Katedra exaktních metod

Katedra vznikla v roce 2002, ale její počátky sahají až do roku 1992. V rámci Ústavu regionálního managementu PF JčU vznikla Katedra matematických metod a informatiky pod vedením doc. Stuchlého. Se vznikem samostatné fakulty v roce 1994 se ustavily na Katedře matematických metod a informatiky (vedoucí prof. Černý) dvě oddělení – matematických metod a statistiky (vedoucí doc. Stuchlý) a informatiky (vedoucí Ing. Jelínek). V roce 1997 vznikla Katedra informatiky (vedoucí Ing. Jelínek) a Katedra matematických metod (vedoucí doc. Stuchlý). V roce 2002 vznikla jejich sloučením Katedra managementu informací (vedoucí prof. Jiroušek). V červenci roku 2012 došlo v rámci změn struktury kateder na Fakultě managementu k přejmenování katedry na Katedru exaktních metod. Žádný moderní manažer se neobejde bez vhodných formálních nástrojů ani způsobů efektivního využívání informací a znalostí. A to jsou hlavní oblasti, kterými se členové katedry pedagogicky i odborně zabývají. Nehledě na vnitřní strukturu katedry nebo její organizační začlenění, informatika i aplikovaná matematika a statistika měly a mají na fakultě své pevné a nezastupitelné místo. Nejen jako základní nebo podpůrné předměty pro ostatní katedry, ale také při výchově studentů vlastní manažersko-informatické vedlejší specializace.

Personální obsazení

Jméno Zařazení Kancelář Telefon
doc. RNDr. Jitka Bartošová, Ph.D. docentka 319 384 417 221
doc. Ing. Vladislav Bína, Ph.D. docent 407 384 417 250
doc. Ing. Anna Černá, CSc. docentka 314 384 417 211
prof. Radim Jiroušek, DrSc. profesor 527 384 417 166
doc. RNDr. Lenka Komárková, Ph.D. docentka 319 384 417 221
Ing. Jiří Přibil, Ph.D. odborný asistent CSc./Ph.D. 336 384 417 204
Ing. Vladimír Přibyl, Ph.D. odborný asistent CSc./Ph.D.
vedoucí katedry
317 384 417 241
Ing. Lucie Váchová, Ph.D. odborný asistent
zástupce vedoucího  katedry
312 384 417 202
Ing. Veronika Vašíčková odborný asistent 312 384 417 203

Vědeckovýzkumná činnost

Jednotliví pracovníci Katedry managementu informací se zapojují nebo jsou přímými řešiteli vědeckovýzkumných projektů v rámci různých grantových agentur (GAČR, IGA VŠE, MŠMT a další) i projektů v rámci specifi ckého výzkumu. V posledních letech tak byla řešena řada vědeckých i rozvojových projektů.

Publikační činnost

Členové Katedry managementu informací prezentují výsledky své vědecké práce na tuzemských i zahraničních konferencích, v odborných časopisech, monografiích i učebních textech. Výběr z těchto publikací lze nalézt v informačním systému InSIS.

Pedagogická činnost

Katedra vyučuje předměty v prezenční i kombinované formě, a to na obou stupních studia, bakalářském i magisterském. Seznam všech aktuálně vyučovaných předmětů lze nalézt v informačním systému InSIS. Katedra je garantem specializace Management informací, ve které jsou vyučovány předměty rozvíjející základní nabídku znalostí z volitelných kurzů. Vybrané předměty jsou také nabízeny zájemcům z řad ostatních specializací. Členové katedry dlouhodobě zabezpečují fakultní přijímací zkoušky z „Předpokladů k manažerskému rozhodování“. Aktivně a soustavně se podílejí i na výuce kurzů určených veřejnosti, komerčních kurzů a vyučují také v rámci Univerzity třetího věku. Bakalářské a diplomové práce vedené katedrou pravidelně získávají ceny děkana nebo rektora.

Spolupráce s praxí

Členové katedry tradičně spolupracují s mnoha externími subjekty v rámci svých odborností. V minulosti se tak podařilo realizovat řadu projektů s orgány státní správy (optimalizace dopravní obslužnosti v městských aglomeracích i územních celcích) i firmami ze soukromého sektoru. V předmětu Odborná praxe jsou nabízeny pracovní pozice v regionálních firmách, ve kterých si studenti mohou získané odborné znalosti zasadit do reálné situace. Za specifický druh komunikace a neformální spolupráce s externími firmami lze považovat také každoroční setkání studentů a absolventů specializace Management informací, která v rámci odborného a společenského programu generují mnoho užitečných námětů i praktických připomínek a usnadňují tak čerstvým absolventům orientaci na trhu práce.