Marketing management

Marketing je jednou z disciplín, která v současnosti láká studenti nejvíce. Nyní mají možnost v rámci vedlejší specializace proniknout hlouběji do problematiky spotřebitelského chování, brand managementu, marketingu služeb a oblasti digitálního marketingu. Tyto oblasti jsou doplněny sehrávkou komplexní marketingové simulace, která prověří, jak jsou studenti schopni nabyté znalosti uplatnit. Absolventi této specializace se budou schopni orientovat v široké škále marketingových nástrojů a technik a budou schopni navrhovat a realizovat komplexní marketingové strategie v dynamickém globalizovaném prostředí.

Co bude umět absolvent této specializace?

  • rozumět specifikům marketingu v online prostředí, navrhovat komplexní marketingové strategie zahrnující online i offline marketingové nástroje, identifikovat specifické charakteristiky zákazníků v online prostředí a zohlednit odlišné způsoby spotřebitelského online chování v závislosti na těchto charakteristikách,
  • rozlišit mezi různými pohledy na spotřebitelské chování; navrhovat a analyzovat spotřebitelské průzkumy; použít vybrané koncepty a teorie spotřební kultury při interpretaci historických a soudobých tendencí ve vývoji konzumerismu; zohlednit ekonomický a manažerský pohled na spotřebu se sociální a kulturní kritikou konzumerismu,
  • navrhnout vhodné nástroje pro zajištění obchodního růstu značek, navrhovat a realizovat dlouhodobé brandingové strategie pro efektivní řízení značky; rozpoznat cílové skupiny uživatelů značky, jejich specifika, potřeby a přístupy ke značce,
  • rozumět specifikům marketingu v oblasti služeb, navrhnout a realizovat marketingové strategie pro firmu poskytující služby; aplikovat marketingový mix 7P ve službách pro zlepšení výkonnosti firmy poskytující služby a vyššího uspokojení klientů,
  • prokázat schopnost aplikovat znalosti a dovednosti nabyté absolvováním předmětů specializace v prostředí komplexní marketingové simulace.

Volitelné předměty pro tuto specializaci podle studijního plánu platného od akademického roku 2023/2024 jsou k dispozici v přehledu magisterských předmětů.