Erasmus +

Program ERASMUS+ je zaměřen na vysokoškolské vzdělávání, spolupráci mezi vysokoškolskými institucemi, na odborné vzdělávání na vysokoškolské úrovni a spolupráci mezi vysokoškolskými institucemi a podniky. Jedná se o nejčastější formu zahraniční mobility, které se mohou účastnit akademičtí i technickohospodářští pracovníci.

Pobyt mohou zaměstnanci vysoké školy realizovat pouze v programových zemích mimo ČR. Do programu ERASMUS+ jsou v současnosti zapojeny tyto státy:

 • členské státy EU: Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie
 • země EHP: Island, Lichtenštejnsko, Norsko
 • kandidátské země: Turecko, Makedonie

Pravidla výjezdu: výukové mobility (pouze pro akademické pracovníky)

 • zahraniční přijímající vysokoškolská instituce musí být držitelem tzv. Erasmus Charter for Higher Education, tj. musí mít oprávnění k účasti v programu ERASMUS+
 • mezi VŠE a hostitelskou univerzitou musí být uzavřena bilaterální dohoda o vzájemné spolupráci v rámci programu ERASMUS+
 • délka výukového pobytu musí být: 2 dny až 2 měsíce
  • akademičtí pracovníci VŠE mohou vyjet maximálně na 14 dnů, delší dobu výjezdu je třeba řešit na fakultě a nalézt další zdroje financování
 • minimální počet výukových hodin je 8 za týden či kratší dobu pobytu
  • pro mobility přesahující týden je pro dny navíc stanoven počet výukových hodin dle tohoto vzorce: (8 / 5) x počet dnů navíc

Pravidla výjezdu: školení (primárně pro neakademické pracovníky)

 • školení se musí uskutečnit v programové zemi ERASMUS+
 • školení nemusí být podloženo uzavřenou meziinstitucionální smlouvou, lze vyjet na základě schváleného Staff Mobility for Training – Mobility Agreement
 • délka školení: 2 dny až 2 měsíce
  • zaměstnanci VŠE mohou jet pouze na týdenní školení, delší účast je třeba řešit na fakultě
 • oprávněnou aktivitou je jakákoliv forma školení za účelem zvyšování kvalifikace – účast na mezinárodních tzv. staff weeks, job shadowing, jazykový kurz apod.

Financování výjezdu

Financování výjezdu z prostředků programu ERASMUS+ je bezpodmínečně navázáno na schválený program výuky nebo školení (Staff Mobility for Teaching – Mobility Agreement / Staff Mobility for Training – Mobility Agreement) a uzavřenou účastnickou smlouvu pro mobilitu zaměstnanců. Bez těchto dokumentů není možné výjezd financovat!

Vlastní podpora ze zdrojů programu ERASMUS+ má dvě složky:

 • finanční podpora na cestovní náklady – zahrnuje všechny náklady na všechny dopravní prostředky využité při cestě z výchozího bodu do místa určení a zpět
 • finanční podpora na pobytové náklady – zahrnuje náklady na ubytování, stravné, místní dopravu během pobytu, cestovní pojištění a případné storno poplatky
  • finanční podpora je poskytována na dny, které jsou zahraniční univerzitou potvrzené v dokumentu Confirmation of Teaching / Training Assignment
   • k celkové době trvání mobility je možné přičíst 1 den na cestu předcházející prvnímu dni a/nebo 1 den cesty následující po dni aktivity v zahraničí (na tyto dny se rovněž vztahuje finanční podpora)
  • výše podpory vychází ze zařazení země do nákladové skupiny.

Grant z programu ERASMUS+ je poskytován na základě reálně vynaložených nákladů, které jsou uvedeny ve vyúčtování a to do maximální výše grantu, kterou účastník zjistí součtem podpory na cestovní náklady a pobytové náklady. Z dosavadních zkušeností vyplývá, že maximální výše podpory (grantu) není nijak závratná, proto je žádoucí pobyt plánovat dostatečně dlouho dopředu a včas si zajistit např. letenky a ubytování, kdy lze předpokládat nižší cenu než v případě „last minute“ nákupu. V případě překročení limitu musí účastník nalézt jiné zdroje financování, ze kterých bude možné přečerpání financovat (např. zdroje katedry, projektů, vedení fakulty). Z grantu nelze hradit kapesné.


