Rozumím sobě, rozumím tobě

Maximální počet účastníků je 16, minimální počet účastníků je 11. V případě organizace programu pro jednoho objednatele (nejčastěji právnickou osobu) není omezen minimální počet účastníků. Celková cena je pak násobek ceny pro jednotlivce a počtu přihlášených účastníků, minimálně však 11.


Anotace

Program je zaměřen na osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků. Je rozdělen do tří samostatných podtémat, které se věnují uvědomělé práci se svým vědomím a podvědomím, zvyky, emocemi a pocity a využitím těchto znalostí ve zvládnutí komunikace. Všechny znalosti a
dovednosti jsou směřovány k budování a zlepšování vztahů ve škole a dalších vzdělávacích institucích (např. vztahy mezi kolegy, vychovateli a žáky (dětmi), vychovateli a rodiči). Program je akreditován v prezenční formě v českém jazyce.


Cíl kurzu

Připravit pedagogického pracovníka na žáka 21. století. Absolvent programu se naučí lépe komunikovat s žáky, rodiči a kolegy; lépe motivovat žáky, vytvářet lepší atmosféru na pracovišti a budovat pozitivní vztahy. Osvojí si schopnost a potřebu stálého rozvoje své osobnosti a osobnosti
žáků.


Časová náročnost

 • Celková hodinová dotace: 26 hodin
 • Prezenční výuka: 26 hodin
 • Praxe: 0 hodin

Cílová skupina

Cílové skupiny: Učitelé 1. stupně ZŠ, Učitelé 2. stupně ZŠ, Učitelé gymnázií, Učitelé MŠ, Učitelé odborného výcviku, Učitelé odborných předmětů SŠ, Učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů SŠ, Učitelé – vedoucí školních zájmových kroužků a klubů, Učitelé – metodici prevence, Vychovatelé školských zařízení, Pedagogové volného času a Vedoucí pedagogičtí pracovníci


 

Učební plán a osnova

Téma, učební plán a osnova Počet hodin
1 Vědomí a podvědomí, vytváření zvyků a návyků, porozumění procesu změny

 • Student se v prvé části seznámí s moderním pohledem na fungování mozku. Nahlédne do způsobů svého myšlení a jednání. Naučí se lépe využívat možnosti svého mozku. Získá návod, jak porozumět jednání druhých.
 • V druhé části účastník porozumí procesu budování návyků a zvyků, možnostem, jak zvyky ovládat a měnit.
 • Třetí část je věnována procvičení získaných dovedností a novému tématu prokrastinace.
8
2 Emoce a jejich síla v příbězích našich životů

 • V prvé části se student seznámí s tím, jak emoce vznikají a ovlivňují naše pocity a jednání. Porozumí tomu, jak s emocemi pracovat.
 • Druhá část se bude věnovat emoční inteligencí, motivaci a souvislostem mezi vyřčenými slovy a emocemi. Účastníci se budou učit o tom, jak slova a emoce ovlivňují řešení problému.
 • Třetí část se zaměří na procvičení získaných vědomostí a dovedností.
3
3 Dobré vztahy buduje kvalitní komunikace

 • V prvé části se student dozví, co to je klíčový rozhovor a jak ho vést. Seznámí se s tím, že v rámci dialogu lze zkoumat více možných variant řešení a hledat společný úmysl. Dále účastník získá dovednost, jak mluvit a při tom zachovat bezpečí pro obě strany. S tím souvisí právo dělat chyby při rozhovoru, přijmout za ně zodpovědnost a osvojit si umění omluvy.
 • V druhé části se bude učit, jak správně klást otázky. Nahlédne do základů koučinku a získá návod, jak pomocí vhodných otázek zvýšit ochotu spolupracovat. Seznámí se s možnostmi, jak reagovat, když se druhá strana domluvit nechce. Dalším tématem bude proces vzniku společenství (členství), fungování vazeb ve skupině a důležitost jsou skupinových norem.
 • Třetí část se zaměří na procvičení získaných znalostí a dovedností formou samostatné práce ve skupinách se zaměřením na vytvoření členství a na koučování.
10

Lektoři

 • PaedDr. Drahomíra Blažková
 • Ing. Irena Stejskalová, Ph.D.
 • Mgr. Marta Bartošová
 • Mgr. Tereza Elian

Odborný garant

 • Ing. Irena Stejskalová, Ph.D.

 

Plánované místo konání

Fakulta managementu VŠE, Jarošovská 1117/II, Jindřichův Hradec; popřípadě jiné adekvátní místo (např. jiné školské zařízení v širším regionu)


Materiální zabezpečení

AV technika (projektor, počítač, plátno) je k dispozici ve všech učebnách v budově Fakulty managementu. V případě jiného místa pořádání si v případě potřeby AV techniku přiveze lektor s sebou. Psací potřeby si přinesou účastníci s sebou.


Způsob vyhodnocení:

Ověření znalostí a dovedností zpětnou vazbou v programu.


Osvědčení

Po úspěšném absolvování vzdělávacího programu dostane účastník osvědčení o absolvování programu.


Cena

Poplatek za jednoho účastníka: 4800 Kč/1 účastník; v případě organizování programu mimo Jindřichův Hradec se cena zvedne přiměřeně o cestovní výdaje organizátora.