Katedra exaktních metod

Katedra vznikla v roce 2002, ale její počátky sahají až do roku 1992. V rámci Ústavu regionálního managementu PF JčU vznikla Katedra matematických metod a informatiky pod vedením doc. Stuchlého. Se vznikem samostatné fakulty v roce 1994 se ustavily na Katedře matematických metod a informatiky (vedoucí prof. Černý) dvě oddělení – matematických metod a statistiky (vedoucí doc. Stuchlý) a informatiky (vedoucí Ing. Jelínek). V roce 1997 vznikla Katedra informatiky (vedoucí Ing. Jelínek) a Katedra matematických metod (vedoucí doc. Stuchlý). V roce 2002 vznikla jejich sloučením Katedra managementu informací (vedoucí prof. Jiroušek). V červenci roku 2012 došlo v rámci změn struktury kateder na Fakultě managementu k přejmenování katedry na Katedru exaktních metod. Žádný moderní manažer se neobejde bez vhodných formálních nástrojů ani způsobů efektivního využívání informací a znalostí. A to jsou hlavní oblasti, kterými se členové katedry pedagogicky i odborně zabývají. Nehledě na vnitřní strukturu katedry nebo její organizační začlenění, informatika i aplikovaná matematika a statistika měly a mají na fakultě své pevné a nezastupitelné místo. Nejen jako základní nebo podpůrné předměty pro ostatní katedry, ale také při výchově studentů vlastní manažersko-informatické vedlejší specializace.

Personální obsazení

JménoE-mailKancelářTelefon
doc. RNDr. Jitka Bartošová, Ph.D.jitka.bartosova@vse.cz319384 417 221
Ing. Simona Bažantová
zástupce vedoucí katedry exaktních metod
simona.bazantova@vse.cz508384 417 152
doc. Ing. Vladislav Bína, Ph.D.vladislav.bina@vse.cz317384 417 166
doc. Ing. Anna Černá, CSc.anna.cerna@vse.cz314384 417 211
Ing. Daria Gunina, Ph.D.daria.gunina@vse.cz327384 417 117
doc. RNDr. Lenka Komárková, Ph.D.lenka.komarkova@vse.cz313384 417 222
Ing. Jiří Přibil, Ph.D.jiri.pribil@vse.cz304384 417 204
Ing. Vladimír Přibyl, Ph.D.vladimir.pribyl@vse.cz318384 417 241
Ing. Lucie Váchová, Ph.D.
vedoucí katedry exaktních metod
lucie.vachova@vse.cz312384 417 202
Ing. Veronika Vašíčková, Ph.D.veronika.vasickova@vse.cz106384 417 203

Vědeckovýzkumná činnost

Jednotliví pracovníci Katedry exaktních metod se zapojují nebo jsou přímými řešiteli vědeckovýzkumných projektů v rámci různých grantových agentur (GAČR, IGA VŠE, MŠMT a další) i projektů v rámci specifického výzkumu. V posledních letech tak byla řešena řada vědeckých i rozvojových projektů.


Publikační činnost

Členové Katedry managementu informací prezentují výsledky své vědecké práce na tuzemských i zahraničních konferencích, v odborných časopisech, monografiích i učebních textech. Výběr z těchto publikací lze nalézt v informačním systému InSIS.


Pedagogická činnost

Katedra vyučuje předměty v prezenční i kombinované formě, a to na obou stupních studia, bakalářském i magisterském. Seznam všech aktuálně vyučovaných předmětů lze nalézt v informačním systému InSIS. Katedra je garantem specializace Management informací, ve které jsou vyučovány předměty rozvíjející základní nabídku znalostí z volitelných kurzů. Vybrané předměty jsou také nabízeny zájemcům z řad ostatních specializací. Členové katedry dlouhodobě zabezpečují fakultní přijímací zkoušky z „Předpokladů k manažerskému rozhodování“. Aktivně a soustavně se podílejí i na výuce kurzů určených veřejnosti, komerčních kurzů a vyučují také v rámci Univerzity třetího věku. Bakalářské a diplomové práce vedené katedrou pravidelně získávají ceny děkana nebo rektora.


Spolupráce s praxí

Členové katedry tradičně spolupracují s mnoha externími subjekty v rámci svých odborností. V minulosti se tak podařilo realizovat řadu projektů s orgány státní správy (optimalizace dopravní obslužnosti v městských aglomeracích i územních celcích) i firmami ze soukromého sektoru. V předmětu Odborná praxe jsou nabízeny pracovní pozice v regionálních firmách, ve kterých si studenti mohou získané odborné znalosti zasadit do reálné situace. Za specifický druh komunikace a neformální spolupráce s externími firmami lze považovat také každoroční setkání studentů a absolventů specializace Management informací, která v rámci odborného a společenského programu generují mnoho užitečných námětů i praktických připomínek a usnadňují tak čerstvým absolventům orientaci na trhu práce.