Volby do Akademického senátu FM VŠE /26. 9./

Vyhlášení voleb do Akademického senátu Fakulty managementu Vysoké školy ekonomické v Praze pro období 30. října 2023 – 29. října 2026.

Podle článku 3 odstavce 2 Volebního řádu Akademického senátu Fakulty managementu Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen AS FM VŠE) vyhlašuje AS FM VŠE na základě usnesení ze dne 27. června 2023 volby do AS FM VŠE pro období 30. října 2023 – 29. října 2026.

Termín konání voleb: úterý 26. září 2023 od 10:00 do 16:00

Místo konání voleb: Fakulta managementu Vysoké školy ekonomické v Praze, Jarošovská 1117/II, Jindřichův Hradec, místnost č. 107

Volby se řídí Volebním řádem AS FM VŠE.


Kandidátní listiny

Volební obvod akademických pracovníků působících na fakultě (řazeno abecedně podle příjmení bez titulů):

 • Bažantová Simona
 • Hajdíková Taťána
 • Pažitný Peter
 • Šimůnek Michal
 • Závodná Lucie Sára
 • Závodný Pospíšil Jan

Volební obvod studentů zapsaných na fakultě (řazeno abecedně podle příjmení bez titulů):

 • Herclík Vojtěch
 • Jelínek Aleš
 • Jírovcová Barbora
 • Kšír Otakar
 • Tůma Daniel

Pravidla průběhu voleb

 • Volič (= člen akademické obce: akademický pracovník FM, student FM) prokáže svou totožnost přítomným členům volební komise (občanský průkaz, cestovní pas či jiný úřední doklad vydaný ČR; fakultní kartu či ISIC).
 • Volby jsou přímé a tajné. Úprava hlasovacího lístku probíhá samotným voličem v prostoru určeném pro úpravu hlasovacího lístku v místnosti č. 107.
 • Každý člen akademické obce fakulty může volit pouze jednou a použít k hlasování nejvýše jeden hlasovací lístek pro příslušný volební obvod.
 • Akademičtí pracovníci volí max. 6 kandidátů z volebního obvodu akademických pracovníků působících na fakultě. Studenti volí max. 3 kandidáty z volebního obvodu studentů zapsaných na fakultě. Bude-li na hlasovacím lístku označeno více kandidátů v rámci příslušného volebního obvodu (více než 6 či více než 3), tak v takovém případě je hlasovací lístek neplatný.
 • V případě, že některý z kandidátů odstoupí ze své kandidatury, tak v takovém případě se nemění seznam kandidátů ani kandidátní listina. Volební komise v den voleb uvedenou informaci viditelně umístí před vstupem do volební místnosti. Volební komise v rámci výsledků voleb k získaným hlasům u kandidáta, který odstoupí ze své kandidatury, se nepřihlíží (= jakoby na kandidátní listině, hlasovacím lístku nebyl dotyčný kandidát uveden).

Pravidla volební kampaně

 • Kandidáti na člena AS FM VŠE mají právo uskutečňovat svoji volební kampaň ode dne vyhlášení voleb včetně až do dne předcházejícímu konání voleb včetně. Kampaň tedy musí skončit nejpozději 25. září 2023.
 • Volební kampaň uskutečňovaná v prostorách Fakulty managementu VŠE nesmí být prováděna tak, aby narušila nebo jakýmkoliv jiným způsobem omezila výuku nebo jinou vzdělávací a tvůrčí činnost.
 • Volební kampaň se vede v souladu s právními předpisy, vnitřními předpisy Fakulty managementu VŠE a v souladu se zásadami slušnosti, čestnosti a kolegiality.
 • Při volební kampani jsou nepřípustné jakékoliv formy nátlaku, nabídka zboží nebo služeb, včetně nabídky protislužeb.

Stížnost proti řádnému průběhu voleb může člen akademické obce fakulty podat do tří pracovních dnů od zveřejnění protokolu o výsledcích voleb. Stížnost musí být zdůvodněná a podává se výhradně ze školní e-mailové adresy (@vse.cz nebo @fm.vse.cz nebo @insis.vse.cz) stěžovatele předsedovi volební komise elektronickou poštou na adresu jiri.vopatek@vse.cz.


Volební řád Akademického senátu Fakulty managementu Vysoké školy ekonomické v Praze

Článek 1 – Všeobecná ustanovení

Tento řád stanoví zejména způsob volby členů Akademického senátu Fakulty managementu Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen „AS FM VŠE“) a důvody a den zániku členství v AS FM VŠE.

