Znalostní management

Znalostní management je určen studentům, kteří si chtějí prohloubit znalosti a dovednosti v problematice samotného znalostního managementu, dále v oblasti managementu informačních systémů, mají zájem o základy moderních databázových systémů, o problematiku řízení dodavatelských řetězců a o seznámení se základními přístupy k modelování v ekonomii a managementu. Absolventi vedlejší specializace se budou schopni orientovat v široké škále nástrojů a technik pro práci s informacemi a znalostmi a budou schopni navrhovat a realizovat komplexní systémy v dynamickém globalizovaném prostředí.

Co bude umět absolvent této specializace?

  • použít postupy znalostního managementu, organizačního učení a aplikovat principy procesního řízení a systémového myšlení, navrhnout kritické faktory úspěšnosti a klíčové indikátory pro měření výkonnosti a použít je pro hodnocení výkonnosti podniku,
  • použít jazyk SQL pro práci s databází, analyzovat požadavky jednoduchého informačního systému a navrhnout vhodný datový model a aplikovat pravidla pro transformaci modelu do návrhu databáze,
  • aplikovat vybrané logistické technologie při návrhu a hodnocení dodavatelského řetězce, analyzovat rizika spojená s tvorbou dodavatelského řetězce, diskutovat specifika různých typů dodavatelských řetězců,
  • chápat podstatu manažerských informačních systémů a jejich roli v řízení firmy,
  • vyřešit základní mikroekonomické problémy týkající se rozhodování firem a jednotlivců a navrhnout vlastní řešení, analyzovat faktory ovlivňující významně vybrané mikro a makro ukazatele, použít matematické, statistické, grafické a softwarové prostředky pro kvantitativní analýzy a modelování, analyzovat míru konvergence/divergence/polarizace a stabilitu/mobilitu vývoje.

Volitelné předměty pro tuto specializaci podle studijního plánu platného od akademického roku 2023/2024 jsou k dispozici v přehledu magisterských předmětů.