Bibliotheca Academica 2023

Nejvýznamnější knihovnickou akci roku, konferenci Bibliotheca Academica 2023, hostil od 30. 10. do 1. 11. 2023 malebný Jindřichův Hradec. Konference je pořádána jako vždy Asociací knihoven vysokých škol a hlavním organizátorem pro rok 2023 byla Knihovna Fakulty managementu Vysoké školy ekonomické v Praze ve spolupráci s Centrem Informačních a Knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze.


BA2023: Otevřeně? Jinak?

Knihovny ze své podstaty přispívají k šíření, sdílení a využívání vědeckých poznatků. V oblasti zveřejňování vědeckých informací se akademické knihovny již aktivně zapojují do podpory šíření výsledků vědeckovýzkumné činnosti své vysoké školy. Jaké služby však akademické knihovny nabízejí v oblasti zpřístupňování otevřených zdrojů? Mohou deklarovat jejich kvalitu? A znamená to i změny v procesech, v požadavcích na kompetence knihovníků nebo finančních tocích? Nebudou nakonec náklady na další zpracování otevřených zdrojů či udržení přístupnosti větší než finanční úspory při pořízení?


 

Jaký byl program?

Kdy? Co?
9:00-10:00 Prezence účastníků
10:00-10:20 Vítejte na BA 2023
Václav Šubrta, předseda Výkonného výboru AKVŠ, představitel Vysoké školy ekonomické v Praze
BLOK I Otevřeně? – záměry, dopady, procesy
Moderuje Blanka Jankovská, Univerzita Pardubice
10:20-10:40 Role akademických knihoven v prostředí otevírající se vědy
Milan Janíček, Univerzita Karlova

Otevřená věda přináší řadu změn a nových požadavků, směřujících zejména ke zlepšení ověřitelnosti a znovuvyžitelnosti vědeckých výstupů. Jaké všechny části vědy by měly být otevřeny? Kde to půjde hůře, kde lépe? A jak se požadavky otevřené vědy prolínají s oblastmi práce s informacemi, v nichž hraje důležitou roli akademická knihovna? Představíme základní principy otevřené vědy, zamyslíme se nad tím, co je třeba k úspěšnému uvedení změn do praxe v rámci univerzity a v neposlední řadě nastíníme jakou roli v tomto procesu může hrát (a často už i hraje) vysokoškolská knihovna.

10:40-11:25 Data, informační zdroje, vzdělávání: otevřenost a propojenost v evropském kontextu

Česká republika se v oblasti otevřeného zpřístupňování informačních zdrojů a dat různého typu pohybuje v mezinárodním, zejm. evropském kontextu. Z jakých strategických cílů vycházíme? Proč je důležité, aby byly informační zdroje a data přístupné a systémy vzájemně propojené? A jaké jsou aktuální národní priority v této oblasti? A jak v tomto úsilí mohou státu pomoci knihovny?

11:25-11:45 Sponzorská prezentace: Clarivate / Ex Libris
Yariv Kursh, General Manager of Ex Libris, part of Clarivate
11:45-12:15 Za hranicí předplatného – otevřené zdroje ve fondech knihoven
Lucie Panchártek Suchá, Univerzita Karlova

Jak vybírat volné zdroje? O co se opřít? Jak nezahltit uživatele celým volným obsahem internetu? Co udělá s těmito idejemi, když do nich vstoupí méně tradiční formáty jako jsou třeba datové sady? A klademe si tyhle otázky i u „tradičně předplácených“ zdrojů?

12:15-12:30 Společné focení
12:30-14:30 Oběd
Kdy? Co?
14:30 – 16:00 Workshop 1: K čemu nás volají nová knihovnická povolání
Radka Římanová, Univerzita Karlova

Vývoj profese knihovníka, přes tradiční název evokující půjčování knih, brejličky a drdůlek, staví před knihovny a jejich ředitele stále nové výzvy. Na workshopu se společně zamyslíme nad jádrem naší profese a typickými kompetencemi „knihovníka“. Společně budeme sdílet zkušenosti s tím, jak hledat, vybírat a dále pracovat s lidmi, kteří jsou vhodnými kandidáty pro pracovní pozice: data librarian, electronic resource manager, data curator, instruction librarian, metadata analyst, research librarian, knowledge specialist.