Článek 2 – Vymezení některých pojmů

Pro účely tohoto předpisu se rozumí:

 1. zveřejněním umístění na veřejnou část internetových stránek AS FM VŠE,
 2. zpřístupněním umístění umožňující dálkový přístup členům akademické obce Fakulty managementu (dále jen „fakulty“) Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen „VŠE“),
 3. zasláním odeslání elektronickou poštou na školní e-mailovou adresu příjemce; podání učiněná elektronickou poštou je nutné zaslat ze školní e-mailové adresy.

Článek 3 – Vyhlašování voleb do AS FM VŠE

 1. Volby do AS FM VŠE jsou řádné, opakované nebo doplňovací.
 2. Řádné volby do AS FM VŠE vyhlašuje AS FM VŠE usnesením nejpozději 60 dní před skončením funkčního období členů AS FM VŠE; do této lhůty se nezapočítávají měsíce červenec a srpen. Usnesení se zveřejňuje. Vyhlášení řádných voleb musí obsahovat:
  1. stanovení dne začátku a dne konce funkčního období členů AS FM VŠE, kteří budou zvoleni ve vyhlašovaných řádných volbách,
  2. adresu pro podávání stížností dle článku 9 odstavce 9.
  3. Při vyhlášení voleb může být upraven průběh předvolební kampaně
 3. Nevyhlásí-li předsednictvo AS FM VŠE řádné volby ve stanoveném termínu podle odstavce 2, vyhlásí volby děkan, a to bez zbytečného odkladu.
 4. Členy AS FM VŠE volí v přímých volbách s tajným hlasováním členové akademické obce fakulty, a to odděleně:
  1. ve volebním obvodě akademických pracovníků působících na fakultě,
  2. ve volebním obvodě studentů zapsaných na fakultě.
 5. Akademický pracovník působící na fakultě, který je zároveň studentem zapsaným na fakultě, může v rámci vyhlášených voleb volit pouze ve volebním obvodu vymezeném v odstavci 4 písm. a).
 6. Volby se konají v jeden den mimo období hlavních prázdnin. Datum, čas a místo konání voleb do AS FM VŠE stanoví AS FM VŠE tak, aby se volby konaly nejpozději 30 dní před skončením funkčního období členů AS FM VŠE. Informace o datu, čase a místu (místech) konání voleb musí být zveřejněny nejméně 14 dní před konáním těchto voleb. Na stanoveném místě (místech) musí být možno hlasovat nejméně 6 hodin. AS FM VŠE dále stanoví a zveřejní termín a způsob podávání přihlášek do voleb.

Článek 4 – Volební komise

 1. Zřizuje se volební komise.
 2. Volební komise má alespoň tři členy. AS FM VŠE jmenuje a odvolává předsedu, místopředsedu a další členy komise z řad členů akademické obce fakulty. Členství ve volební komisi končí po vyhlášení platných výsledků voleb do AS FM VŠE.
 3. V případě, že člen volební komise podá přihlášku ve volbách do AS FM VŠE, jeho členství ve volební komisi zaniká. Členství dále zaniká vzdáním se funkce, zánikem členství v akademické obci fakulty nebo ukončením funkčního období příslušné volební komise podle odstavce 2. Pokud počet členů komise klesne pod stanovené minimum, musí být na uvolněné místo neprodleně jmenován jiný člen.
 4. Volební komise je usnášeníschopná, pokud se sejde nadpoloviční většina jmenovaných členů. Volební komise rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.
 5. Volební komise zejména
  1. zabezpečuje propagaci voleb,
  2. přijímá návrhy na kandidáty do data určeného AS FM VŠE,
  3. kontroluje náležitosti přihlášky kandidáta,
  4. nejméně 14 dní před dnem konání voleb vyhlásí a zveřejní termín, místo voleb a seznam kandidátů, případně další pravidla průběhu voleb,
  5. zabezpečuje technicky vlastní volbu (zejména místnost, zajištění hlasovacích lístků, dodržení přímých voleb s tajným hlasováním),
  6. po skončení voleb provádí podle článku 9 sčítání hlasů, vypracovává protokol o výsledcích voleb, projednává případné stížnosti a vyhlašuje platné výsledky voleb.

Článek 5 – Volební seznamy

 1. Nejpozději 15 dnů před dnem voleb děkan fakulty zajistí a předá předsedovi volební komise:
  1. seznam akademických pracovníků působících na fakultě ke dni vypracování seznamu a
  2. seznam studentů zapsaných na fakultě ke dni vypracování seznamu.
 2. Děkan fakulty neprodleně zašle předsedovi volební komise informaci o případném nabytí, resp. pozbytí práva volit u osob, u nichž k takové změně došlo mezi předáním seznamu dle odstavce 1 a konáním voleb.

