Emoce a jejich síla v příbězích našich životů

Maximální počet účastníků je 20, minimální počet účastníků je 11. V případě organizace programu pro jednoho objednatele (nejčastěji právnickou osobu) není omezen minimální počet účastníků. Celková cena je pak násobek ceny pro jednotlivce a počtu přihlášených účastníků, minimálně však 11.


Anotace

Program je zaměřen na osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků, pracovníků neformálního vzdělávání nebo sociálních služeb. Je jedním ze tří programů, které se věnují uvědomělé práci se sebou, svými zvyky, emocemi a pocity, a využitím těchto znalostí ve zvládnutí komunikace. Všechny znalosti a dovednosti jsou směřovány k budování a zlepšování vztahů ve škole a dalších vzdělávacích institucích (např. vztahy mezi kolegy, vychovateli a žáky (dětmi), vychovateli a rodiči) např. pomocí nových komunikačních technik. Program je akreditován v prezenční formě v českém jazyce.


Cíl kurzu

Připravit pedagogického pracovníka a pracovníka neformálního vzdělávání, příp. pracovníka sociálních služeb na žáka a klienta 21. století. Absolvent programu se naučí lépe komunikovat s žáky, klienty neformálního vzdělávání, sociálních služeb, rodiči a kolegy; lépe je motivovat,
vytvářet lepší atmosféru a budovat pozitivní vztahy. Osvojí si schopnost a potřebu stále se vzdělávat a rozvíjet.


Časová náročnost

  • Celková hodinová dotace: 8 hodin
  • Prezenční výuka 8 hodin
  • Praxe 0 hodin

Cílová skupina

Cílové skupiny: Učitelé 1. stupně ZŠ, Učitelé 2. stupně ZŠ, Učitelé gymnázií, Učitelé MŠ, Učitelé odborného výcviku, Učitelé odborných předmětů SŠ, Učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů SŠ, Učitelé – vedoucí školních zájmových kroužků a klubů, Učitelé – metodici prevence, Vychovatelé školských zařízení, Pedagogové volného času a Vedoucí pedagogičtí pracovníci


Učební plán a osnova

Učební plán a osnova Počet hodin
1. Co je silnější; rozum nebo emoce? Management emocí ve vztahu k leadershipu 3
2. Jak se cítím a kde se to ve mně vzalo? Jak vzniká pevné pouto a pocit porozumění a bezpečí, co se děje, když pocit porozumění a bezpečí není vybudován. Necítím porozumění a bezpečí, zlobím se na svět. Lze mi pomoci? (Bezpečí a jeho vztah k leadershipu) 3
3. NLP – řeč těla, porozumění ostatním + Jak se učit a lépe si pamatovat. 2

Lektoři

  • Ing. Irena Stejskalová, Ph.D.
  • Mgr. Marta Bartošová
  • Mgr. Tereza Elian

Odborný garant

  • Ing. Irena Stejskalová, Ph.D.

 

Plánované místo konání

Fakulta managementu VŠE, Jarošovská 1117/II, Jindřichův Hradec; popřípadě jiné adekvátní místo (např. jiné školské zařízení v širším regionu)


Materiální zabezpečení

AV technika (projektor, počítač, plátno) je k dispozici ve všech učebnách v budově Fakulty managementu. V případě jiného místa pořádání si v případě potřeby AV techniku přiveze lektor s sebou. Psací potřeby si přinesou účastníci s sebou.


Způsob vyhodnocení:

Ověření znalostí a dovedností zpětnou vazbou v programu.


Osvědčení

Po úspěšném absolvování vzdělávacího programu dostane účastník osvědčení o absolvování programu.


Cena

Poplatek za jednoho účastníka: 1500 Kč/1 účastník; v případě organizování programu mimo Jindřichův Hradec se cena zvedne přiměřeně o cestovní výdaje organizátora.