Nabídka kurzů a workshopů

Fakulta managementu nabízí řadu manažersky orientovaných kurzů pro organizace z praxe. Přesný obsah a rovněž i rozsah kurzu je vždy přizpůsoben konkrétním potřebám objednavatele. Kurz je možné realizovat v prostorách fakulty, případně po dohodě i přímo u objednavatele. 

Cena kurzu závisí na jeho obsahu, rozsahu a počtu účastníků a je předmětem dohody mezi objednavatelem a realizátorem kurzu. Fakulta managementu jako nekomerční subjekt je obvykle schopna nabídnout velmi příznivé ceny kurzů a školení. Svým partnerským organizacím navíc poskytuje ještě výhodnější podmínky. 

Kurzy a semináře mohou být zaměřeny například na níže uvedené oblasti. Je však možné rovněž vytvořit specifický kurz přesně podle zadání objednavatele. 


Jazykové kurzy

Angličtina v ekonomii

Kurz je zaměřený na seznámení se základní odbornou ekonomickou anglo-americkou terminologií, vysvětlení nejčastějších odborných pojmů, jejich rozlišení a nejčastějších chyb. Cílem kurzu je zvládnutí moderního odborného názvosloví ze základních odborných oblastí Business English (manažersko-ekonomické terminologie) a zlepšení dovedností v používání anglického jazyka. 

Office English (kancelářská angličtina) 

Kurz je zaměřený na seznámení se základní terminologií z kancelářské praxe, zaměřenou na běžné pracovní úkony organizace v obvyklých úsecích její činnosti. Cílem kurzu je zlepšení dovedností v používání anglického jazyka – procvičovány budou všechny jazykové dovednosti.

Angličtina pro manažery 

Kurz je zaměřený na seznámení se základní terminologií z oblasti managementu, zaměřenou na běžné pracovní úkony vedoucích pracovníků. Cílem kurzu je zlepšení dovedností v používání anglického jazyka – procvičovány budou všechny jazykové dovednosti.

Kurz anglického jazyka pro mezinárodní certifikaci 

Kurz je specificky orientovaný na přípravu k certifikaci Cambridge FCE (B2) nebo ke srovnatelnému certifikátu. Kurz je zaměřen na mluvení, poslech, čtení, psaní a používání anglického jazyka. Cílem kurzu je maximalizovat šanci na úspěch při vlastní zkoušce díky procvičování reálně užívaných testů, radám a tipům od hodnotitele těchto zkoušek.

Intenzivní víkendový kurz angličtiny pro manažery 

Intenzivní kurz je realizován jeden víkend v měsíci v Jindřichově Hradci. Kurz je zaměřený na mluvení, poslech a psaní se zvláštním zaměřením na jazyk používaný pro prezentace a setkání na manažerské úrovni. Cílem kurzu je zlepšit odbornou komunikaci, kterou účastníci využívají v každodenním pracovním životě.


Odborné kurzy

Manažerské dovednosti 

Kurz je zaměřen na rozvoj manažerských dovedností dle potřeb zadavatele. Je koncipován buď jako průřezový, tj. věnující se všem hlavním manažerským dovednostem, jako je efektivní komunikace v pracovním prostředí, motivování a stimulování, tvorba motivačních programů, řešení konfliktů na pracovišti a asertivní chování, řízení týmové práce, nebo se soustředí pouze na rozvoj vybrané tematické oblasti, která odpovídá potřebám zadavatele.

Zákon o obcích 

Kurz je zaměřený na základní vhled do poměrně složité problematiky rozpočtového hospodaření obcí. Kurz zahrnuje témata, jako jsou např. kompetence orgánů obcí, sestavování návrhu rozpočtu obce, jeho schvalování, změny rozpočtu obce během roku, závěrečný účet obce, transparentnost hospodaření obcí, nebo vliv podnikání obcí skrze komunální obchodní společnosti (korporace) na rozpočet obce. Cílem kurzu je poskytnout začínajícím zastupitelům zejména menších obcí (měst) a pracovníkům obecních (městských) úřadů aktuální a užitečné informace o aplikaci zákona o obcích s důrazem na rozpočtové hospodaření.