14:30 – 16:00 Workshop 2: Nástroje pro podporu tvorby odborného textu
Jitka Vencláková, Technická univerzita v Liberci, Markéta Bočková, Masarykova univerzita

Participativní workshop pro sdílení dobré praxe a hledání nových možností pro efektivní nákup, správu a používání nástrojů na podporu tvorby odborného textu. Sdílíme zkušenosti a a hledáme nové cesty.

14:30 – 16:00 Workshop 3: Centralizace dílčích knihoven – případová studie MENDELU
Věra Svobodová, Vladimíra Perlová, Mendelova univerzita v Brně

Vysokoškolská knihovna není jen jedna knihovna, ale většinou se skládá z celé sítě knihoven na jednotlivých fakultách, ale také na ústavech. Zvláště ústavní (katedrové) knihovny jsou specifické. Obsahují fond, který slouží jako příruční knihovna pro zaměstnance a doktorandy. Knihy jsou umístěny, popřípadě zamčeny, porůznu v regálech zasedacích místností, kanceláří a chodeb. Pracovníci ústavu si myslí, že knihy patří jen jim, navíc pocit vlastnictví je umocněn tím, že je pořídili z jejich projektu a tím pádem je nemusí půjčovat studentům nebo dalším lidem. Situace je ještě komplikovanější v případě, kdy ústavní knihovny jsou starší než centrální knihovna a knihovní jednotky nemají elektronický záznam v katalogu centrální knihovny. Rádi se podělíme o postupy, jak s touto situací pracuje knihovna Mendelovy univerzity v Brně a uvítáme Vaše náměty a zkušenosti.

14:30 – 16:00 Workshop 4: Akvizice otevřených zdrojů
Lucie Panchártek Suchá, Univerzita Karlova, Hana Landová, Česká zemědělská univerzita v Praze

Participativní workshop pro sdílení dobré praxe a hledání nových možností pro zajištění a zpřístupnění otevřených zdrojů.

16:00 – 16:30 Přestávka na kávu
BLOK II Otevřeně? – očekávání a služby
Moderuje Blanka Jankovská, Univerzita Pardubice
16:30 – 16:50 Sponzorská prezentace: EBSCO
16:50 – 17:20 Vědci a knihovny na cestě k open science
Hynek Roubík, Česká zemědělská univerzita v Praze

Jak se mění vědecký výzkum a jakou podporu mohou knihovny poskytovat? Vzhledem k aktuálním trendům v oblasti open science dochází k významným změnám ve vědeckém výzkumu. Vědečtí pracovníci se setkávají s novými výzvami a potřebami, které vyžadují odpovídající podporu ze strany knihoven. Jaké jsou změny ve vědeckém výzkumu a jak se to promítá do potřeb vědeckých pracovníků? Jaké služby a zdroje mohou knihovny poskytovat, aby vědcům usnadnily jejich práci v kontextu otevřeného výzkumu? Společně se podíváme na to, jakým způsobem knihovny mohou efektivně reagovat na tyto nové požadavky a přispívat k úspěchu vědeckých pracovníků. Pojďme se zamyslet na tím, jak knihovny mohou aktivně spolupracovat s vědeckými pracovníky a nabídnout jim konkrétní řešení a podporu.

17:20 – 17:50 Pohled na roli oborového knihovníka v OA – příklad z praxe Univerzitní knihovny v Osnabrücku
Magda Schwandt, University of Osnabrück, European Legal Studies Institute, Library

Oboroví knihovníci jsou v univerzitních knihovnách ve Spolkové republice Německo zapojováni při poskytování open access služeb v různé míře – od role pouhého styčného důstojníka v rámci kontaktů s fakultou či podávání odborných stanovisek až po vedení OA oddělení univerzitních knihoven. Příspěvek osvětluje na praktickém příkladu z praxe, jak oboroví knihovníci vedle podpory při vytváření výstupů vlastní instituce svoji klientelu také podporují při hledání a přístupu k OA výstupům jiných institucí.

Pozn.: Příspěvek bude přednesen v českém jazyce.

