Erasmus +

Program ERASMUS+ je zaměřen na vysokoškolské vzdělávání, spolupráci mezi vysokoškolskými institucemi, na odborné vzdělávání na vysokoškolské úrovni a spolupráci mezi vysokoškolskými institucemi a podniky. Jedná se o nejčastější formu zahraniční mobility, které se mohou účastnit akademičtí i technickohospodářští pracovníci.

Pobyt mohou zaměstnanci vysoké školy realizovat pouze v programových zemích mimo ČR. Do programu ERASMUS+ jsou v současnosti zapojeny tyto státy:

 • členské státy EU: Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie
 • země EHP: Island, Lichtenštejnsko, Norsko
 • kandidátské země: Turecko, Makedonie

Pravidla výjezdu: výukové mobility (pouze pro AP)

 • zahraniční přijímající vysokoškolská instituce musí být držitelem tzv. Erasmus Charter for Higher Education, tj. musí mít oprávnění k účasti v programu ERASMUS+
 • mezi VŠE a hostitelskou univerzitou musí být uzavřena bilaterální dohoda o vzájemné spolupráci v rámci programu ERASMUS+
 • délka výukového pobytu musí být: 2 dny až 2 měsíce
  • akademičtí pracovníci VŠE mohou vyjet maximálně na 14 dnů, delší dobu výjezdu je třeba řešit na fakultě a nalézt další zdroje financování
 • minimální počet výukových hodin je 8 za týden či kratší dobu pobytu
  • pro mobility přesahující týden je pro dny navíc stanoven počet výukových hodin dle tohoto vzorce: (8 / 5) x počet dnů navíc

Pravidla výjezdu: školení (pro všechny zaměstnance)

 • školení se musí uskutečnit v programové zemi ERASMUS+
 • školení nemusí být podloženo uzavřenou meziinstitucionální smlouvou, lze vyjet na základě schváleného Staff Mobility for Training – Mobility Agreement
 • délka školení: 2 dny až 2 měsíce
  • zaměstnanci VŠE mohou jet pouze na týdenní školení, delší účast je třeba řešit na fakultě
 • oprávněnou aktivitou je jakákoliv forma školení za účelem zvyšování kvalifikace – účast na mezinárodních tzv. staff weeks, job shadowing, jazykový kurz apod.

Financování výjezdu

Financování výjezdu z prostředků programu ERASMUS+ je bezpodmínečně navázáno na schválený program výuky nebo školení (Staff Mobility for Teaching – Mobility Agreement / Staff Mobility for Training – Mobility Agreement) a uzavřenou účastnickou smlouvu pro mobilitu zaměstnanců. Bez těchto dokumentů není možné výjezd financovat!

Vlastní podpora ze zdrojů programu ERASMUS+ má dvě složky:

 • finanční podpora na cestovní náklady – zahrnuje všechny náklady na všechny dopravní prostředky využité při cestě z výchozího bodu do místa určení a zpět
 • finanční podpora na pobytové náklady – zahrnuje náklady na ubytování, stravné, místní dopravu během pobytu, cestovní pojištění a případné storno poplatky
  • finanční podpora je poskytována na dny, které jsou zahraniční univerzitou potvrzené v dokumentu Confirmation of Teaching / Training Assignment
   • k celkové době trvání mobility je možné přičíst 1 den na cestu předcházející prvnímu dni a/nebo 1 den cesty následující po dni aktivity v zahraničí (na tyto dny se rovněž vztahuje finanční podpora)
  • výše podpory pro akademický rok 2019/2020 vychází ze zařazení země do nákladové skupiny.