Článek 6 – Kandidáti

 1. Kandidátem na člena AS FM VŠE může být jen člen akademické obce fakulty.
 2. Kandidáti se do voleb přihlašují, a to způsobem stanoveným podle článku 3 odstavce 6.

Článek 7 – Kandidátní listiny, hlasovací lístky a další úkony k přípravě voleb

 1. Volební komise zajistí zveřejnění kandidátní listiny alespoň dva pracovní dny před dnem konání voleb. Kandidátní listina obsahuje jmenný seznam kandidátů.
 2. Volební komise zajistí vytištění hlasovacích lístků tak, aby pro každého voliče byl připraven hlasovací lístek pouze se jmény jemu příslušných kandidátů. Údaje na hlasovacím lístku musí být uvedeny tak, aby jednotlivé kandidáty nebylo možno zaměnit. Kandidáti na hlasovacích lístcích jsou řazeni abecedně podle příjmení.
 3. Volební komise provede kontrolu a zapečetění schránek pro odevzdávání hlasovacích lístků.

Článek 8 – Průběh voleb

 1. Volby probíhají ve volební místnosti, v níž musí být umožněna úprava hlasovacích lístků tak, aby bylo zajištěno tajné hlasování.
 2. Volič prokáže svoji totožnost přítomným členům volební komise a vlastnoručně se před nimi podepíše u svého jména v příslušném volebním seznamu. Teprve pak obdrží příslušný hlasovací lístek.
 3. Každý člen akademické obce fakulty může volit pouze jednou a použít k hlasování nejvýše jeden hlasovací lístek. Počet kandidátů, které na hlasovacím lístku označí, je přitom omezen počtem členů AS FM VŠE volených v daném volebním obvodu.