Udržitelný rozvoj cestovního ruchu v podmínkách regionů ČR 

Kurz je zaměřený na poznání a pochopení principů dlouhodobě udržitelného rozvoje cestovního ruch v reálných podmínkách regionů ČR. Cílem je pomoci manažerům území i firem implementovat dané principy rozvoje turismu v reálných podmínkách, ve kterých působí.


Kurzy výpočetní techniky

Používání produktů z balíku MS Office 

Kurz se soustředí na zlepšení dovednosti používání produktů z balíku MS Office. Je možné jej pojmout jako individuální konzultace a řešení problémů jednotlivců nebo malých skupin nebo jako průřezový kurz zaměřený na celý balík MS Office, příp. na vybrané programy. Cílem kurzu je pomoci absolventům efektivně ovládat softwarové prostředky v balíku MS Office s ohledem na jejich reálné potřeby v pracovní praxi. Díky velké variabilitě této oblasti bude kurz vždy přizpůsoben podle potřeb zadavatele jak z hlediska zaměření a obsahu, tak z hlediska rozsahu.

Analýza a prezentace dat s použitím různých SW prostředků 

Kurz je orientovaný na získání schopnosti přehledné a výstižné prezentace dat, která je důležitá nejen v oblasti marketingu, ale i na všech stupních řízení. Cílem kurzu je pomoci absolventům vytvářet sofistikované analýzy a zvládnout jejich vizualizaci.


Kurzy účetnictví

Vedení účetnictví v programu POHODA 

Kurz je zaměřen na nastavení účetního systému v účetním programu POHODA. Zahrnuje tyto oblasti: globální nastavení, předkontace, způsoby pořizování a likvidace závazků a pohledávek, zpracování podkladů pro přiznání k DPH, cizí měny, zadávání majetku a výpočty odpisů, sledování saldokonta, vedení skladů způsobem A.

Mzdové účetnictví 

Kurz je určen začátečníkům a mírně pokročilým v oblasti mzdového účetnictví. Kurz zahrnuje tyto základní oblasti: pracovně právní oblast (vznik, změny a skončení PP, povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance, zákoník práce), mzdová oblast (zákon o mzdě, srážky z mezd, praktické příklady), oblast náhrad cestovních výdajů (stravné, jízdné – tuzemsko, zahraničí, praktické příklady), sociální zabezpečení (zákon o pojistném na sociálním zabezpečení), zdravotní pojištění (zákon o pojistném na zdravotním pojištění), daň z příjmů ze závislé činnosti (zákon o daních z příjmů – vybrané části, roční zúčtování daně), vedení mzdového účetnictví na PC.

Účetnictví 

Kurz je zaměřen na pochopení základů účetnictví a finančního účetnictví. Soustředí se na tato témata: podstata účetnictví, účetní doklady, účtový rozvrh, účetní výkazy, uzávěrkové operace, účtování dlouhodobého majetku, zásob, finanční operace, mzdy, daně, zúčtovací vztahy, účtování na kapitálových účtech, časové rozlišení výsledkových účtů, účetní uzávěrka a závěrka (zde je předpoklad základních znalostí účetnictví).

Účetnictví a daně pro neziskové organizace 

Kurz je zaměřený na účtování konkrétních transakcí, které neziskové organizace uskutečňují a jejich návaznost na zdanění. Obsahem je problematika účtování a zdanění přijatých investičních a provozních dotací, přijatých investičních provozních, peněžních i nepeněžních darů, veřejná sbírka, prodej výrobků z pracovní dílny, prodej výrobků a služeb obecně, reklama sponzoring, benefiční koncert.