Odborná stáž

Jedná se o odborné stáže v zahraničí, které nabízí organizace z praxe pro studenty Fakulty managementu. Jde o individuální mobilitu studentů, která je realizována jako součást výuky modulu Odborná praxe 6BPRX1/6MPRX1. Studenti si praxi domlouvají sami, nebo využívají nabídky partnerských organizací fakulty, a zároveň se řídí podmínkami uvedených předmětů.

Tato forma výjezdu je určena primárně pro studenty prezenční formy studia, po dohodě se jí ale mohou účastnit i studenti kombinované formy.


Výhody této formy výjezdu

 • absence výběrového řízení
 • získání kreditů za absolvování příslušných předmětů
 • možnost získání prostředků z programu ERASMUS
 • cenné zkušenosti pro budoucí pracovní uplatnění

Nevýhody této formy výjezdu

 • nutnost samostatné komunikace s organizací poskytující praxi
 • nutnost mít sjednané zdravotní, úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti
 • administrativní náročnost procesu v případě podpory z programu ERASMUS

Financování výjezdu - odborná stáž

Tuto formu výjezdu je možné financovat z prostředků programu ERASMUS za splnění těchto podmínek:

 • žadatel o podporu studuje v prezenční formě studia
 • minimální délka stáže je 2 měsíce a maximální délka je 12 měsíců
 • stáž je realizována v zemi zapojené do programu ERASMUS
 • stáž je nedílnou součástí studia (je absolvována jako součást výuky)
 • student nemá v zemi výjezdu trvalé bydliště a/nebo není občanem státu, ve kterém chce realizovat stáž

Pracovní stáž s finanční podporou programu ERASMUS není možné realizovat v institucích a dalších orgánech Evropské Unie, v organizacích spravujících programy Evropské Unie a v národních diplomatických misích v zahraničí.

Podporu jsou oprávněni čerpat i občané jiných zemí, kteří v zemi zapojené do programu ERASMUS studují v akreditovaném studijním programu.

Pro placené stáže realizované studenty VŠE je možné čerpat podporu z programu ERASMUS max. po dobu dvou měsíců. Pro neplacené stáže je doba podpory navýšena na max. 3 měsíce. Výše podpory je fixně stanovena formou paušální částky na měsíc pobytu v zahraničí jako příspěvek na zvýšené náklady tohoto pobytu. Výše podpory závisí na zařazení země do příslušného pásma.

Studenti Fakulty managementu, včetně studentů kombinované formy, mají možnost zažádat si o podporu ze zdrojů stipendijního fondu. O tuto podporu mohou žádat také studenti, kteří vyjíždí s podporou programu ERASMUS.

Aby studentovi Fakulty managementu byla přiznána finanční podpora, musí splnit tyto podmínky:

 • student odbornou stáž absolvuje v rámci předmětů 61PXE0 / 6BPRX1 nebo 62PXE0 / 6MPRX1 a stáž odpovídá pravidlům těchto předmětů,
 • student nemá v zemi výjezdu trvalé bydliště a/nebo není občanem státu, ve kterém chce realizovat stáž.

Organizace výjezdu

Výběr organizace poskytující odbornou stáž je primárně v rukou studenta. V určitých případech je možné využít nabídky některé z partnerských organizací fakulty. Je možné poměrně dobře využít následujících databází:

Každý výjezd na obornou stáž musí být smluvně podložen a to bez ohledu na způsob financování. Podstatné je, zda je výjezd realizován s podporou programu ERASMUS či nikoli.

I. Realizace výjezdu s podporou programu ERASMUS
Pokud je výjezd realizován s podporou programu ERASMUS, je nutné s dostatečným předstihem před výjezdem učinit následující kroky:

 1. dohodnout s garantem / vyučujícím předmětů 61PXE0 / 6BPRX1 a 62PXE0 / 6MPRX1, jak bude odborná stáž probíhat (přijímací organizace, doba stáže, zaměření stáže, předpokládaná činnost);
 2. uzavřít potřebná pojištění (viz text níže);
 3. vyplnit úvodní části dokumentu Learning Agreement – Student Mobility for Traineeships; tento dokument je pro podporu klíčový a je nutné jej mít vyplněný a podepsaný min. 3 týdny před výjezdem; dokument a vzor pro vyplnění je ke stažení na konci stránky;
 4. zaslat vyplněný a podepsaný dokument proděkanovi pro vnější vztahy, který tento dokument postoupí Oddělení zahraničních styků VŠE;
 5. na základě výzvy z OZS VŠE vyplnit on-line OLS jazykový test (dle instrukcí; obvykle v angličtině);
 6. podepsat návrh účastnické smlouvy ve dvou vyhotoveních a zaslat je na adresu: Ing. Gabriela Böhmová, Oddělení zahraničních styků VŠE, nám W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 (je také možné dokumenty odevzdat osobně v kanceláři RB 528 (Rajská budova, areál VŠE v Praze).

II. Realizace výjezdu bez podpory programu ERASMUS
V případě výjezdu bez podpory programu ERASMUS je administrativa i organizace jednodušší. Je potřeba učinit následující kroky:

 1. dohodnout s garantem / vyučujícím předmětů 61PXE0 / 6BPRX1 a 62PXE0 / 6MPRX1, jak bude odborná stáž probíhat (přijímací organizace, doba stáže, zaměření stáže, předpokládaná činnost);
 2. uzavřít potřebná pojištění (viz text níže);
 3. vyplnit dokument Training Agreement; tento dokument je pro podporu klíčový a je nutné jej mít vyplněný a garantem podepsaný min. 3 týdny před výjezdem; dokument a vzor pro vyplnění je ke stažení na konci stránky;
 4. zaslat vyplněný a podepsaný dokument proděkanovi pro vnější vztahy.

V obou případech musí student před podpisem dokumentů doložit potvrzení o pojištění po celou dobu pracovní stáže, a to:

 • potvrzení o zajištění zdravotního pojištění
 • potvrzení o sjednání úrazového pojištění vztahujícího se na úkoly prováděné studentem zahrnující alespoň škody způsobené studentovi na pracovišti
 • potvrzení o sjednání pojištění odpovědnosti škod způsobených studentem na pracovišti

Dále platí, že je nutné dodržet všechny organizační a formální požadavky modulů 61PXE0 / 6BPRX1 nebo 62PXE0 / 6MPRX1, v rámci kterých je zahraniční odborná stáž realizována.


Co o zahraniční stáži říkají studenti?

Chcete se dozvědět více o zkušenostech studentů nebo potřebujete poradit s volbou společnosti a veškerou administrativou? Podívejte se na Zkušenosti z výjezdů a kontaktujte spolužáky, kteří už zahraniční stáž zažili. Určitě se s vámi rádi podělí o bližší informace.


Kde získat další informace?

Tým FM International Mobility Office