Organizace výjezdu

1. před výjezdem

 1. Prvním krokem je navázání kontaktu se zahraniční univerzitou a zajištění předběžného příslibu akceptace ze strany zahraniční univerzity. Obecně je vhodnější kontaktovat přímo zástupce příslušné fakulty / katedry / oddělení, příp. přímo konkrétního pracovníka a rovnou s ním domluvit základní parametry výjezdu.
  Jak je uvedeno výše, je možné vyjet na libovolnou univerzitu v programové zemi, která má oprávnění k účasti v programu ERASMUS+. Pro základní orientaci lze využít seznam partnerských univerzit VŠE v regionu Evropa, který je uveden na stránkách OZS. Je však možné vyjet i na univerzitu, která není partnerem VŠE. Partnerství však automaticky neznamená, že je mezi VŠE a danou univerzitou uzavřena smlouva o zaměstnanecké mobilitě. V seznamu jsou uvedeny partnerské univerzity pro studentskou výměnu.
 2. Druhým krokem je proto ověření existence bilaterální smlouvy mezi VŠE a zahraniční univerzitou, na základě které je možné výjezd realizovat (není podmínkou pro školení). Pokud tato smlouva neexistuje, je možné přes proděkana pro strategii a rozvoj požádat o její uzavření (administruje OZS). Je ale nutné počítat s tím, že tento proces zabere určitý čas (obvykle cca 1 měsíc).
 3. Třetím krokem je formální schválení programu zahraničního výjezdu na základě vyplněného formuláře Staff Mobility for Teaching / Training – Mobility Agreement. S programem musí vyjádřit souhlas jak přijímající instituce (typicky vedoucí oddělení zahraničních vztahů), tak vysílající instituce. Podepsaný formulář se předkládá děkanovi (následně postupuje OZS). Formuláře přijímá proděkan pro strategii a rozvoj.
 4. Dalším krokem je vyplnění a schválení cestovního příkazu pro zahraniční pracovní cestu. Tento dokument je také nutné zaslat proděkanovi pro strategii a rozvoj, který jej postoupí OZS.
  1. Zdrojem financování je zakázka číslo ÚP601029 (příkazce operace je děkan fakulty). Po návratu dojde k přeúčtování nákladů na zakázku ÚP 903511 (řeší ekonomické oddělení).
 5. Posledním krokem přípravné fáze je uzavření účastnické smlouvy, kterou připraví na OZS a účastník bude vyzván k jejímu podpisu.

2. během výjezdu

 1. V průběhu trvání zahraniční cesty je nutné nechat si potvrdit vyplněný formulář Confirmation of Teaching / Training Assignment (typicky od vedoucí oddělení zahraničních vztahů). Toto potvrzení je rozhodující pro výpočet výše podpory (pobytové náklady).

3. po návratu z výjezdu

 1. Po návratu ze zahraničí zaměstnanec zasílá elektronicky potvrzený dokument Confirmation of Teaching / Training Assignment proděkanovi pro strategii a rozvoj, který jej postupuje OZS.
 2. Dalším krokem je vyúčtování zahraniční cesty standardním způsobem.
 3. Posledním krokem je vyplnění zpětné vazby. Jedná se o tyto dvě zpětné vazby
  1. oficiální zpětnou vazbu programu ERASMUS+, kdy výzva k vyplnění přijde po návratu na e-mailovou adresu s unikátním odkazem na aplikaci Mobility Tool (často padá do nevyžádané pošty);
  2. neoficiální zpětnou vazbu pro potřeby fakulty ve formě zprávy o zahraničním výjezdu.