Článek 9 – Výsledky voleb

 1. Výsledky voleb zjišťuje volební komise. Vyhodnocení výsledků provede v den voleb po jejich skončení.
 2. Je-li na hlasovacím lístku označeno více kandidátů, než určeno dle článku 8 odstavci 3, nebo nelze-li označení s jistotou rozpoznat, je hlas neplatný. O platnosti hlasovacího lístku rozhodne volební komise.
 3. Členy AS FM VŠE se stávají kandidáti s největším počtem hlasů na volitelných místech tak, aby byla zachována struktura AS FM VŠE uvedená v článku 6 odstavci 2 statutu fakulty.
 4. Dojde-li na místě rozhodném pro zvolení kandidáta k rovnosti hlasů, určí toho, kdo je zvolen, los. Losování provede při vyhodnocování výsledků volební komise. Dojde-li k rovnosti hlasů u dalších kandidátů, určí se jejich výsledné pořadí stejným způsobem.
 5. Kandidáti, kteří nebyli zvoleni do AS FM VŠE v řádných volbách, jsou pro příslušné funkční období náhradníky v pořadí podle počtu získaných hlasů, případně podle odstavce 4.
 6. O výsledcích voleb v jednotlivých volebních obvodech vyhotoví volební komise bez zbytečného odkladu protokol. Protokol podepisuje předseda volební komise nebo jím pověřený člen volební komise.
 7. Protokol o výsledcích voleb v daném volebním obvodu obsahuje:
  1. označení volebního obvodu,
  2. datum, čas a místo konání voleb,
  3. počet voličů zapsaných ve volebním seznamu,
  4. počet vydaných hlasovacích lístků,
  5. počet odevzdaných hlasovacích lístků,
  6. počty odevzdaných platných a neplatných hlasovacích lístků,
  7. počty platných hlasů získaných jednotlivými kandidáty,
  8. podíly platných hlasů získaných jednotlivými kandidáty na celkovém počtu odevzdaných platných hlasovacích lístků,
  9. podíly platných hlasů získaných jednotlivými kandidáty na celkovém počtu voličů zapsaných ve volebním seznamu,
  10. seznam kandidátů, jimž na základě voleb vzniká členství v AS FM VŠE,
  11. seznam náhradníků, včetně vyznačení pořadí, v jakém se stanou členy AS FM VŠE v případě, že některému členovi AS FM VŠE z daného volebního obvodu členství zanikne,
  12. skutečnost, zda bylo postupováno podle odstavce 4 a s jakým výsledkem.
 8. Zveřejnění protokolu o výsledcích voleb v jednotlivých volebních obvodech zajistí volební komise nejpozději do dvou pracovních dnů po skončení voleb.
 9. Stížnost proti řádnému průběhu voleb může člen akademické obce fakulty podat do tří pracovních dnů od zveřejnění protokolu o výsledcích voleb. Stížnost musí být zdůvodněná a podává se předsedovi volební komise elektronickou poštou v souladu s článkem 2, písmeno c).
 10. Volební komise projedná stížnost proti řádnému průběhu voleb do dvou pracovních dnů od konce lhůty pro podání stížnosti a rozhodne o potvrzení, změně či zrušení výsledku voleb, případně o postoupení stížnosti k rozhodnutí předsednictvu AS FM VŠE, a své rozhodnutí zpřístupní.
 11. Stížnost proti rozhodnutí volební komise může člen akademické obce fakulty podat do dvou pracovních dnů od zpřístupnění rozhodnutí. Stížnost musí být zdůvodněná a podává se předsednictvu AS FM VŠE elektronickou poštou v souladu s článkem 2, písmeno c). Předsednictvo AS FM VŠE projedná stížnost postoupenou volební komisí dle odstavce 10 nebo stížnost proti rozhodnutí volební komise do dvou pracovních dnů od jejího podání, rozhodne o potvrzení, změně či zrušení výsledku voleb a své rozhodnutí zpřístupní.
 12. Nerozhodne-li předsednictvo AS FM VŠE o stížnostech podle odstavce 11, svolá neprodleně předseda AS FM VŠE mimořádné zasedání AS FM VŠE, na němž AS FM VŠE o stížnosti rozhodne. V případě, že členům AS FM VŠE již uplynulo funkční období, rozhoduje o stížnosti děkan.
 13. Po projednání všech stížností, nebylo-li rozhodnuto o zrušení výsledku voleb, nebo nebyla-li žádná stížnost podána, vyhlásí bez zbytečného odkladu předseda volební komise nebo jím pověřený člen volební komise platné výsledky voleb. Vyhlášení se provede zveřejněním. Vyhlášení podepisuje předseda volební komise nebo jím pověřený člen volební komise.
 14. Vyhlášení platných výsledků voleb obsahuje:
  1. uvedení volebního obvodu, jehož se vyhlašované výsledky týkají,
  2. počty a podíly hlasů získaných jednotlivými kandidáty v daném volebním obvodu,
  3. seznam zvolených členů AS FM VŠE za daný volební obvod,
  4. seznam náhradníků členů AS FM VŠE a jejich pořadí v daném volebním obvodu,
  5. den vzniku členství v AS FM VŠE,
  6. den vzniku postavení náhradníků členů AS FM VŠE.
 15. Je-li zvolena nadpoloviční většina členů AS FM VŠE, svolá bez zbytečného odkladu předseda volební komise ustavující zasedání AS FM VŠE, tj. určí a zveřejní termín a místo jeho konání.
 16. Veškeré písemné materiály pro volby, zejména voličské seznamy, kandidátní listiny a hlasovací lístky, se po skončení voleb v zapečetěné obálce s označením „VOLBY AS FM VŠE“, datem voleb, podepsané předsedou volební komise nebo jím pověřeným členem volební komise předávají předsedovi AS FM VŠE; v případě, že tomu již uplynulo funkční období, předávají se děkanovi. Ten dále postupuje v souladu s předpisy VŠE.

