Mezinárodní projekt DIGI4Care plánuje nasazení digitálních technologií pro pacienty s kognitivními poruchami

V pondělí 18. března 2024 proběhlo v prostorách Sociálního centra Kraje Vysočina úvodní setkání v rámci mezinárodního projektu DIGI4Care, jehož se kromě projektového týmu z Fakulty managementu zúčastnili také zástupci partnerských organizací, které budou na projektu participovat. Projektový tým z Fakulty managementu pod vedením Petera Pažitného prezentoval zástupcům Kraje Vysočina a jednotlivých center sociálních služeb celkový záměr projektu a možné způsoby zapojení těchto organizací do projektu. Kromě Jiřího Bíny, Kateřiny Jasenčákové a Věry Švarcové z Krajského úřadu Kraje Vysočina se setkání zúčastnily Martina Matějková a Pavla Dolejší ze Sociálního centra Kraje Vysočina – Domov Ždírec, Alena Řehořová z Integrovaného centra sociálních služeb Jihlava a Lucie Zajícová a Jaroslava Tkáčová z Alzheimer Home, projektový tým pak kromě Petera Pažitného zastupovali Kristina Randlová, Marek Řehoř a projektová manažerka Lenka Vetýšková.

Kristina Randlová a Marek Řehoř představili přítomným zástupcům jednotlivých organizací celkové zaměření projektu s přihlédnutím ke 4. projektovému pilotnímu výzkumu, který je zaměřen na kognitivní poruchy, jakými jsou Alzheimerova choroba, demence či mrtvice v rámci ambulantní a dlouhodobé lůžkové péče právě v centrech sociálních služeb. Tento pilotní výzkum předpokládá soustředění na monitorování životních funkcí, pohybu a pádů pacientů a na kognitivní a sociální rehabilitaci pomocí digitálních technologií. V průběhu následné diskuse rozebírali přítomní zástupci možnosti nasazení podobných digitálních technologií v jejich centrech sociálních služeb.

Projekt Digital Medical technologies reshaping the DR Healthcare systems throughout the patient journeys from prevention to rehabilitation (zkráceně DIGI4Care) si klade za cíl podporovat zavádění inovací a digitálních technologií v poskytování zdravotní péče prostřednictvím nadnárodní spolupráce. Jeho primárním zaměřením je vyvíjet, testovat a ověřovat společná řešení, která řeší hlavní výzvy bránící zavádění a rozšiřování digitálních technologií ve zdravotnictví. Využití potenciálu digitálních technologií směřuje ke zvýšení kvality zdravotnických služeb a zlepšení výsledků pacientů. Projekt posuzuje a ověřuje proveditelnost, přínosy a přidanou hodnotu integrace digitálních technologií do zdravotnických procesů a pracovních toků.

Partnerství zahrnuje 12 organizací z 8 zemí, z nichž každá představuje různé stupně inovací a integrace digitálních technologií ve zdravotnictví. Usnadněním nadnárodní spolupráce, přenosu znalostí a posílením inovačních kapacit přispívá DIGI4Care také k zmenšování inovační propasti mezi staršími a novějšími členskými státy, jakož i zeměmi mimo EU v Podunají. Projekt je financován z fondů Evropské unie v rámci programu Interreg DANUBE.