Business management

Vedlejší specializace Business Management je anglická variantou specializace Podnikový management, má tedy stejný obsah jako její česká verze. Organizační design, mezinárodní management, modelování v managementu, podnikové finance a řízení dodavatelských řetězců jsou zde vyučovány plně v angličtině. Absolventi vedlejší specializace se budou schopni orientovat v široké škále nástrojů a technik aplikovatelných v managementu podniku a budou schopni navrhovat a realizovat komplexní systémy v dynamickém globalizovaném prostředí.

Co bude umět absolvent této specializace?

  • analyzovat základní pojmy, jako je globalizace, integrace, politické a ekonomické systémy a riziko, analyzovat úroveň sociálních institucí a kulturní a etická specifika zemí a navrhnout optimální strategii pro vstup na zahraniční trh a optimální organizační strukturu, analyzovat důsledky zvolené strategie z hlediska specifik práce s lidskými zdroji,
  • aplikovat vybrané modely organizačního designu při hodnocení organizace jako celku, dát do souvislosti jednotlivé dílčí komponenty organizace a vysvětlit jejich vzájemné vztahy, diskutovat soulad a nesoulad dílčích komponent organizace, plánovat změny v organizaci s ohledem na vzájemné vztahy dílčích komponent organizačního designu,
  • navrhnout vhodný obchodní model pro specificky určenou organizační strukturu, definovat způsob syntézy hodnototvorných ukazatelů v ziskové i neziskové organizaci, navazující na její obchodní model, aplikovat systémový, tj. celostní a zpětnovazební přístup v analýze a návrhu strukturního i parametrického návrhu řízené problematiky, rozpoznat standardizované formy tvorby hodnoty a výkonnosti a definovat jejich charakteristické ukazatele, analyzovat organizační znalosti a data za účelem vytvoření validního konceptuálního modelu řízené entity, použít optimální modelovací nástroje pro různé rozsahy a úrovně řešení manažerských problémů, porovnat různé druhy manažerských strategií, harmonizujících a optimalizujících klíčové ukazatele výkonnosti,
  • aplikovat vybrané logistické techniky při návrhu a hodnocení dodavatelského řetězce, analyzovat rizika spojená s tvorbou dodavatelského řetězce, diskutovat specifika různých typů dodavatelských řetězců.

Volitelné předměty pro tuto specializaci podle studijního plánu platného od akademického roku 2023/2024 jsou k dispozici v přehledu magisterských předmětů.