Odborná stáž

Pokud chceš vycestovat a získávat praktické zkušenosti, můžeš si zvolit odborné stáže v zahraničí, které nabízí organizace z praxe. Jde o individuální mobilitu studentů, která je realizována jako součást výuky předmětů Odborná praxe 6BPRX1/6MPRX1 a 6BPOP1. Praxi je možné si najít a domluvit samostatně, nebo můžeš využít aktuální nabídky partnerských organizací fakulty. Zároveň se musíš řídit podmínkami uvedených předmětů.

Tato forma výjezdu je určena primárně pro studenty prezenční formy studia, po dohodě se jí ale mohou účastnit i studenti kombinované formy.


Výhody této formy výjezdu

 • absence výběrového řízení
 • získání kreditů za absolvování příslušných předmětů
 • možnost získání prostředků z programu ERASMUS
 • cenné zkušenosti pro budoucí pracovní uplatnění

Nevýhody této formy výjezdu

 • nutnost samostatné komunikace s organizací poskytující praxi
 • nutnost mít sjednané zdravotní, úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti
 • administrativní náročnost procesu v případě podpory z programu ERASMUS

Financování výjezdu - odborná stáž

Tuto formu výjezdu je možné financovat z prostředků programu ERASMUS za splnění těchto podmínek:

 • studuješ v prezenční formě studia
 • minimální délka stáže je 2 měsíce a maximální délka je 12 měsíců
 • stáž realizuješ v zemi zapojené do programu ERASMUS
 • stáž je nedílnou součástí studia (je absolvována jako součást výuky)
 • nemáš v zemi výjezdu trvalé bydliště a/nebo nejsi občanem státu, ve kterém chceš realizovat stáž

Pracovní stáž s finanční podporou programu ERASMUS není možné realizovat v institucích a dalších orgánech Evropské Unie, v organizacích spravujících programy Evropské Unie a v národních diplomatických misích v zahraničí. Podporu jsou oprávněni čerpat i občané jiných zemí, kteří v zemi zapojené do programu ERASMUS studují v akreditovaném studijním programu.

Pro placené stáže realizované studenty VŠE je možné čerpat podporu z programu ERASMUS maximálně po dobu dvou měsíců. Pro neplacené stáže je doba podpory navýšena na maximálně 3 měsíce. Výše podpory je fixně stanovena formou paušální částky na měsíc pobytu v zahraničí jako příspěvek na zvýšené náklady tohoto pobytu. Výši podpory a další informace získáš na webu Domu zahraniční spolupráce.

Studenti Fakulty managementu, včetně studentů kombinované formy, mají možnost zažádat si o podporu ze zdrojů stipendijního fondu. O tuto podporu mohou žádat také studenti, kteří vyjíždí s podporou programu ERASMUS.

Aby ti mohla být přiznána finanční podpora ze zdrojů Fakulty managementu, musíš splnit tyto podmínky:

 • odbornou stáž absolvuješ v rámci předmětů 61PXE0 / 6BPRX1 nebo 6BPOP1 nebo 62PXE0 / 6MPRX1 a stáž bude odpovídat pravidlům těchto předmětů,
 • nemáš v zemi výjezdu trvalé bydliště a/nebo nejsi občanem státu, ve kterém chceš stáž realizovat.

Organizace výjezdu

Výběr organizace poskytující odbornou stáž je primárně ve tvých rukou, v určitých případech je možné využít nabídky některé z partnerských organizací fakulty. Je možné poměrně dobře využít následujících databází:

Každý výjezd na obornou stáž musí být smluvně podložen a to bez ohledu na způsob financování. Podstatné je, zda je výjezd realizován s podporou programu ERASMUS či nikoli.

I. Realizace výjezdu s podporou programu ERASMUS
Pokud je výjezd realizován s podporou programu ERASMUS, je nutné s dostatečným předstihem před výjezdem učinit následující kroky:

 1. dohodnout s garantem / vyučujícím předmětů 61PXE0 / 6BPRX1, 6BPOP1 nebo 62PXE0 / 6MPRX1, jak bude odborná stáž probíhat (přijímací organizace, doba stáže, zaměření stáže, předpokládaná činnost);
 2. uzavřít potřebná pojištění (viz text níže);
 3. vyplnit úvodní části dokumentu Learning Agreement – Student Mobility for Traineeships; tento dokument je pro podporu klíčový a je nutné jej mít vyplněný a podepsaný min. 3 týdny před výjezdem; dokument a vzor pro vyplnění je ke stažení na konci stránky;
 4. zaslat vyplněný a podepsaný dokument proděkanovi pro pedagogickou činnost, který tento dokument postoupí Oddělení zahraničních styků VŠE;
 5. na základě výzvy z OZS VŠE vyplnit on-line OLS jazykový test (dle instrukcí; obvykle v angličtině);
 6. podepsat návrh účastnické smlouvy ve dvou vyhotoveních a zaslat je na adresu: Ing. Gabriela Böhmová, Oddělení zahraničních styků VŠE, nám W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 (je také možné dokumenty odevzdat osobně v kanceláři RB 528, areál VŠE v Praze).

II. Realizace výjezdu bez podpory programu ERASMUS
V případě výjezdu bez podpory programu ERASMUS je administrativa i organizace jednodušší. Je potřeba učinit následující kroky:

 1. dohodnout s garantem / vyučujícím předmětů 61PXE0 / 6BPRX1, 6BPOP1 nebo 62PXE0 / 6MPRX1, jak bude odborná stáž probíhat (přijímací organizace, doba stáže, zaměření stáže, předpokládaná činnost);
 2. uzavřít potřebná pojištění (viz text níže);
 3. vyplnit dokument Training Agreement; tento dokument je pro podporu klíčový a je nutné jej mít vyplněný a garantem podepsaný min. 3 týdny před výjezdem; dokument a vzor pro vyplnění je ke stažení na konci stránky;
 4. zaslat vyplněný a podepsaný dokument proděkanovi pro pedagogickou činnost.

V obou případech je potřeba před podpisem dokumentů doložit potvrzení o pojištění po celou dobu pracovní stáže, a to:

 • potvrzení o zajištění zdravotního pojištění
 • potvrzení o sjednání úrazového pojištění vztahujícího se na úkoly prováděné studentem zahrnující alespoň škody způsobené studentovi na pracovišti
 • potvrzení o sjednání pojištění odpovědnosti škod způsobených studentem na pracovišti

Dále platí, že je nutné dodržet všechny organizační a formální požadavky předmětů 61PXE0 / 6BPRX1, 6BPOP1 nebo 62PXE0 / 6MPRX1, v rámci kterých je zahraniční odborná stáž realizována.


Co o zahraniční stáži říkají studenti?

Chceš se dozvědět více o zkušenostech studentů nebo potřebuješ poradit s volbou společnosti a veškerou administrativou? Podívejte se na Zkušenosti z výjezdů a kontaktuj spolužáky, kteří už zahraniční stáž zažili. Určitě se s tebou rádi podělí o bližší informace.


Kde získat další informace?

Tým FM International Mobility Office