19:00 – 23:00 Společenský večer v Rytířském sálu Státního hradu a zámku v Jindřichově Hradci
Kdy? Co?
9:00 – 9:30 Prezence účastníků
9:30 – 9:35 Dobré ráno … a jedeme dál
Václav Šubrta, předseda Výkonného výboru AKVŠ, Vysoká škola ekonomická v Praze
BLOK I Projekty a události, které hýbou světem českých VŠ knihoven
Moderuje Jitka Vencláková, Technická univerzita v Liberci
9:35 – 9:50 Podpora open science, aneb do knihovny nejen pro knihy
Dagmar Hanzlíková, Univerzita Karlova

Principy open science se postupně stávají nedílnou součástí vědecké práce. Akademické knihovny tak mají jedinečnou příležitost zapojit se do podpory vědeckých pracovníků s celou řadou nových služeb a stát se důležitým centrem strategického rozvoje na svých institucích. Jak by takové služby mohly vypadat? Přijďte si poslechnout zkušenosti z několika institucí napříč Českou republikou.

9:50 – 10:05 Projekt CARDS: odstartováno, letíme
Jakub Štogr, Národní technická knihovna

Co se od zahájení projektu povedlo. Co se změnilo, co řešíme a jaké výzvy jsou před námi. Co a do kdy musí udělat zájemci o zapojení do CARDS.

10:05 – 10:25 Informační vzdělávání jako součást strategie VŠ: role vedení knihovny a postřehy z praxe
Hana Landová, Česká zemědělská univerzita v Praze, Tereza Schwarzová Matýsová, Pavla Vizváry, Masarykova univerzita

Informační vzdělávání je mezi knihovnicemi a knihovníky považováno za již v podstatě tradiční téma. A jde také o službu, kterou VŠ knihovny v menším či větším rozsahu poskytují. Přesto se ale jeho pojetí časem proměňuje, přibývají nová témata, nové formáty výuky a také se detailně profiluje role učícího knihovníka / učící knihovnice. Mění se i způsob, jakým je informační vzdělávání začleňováno do studijní reality našich studentů. Mělo by být informační vzdělávání součástí strategického plánu každé vysoké školy? A pokud se domníváme, že ano – tak jak toho docílit? Je to úkol jen pro učící knihovnice a knihovníky či také (nebo zejména?) pro vedení knihovny? A jak může vypadat navazování úzké a pevné spolupráce mezi knihovnami a vedením VŠ?

10:25 – 10:40 Služby a činnost Národního centra PID
Hana Heringová, Národní technická knihovna

Příspěvek shrne dosavadní aktivity Národního centra pro perzistentní identifikátory. Zaměří se zejména na vznik a činnost národních center ORCID a DOI. Představí plánovanou PR kampaň a plány na následující rok.

10:40 – 11:00 Sponzorská prezentace
11:00 – 11:30 Přestávka na kávu
BLOK II Zajímavosti z knihoven
Moderuje Jitka Vencláková, Technická univerzita v Liberci
11:30 – 11:50 Sponzorská prezentace
11:50 – 12:25 Blok dobré praxe z knihoven
12:25 – 12:55 Otevřeme knihovní data světu? A má to smysl?
Barbora Drobíková, Univerzita Karlova

Přednáška představí nové trendy v oblasti formátů knihovních propojených dat (linked data) na příkladu praxe zahraničních vysokoškolských knihoven. Společně se zamyslíme nad možnostmi a výzvami formátů propojených dat, zejména BIBFRAME, pro českou katalogizační praxi a přínosy propojených otevřených dat (linked open data) pro služby uživatelům.

12:55 – 13:00 Pozvání na BA 2024 a zakončení konference
Václav Šubrta, předseda Výkonného výboru AKVŠ, Vysoká škola ekonomická v Praze, zástupce hostitelské knihovny

Kde se potkáme na BA 2024? A pár slov závěrem, než se rozjedeme domů.

Kdy? Co?
14:00 – 16:00 Workshop Národní technické knihovny: Jak integrovat ORCID iD do institucionální infrastruktury
Hana Janečková, Hana Heringová, Lenka Zmeková a Petra Černohlávková, Národní technická knihovna

Workshop je určen zástupcům institucí, kteří užívají služby národního centra ORCID pod NTK a zájemcům o ně.
Podíváme se na dosavadní činnost národního centra ORCID a stručně představíme práci s nástrojem Affiliation Manager, který je členům k dispozici. Stěžejním bodem workshopu budou ukázky existujících integrací ORCID do systémů českých institucí a jejich přínosy pro instituce. Kromě výměny zkušeností a best practice postupů se seznámíme především s připravovanou PR kampaní a sdílenými materiály, které budete moci využít k propagaci ORCID iD mezi svými výzkumníky.