Fakulta managementu slaví 25 let své existence

„Když se prvního září roku 1994 vydaly děti do školy, nikdo z nich, ani většina jejich rodičů, netušila, jak významný je to den pro jindřichohradecké vzdělávání. Z pracoviště pedagogické fakulty Jihočeské univerzity se v tento den stala plnohodnotná Fakulta managementu!“

Těmito slovy byla zahájena slavnostní ceremonie, během níž byla Fakulta managementu pasována do dospělosti. Rok 2019 je rokem, v němž fakulta slaví pětadvacet let od svého faktického vzniku. Toto významné jubileum bylo završeno oficiálními oslavami, které v sobotu 26. října 2019 proběhly v prostorách Fakulty managementu.

Fakulta managementu, která byla oficiálně zřízena k 1. 1. 1994 ušla za svou historii značný kus cesty. Z původního „detašovaného pracoviště“ jazykového ústavu Jihočeské univerzity se postupem času stala plnohodnotnou fakultou Jihočeské univerzity a následně od 1. 1. 1998 přešla pod svazek fakult Vysoké školy ekonomické v Praze. Během své historie se na ní vystřídala řada významných kapacit oboru management, v jejím vedení pak celkem 5 děkanů. Za svou relativně krátkou historii dokázala Fakulta managementu, respektive její představitelé, mnohé. K akreditaci bakalářských a navazujících magisterských studijních programů přibyl postupem času i program doktorský, následně získala fakulta i právo habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem.

V průběhu posledních deseti let prošla fakulta několika fázemi velmi komplexních a náročných rekonstrukcí, díky nimž se v současné době řadí mezi nejmoderněji vybavená vysokoškolská pracoviště v republice.

Oficiálních oslav 25 let existence Fakulty managementu se zúčastnila nejen řada významných hostů Vysoké školy ekonomické v Praze, ale rovněž zástupci města Jindřichův Hradec, místních organizací, zaměstnanci a studenti fakulty a pozvání přijali rovněž její absolventi. Fakulta se v rámci oficiálních oslav otevřela opět také veřejnosti, pro niž byly připravený komentované prohlídky pod vedením emeritního děkana, prof. Pavla Pudila. Díky nim mohli návštěvníci zhlédnout místa, na která se běžně nedostanou (depozitář knihovny ve sklepních prostorách, audiovizuální místnost ovládající techniku velké auly, pracovny hostujících profesorů a jiné). Nejen návštěvníkům z řad veřejnosti, ale všem byla poprvé odhalena výstava informačních panelů „Fakulta se představuje“, která mapuje současné aktivity fakulty směrem ke všem jejím cílových skupinám. V prostorách knihovnického a informačního centra pak mohli zhlédnout výstavu mapující historii fakulty „Fakulta v běhu času“.

Během následující oficiální ceremonie byla Fakulta managementu pasována do dospělosti, a to třemi významnými osobami – kancléřem Vysoké školy ekonomické v Praze, doc. Mgr. et Mgr. Andrejem Tóthem, Ph.D., starostou města Jindřichův Hradec, Ing. Stanislavem Mrvkou a současným děkanem Fakulty managementu, doc. Ing. Vladislavem Bínou, Ph.D. Všichni tři přednesli u této slavnostní příležitosti krátkou řeč a děkan poté převzal památeční listiny pasující Fakultu managementu do dospělosti. Následný kulturní program se nesl v duchu improvizovaného klavírního recitálu klavírního mistra Jiřího Pazoura. Celé odpoledne a večer vyvrcholily slavnostním rautem, během nějž měli všichni hosté možnost fakultě popřát k její dospělosti.

Fakulta má před sebou ještě dlouhou cestu, na níž ji budou provázet nové a nové tváře, ať už studentské, zaměstnanecké či partnerské. Přejeme jí proto hodně sil při zvládání překážek, získání dalších úspěchů a zkrátka růžovou budoucnost!