Článek 10 – Členství v AS FM VŠE a postavení náhradníků

 1. Členství v AS FM VŠE vzniká dnem určeným ve vyhlášení platných výsledků voleb, popřípadě dnem určeným podle odstavce 6. Postavení náhradníka člena AS FM VŠE vzniká dnem určeným ve vyhlášení platných výsledků voleb. Výjimky z těchto ustanovení tvoří odstavec 2.
 2. Pokud kandidát zvolený za člena AS FM VŠE přestal být volitelný (tj. pozbyl práva být volen) před dnem určeným dle odstavce 1, členství v AS FM VŠE mu nevznikne. Pokud kandidát zvolený náhradníkem člena AS FM VŠE přestal být volitelný (tj. pozbyl práva být volen) před dnem určeným dle odstavce 1, postavení náhradníka člena AS FM VŠE mu nevznikne.
 3. Členství v AS FM VŠE zaniká o půlnoci dne:
  1. ve kterém skončilo funkční období členů AS FM VŠE, nebo
  2. uvedeného v listinném prohlášení o rezignaci na členství v AS FM VŠE; není-li den rezignace v prohlášení uveden nebo předchází-li dni doručení, platí, že dnem rezignace je den doručení předsednictvu AS FM VŠE; listinné prohlášení zpravidla doručuje rezignující člen AS FM VŠE osobně a vlastnoručně je podepisuje v přítomnosti dvou členů předsednictva AS FM VŠE; v případě, kdy toto není možné, musí být podpis na prohlášení o rezignaci úředně ověřen, nebo
  3. ve kterém člen AS FM VŠE přestal být volitelný (tj. pozbyl práva být volen), s výjimkou případu uvedeného v článku 5 odstavce 4 Statutu VŠE.
 4. Zanikne-li členovi jeho členství v AS FM VŠE, uvědomí předseda AS FM VŠE náhradníka v pořadí určeném podle článku 9 odstavce 5 o vzniku jeho členství v AS FM VŠE; není-li takového, vyhlásí předsednictvo AS FM VŠE bezodkladně doplňovací volby.
 5. V případě, že člen AS FM VŠE podá v souladu s odstavcem 3 písm. b) listinné prohlášení o své rezignaci, může předsednictvo AS FM VŠE konat ve smyslu odstavce 4 ještě před zánikem jeho členství v AS FM VŠE.
 6. Náhradníkovi člena AS FM VŠE v pořadí stanoveném podle článku 9 odstavce 5 vzniká členství v AS FM VŠE dnem následujícím po dni, kdy členovi AS FM VŠE, kterého nahradil, členství zaniklo. Takový člen AS FM VŠE je členem AS FM VŠE pouze na zbylou část funkčního období člena AS FM VŠE, kterého nahradil. V případě, že náhradník podá listinné prohlášení podle odstavce 7 písm. b), platí, že jeho členství v AS FM VŠE nevzniklo.
 7. Postavení náhradníka člena AS FM VŠE zaniká o půlnoci dne:
  1. ve kterém skončilo funkční období členů AS FM VŠE, nebo
  2. uvedeného v listinném prohlášení o rezignaci na postavení náhradníka člena AS FM VŠE; není-li den rezignace v prohlášení uveden nebo předchází-li dni doručení, platí, že dnem rezignace je den doručení; listinné prohlášení zpravidla doručuje náhradník člena AS FM VŠE osobně a vlastnoručně je podepisuje v přítomnosti dvou členů předsednictva AS FM VŠE; v případě, kdy toto není možné, musí být podpis na prohlášení o rezignaci úředně ověřen, nebo
  3. ve kterém náhradník člena AS FM VŠE přestal být volitelný (tj. pozbyl práva být volen), nebo
  4. předcházejícího dni, ve kterém se stal členem AS FM VŠE.
 8. Prohlášení učiněné podle odstavce 3 písm. b) nebo podle odstavce 7 písm. b) nelze vzít zpět.
 9. Členové AS FM VŠE a náhradníci členů AS FM VŠE, jimž zaniklo členství v AS FM VŠE nebo postavení náhradníka člena AS FM VŠE, jsou povinni tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit předsedovi AS FM VŠE.

Článek 11 – Vyhlášení opakovaných voleb

 1. Pokud volební komise, předsednictvo AS FM VŠE, AS FM VŠE nebo děkan podle čl. 9 odst. 10, nebo čl. 9 odst. 11, popř. čl. 9 odst. 12, pravomocně rozhodne, že stížnost podaná v souladu s čl. 9 odst. 9, nebo čl. 9 odst. 11 je oprávněná a zruší-li výsledky voleb, vyhlásí předsednictvo AS FM VŠE opakované volby. V případě, že členům AS FM VŠE již skončilo funkční období, vyhlásí opakované volby dle předchozí věty děkan.
 2. Pro opakované volby platí přiměřeně ustanovení o řádných volbách do AS FM VŠE.

Článek 12 – Doplňovací volby

 1. Pro doplňovací volby platí ustanovení čl. 4 až 10 obdobně, čl. 3 přiměřeně. V doplňovacích volbách je člen AS FM VŠE volen pouze na zbylou část funkčního období, které příslušelo původně zvolenému členu AS FM VŠE, jehož členství zaniklo. Nezvolení kandidáti se stávají na tuto část funkčního období náhradníky dle článku 9 odstavce 5.
 2. Doplňovací volby se nevyhlásí v případě, že do konce funkčního období členů AS FM VŠE zbývají méně než tři měsíce; do této doby se nepočítají měsíce červenec a srpen. AS FM VŠE může svým rozhodnutím tuto lhůtu zkrátit.

Článek 13 – Přechodná a závěrečná ustanovení

 1. Zrušuje se Volební a jednací řád AS FM VŠE, schválený Akademickým senátem Vysoké školy ekonomické v Praze dne 22. září 2014.
 2. Tento Volební řád AS FM VŠE nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení Akademickým senátem VŠE.
 3. Tento Volební řád AS FM VŠE byl schválen Akademickým senátem VŠE dne 20. listopadu 2017.