskytnuta na získání jazykového certifikátu, pokud se jazyková zkouška konala před začátkem doktorského studia.


V případě dotazů kontaktujte fakultního proděkana pro vnější vztahy nebo proděkana pro vědu, výzkum a doktorské studium.