Grant z programu ERASMUS+ je poskytován na základě reálně vynaložených nákladů, které jsou uvedeny ve vyúčtování a to do maximální výše grantu, kterou účastník zjistí součtem podpory na cestovní náklady a pobytové náklady. Z dosavadních zkušeností vyplývá, že maximální výše podpory (grantu) není nijak závratná, proto je žádoucí pobyt plánovat dostatečně dlouho dopředu a včas si zajistit např. letenky a ubytování, kdy lze předpokládat nižší cenu než v případě „last minute“ nákupu. V případě překročení limitu musí účastník nalézt jiné zdroje financování, ze kterých bude možné přečerpání financovat (např. zdroje katedry, projektů, vedení fakulty). Z grantu nelze hradit kapesné.

Organizace výjezdu

1. před výjezdem

 1. Prvním krokem je navázání kontaktu se zahraniční univerzitou a zajištění předběžného příslibu akceptace ze strany zahraniční univerzity. Obecně je vhodnější kontaktovat přímo zástupce příslušné fakulty / katedry / oddělení, příp. přímo konkrétního pracovníka a rovnou s ním domluvit základní parametry výjezdu.
  Jak je uvedeno výše, je možné vyjet na libovolnou univerzitu v programové zemi, která má oprávnění k účasti v programu ERASMUS+. Pro základní orientaci lze využít seznam partnerských univerzit VŠE v regionu Evropa, který je uveden na stránkách OZS. Je však možné vyjet i na univerzitu, která není partnerem VŠE. Partnerství však automaticky neznamená, že je mezi VŠE a danou univerzitou uzavřena smlouva o zaměstnanecké mobilitě. V seznamu jsou uvedeny partnerské univerzity pro studentskou výměnu.
 2. Druhým krokem je proto ověření existence bilaterální smlouvy mezi VŠE a zahraniční univerzitou, na základě které je možné výjezd realizovat (není podmínkou pro školení). Pokud tato smlouva neexistuje, je možné přes proděkana pro vnější vztahy požádat o její uzavření (administruje OZS). Je ale nutné počítat s tím, že tento proces zabere určitý čas (obvykle cca 1 měsíc).
 3. Třetím krokem je formální schválení programu zahraničního výjezdu na základě vyplněného formuláře Staff Mobility for Teaching / Training – Mobility Agreement. S programem musí vyjádřit souhlas jak přijímající instituce (typicky vedoucí oddělení zahraničních vztahů), tak vysílající instituce. Podepsaný formulář se předkládá děkanovi (následně postupuje OZS). Formuláře přijímá proděkan pro vnější vztahy.
 4. Dalším krokem je vyplnění a schválení cestovního příkazu pro zahraniční pracovní cestu. Tento dokument je také nutné zaslat proděkanovi pro vnější vztahy, který jej postoupí OZS.
  1. Zdrojem financování je zakázka číslo ÚP601029 (příkazce operace je děkan fakulty). Po návratu dojde k přeúčtování nákladů na zakázku ÚP 903511 (řeší ekonomické oddělení).
 5. Posledním krokem přípravné fáze je uzavření účastnické smlouvy, kterou připraví na OZS a účastník bude vyzván k jejímu podpisu.

2. během výjezdu

 1. V průběhu trvání zahraniční cesty je nutné nechat si potvrdit vyplněný formulář Confirmation of Teaching / Training Assignment (typicky od vedoucí oddělení zahraničních vztahů). Toto potvrzení je rozhodující pro výpočet výše podpory (pobytové náklady).

3. po návratu z výjezdu

 1. Po návratu ze zahraničí zaměstnanec zasílá elektronicky potvrzený dokument Confirmation of Teaching / Training Assignment proděkanovi pro vnější vztahy, který jej postupuje OZS.
 2. Dalším krokem je vyúčtování zahraniční cesty standardním způsobem.
 3. Posledním krokem je vyplnění zpětné vazby. Jedná se o tyto dvě zpětné vazby
  1. oficiální zpětnou vazbu programu ERASMUS+, kdy výzva k vyplnění přijde po návratu na e-mailovou adresu s unikátním odkazem na aplikaci Mobility Tool (často padá do nevyžádané pošty);
  2. neoficiální zpětnou vazbu pro potřeby fakulty ve formě zprávy o zahraničním výjezdu.